:םיאבה םיאשונה יפל תורדוסמ תונומתה 200
( שומיש יאנתהאר)בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע.1997-2001 ©תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2000-2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)