1934
תרנכה םגא לע תוריס
Port Activities on Lake Kinneret (Sea of Galilee, Lake Tiberius)

.הירבטמ תונומתכ םלצל תורוכזו 1934 תנש ךלהמב ומלוצ תונומתה
.רשיפ לקיימל םינוקית וחלש אנא

These images taken during 1934 are recalled to be from Tiberius. Please provide correction to the author if this is incorrect.

( שומיש יאנתהאר)בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע.1997-2001 ©תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1997-2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)