:הכורעתה תרצוא
ןייעמ גומלא

:םימלצ
יתשר ודוד
ןמרבליז תיריא
ויז ןונמא
למרכ ויז

םיפתושה תינונס ישנא
:הכורעתה תיינבל

ובמד הנד
דוד יללה
ילאכימ ביני
הכורעתה תודוא לע
תקתרמו הפי הרוצב םכינפל גיצהל וניסינ וז הכורעתב
,לוחה תונויד לש אלפומה אשונה תא רשפאה לככ
.ןהב םייחהו ןתורצוויה

יכילהת תא םיריבסמה םימישרתב תופצל ולכות
לע םירואיתו םירבסה אורקל ,תילוחה לש התדיל
,הלש הנידעהו תבכרומה תיגולוקאה תכרעמה
.תונומתה לש ןייפוימ םשרתהל טושפ וא

!םיענ יוליב
(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2000-2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2000-2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)