1934
םינורמושה לש חספה חבז סכט
Samaritans Maintaining The Ritual of Sacrificing a Lamb after Passover

ולא תונומת .םוי רואל םינורמושה לש חספה חבז סכט שחרתמ ,הנש םירשעב םעפ
אלא םינורמוש קר אל וחכנ הלודגה תופסאתהב .1934 תנשב הז סכטב ומלוצ
.רוחשה יוסיכב הלטל בל ומיש.םיבר םיפוצ םג

Once every 20 years, the Samaritan yearly ritual of sacrificing the lamb after Passover, occurs during daylight. The pictures below were taken of this ritual in 1934. There is a large gathering of not only Samaritans but also many spectators. Except for the first picture which shows the High Commissioner of Palestine, Sir Arthur Voulkup, no further discussions of the pictures will be made. Look for the lamb with the black hood.


[אשונ ותואב תופסונ תונומתל]
[More photographs of the same subject]( שומיש יאנתהאר)בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע.1997-2001 ©תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1997-2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)