תינונס ישאר ףד
תונויצ ישאר ףד
םיפוג
ילאוטריוו לויט

תויוליעפ

עדימ רגאמ

תודוא


.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,1996 ,תורומש תויוכזה לכ ©
webmaster@www.snunit.k12.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
25.11.96 -ל ןכדועמ הז ףד
םירקבמ 17817 ונרפס שדוחה תליחתמ