:תונוש תויוליעפל םירושיק

הרומל ףד 
היווירט ןודיח 
לזפ 

  
   
   


םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,תינונס,1999 ,תורומש תויוכזה לכ ©