היבימנ רבדמב תונויד
יתשר ודוד :םליצ
תשוחת רכוז אל ונתאמ ימ ."שדוק" לש וכופיה .תוטשפה למס .לוח
,לפונ ,םרוז ...ץיק םויב תועבצא ןיב ךפשנ ךרו םימח לוח
...ולשמ םייח ול ויה וליאכ שממ - חורב ףפועתמ
אוהו ,םייח וב החיפמו לוחב תבשונ ,הלק וליפא ,חור - ןכאו
ךפוהו רבטצמ ,הנטק לוח תילולתל םרענ ,ץפוקו גלדמ !זוזל ליחתמ
לוח ילג תעורז .תילוחל .תיתימא הנוידל ףוסבלו ,העבגל
.חורה האשיתש ןאל עונתו ךישמת רשא ,תילותבו הכר ,הקלח ,םינטק
(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2000-2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2000-2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)