[םירקחמ]    [תונופטש יקזנ]    [תונופטשבש בוטה]    [םיטרס]    [ןופטשה קחשמ]   
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©