םיצע ילטקרפםיפנע ינש ףיסוהלו ( יכנא ) ץעה עזג תא רייצל אוה שורדש לכ .רתויב םיטושפ םה םיצע ילטקרפ
.םישדח םיפנע ינש ונממ לצפנו שדח ץעל עזג אוה ףנע לכ יכ ןיימדנ תעכ .ונממ םילצפתמה
לוציפב ןהש יפכ ,עזגל םיפנעה ינשמ דחא לכ ןיבש תויווז ןתוא לע רומשל דיפקנ לוציפ לכב
ךרואו ,רטמ 1 אוה עזגה ךרוא םא רמולכ .עזגל ףנע לכ ןיבש ךרואב סחיה לע םג רומשנ .ןושארה
.רטמ 1/4 היהי ינמיה ףנעה לש ינמיה ףנעה ךרוא יזא רטמ 1/2 אוה ינמיה ףנעה
.ןכומ רבכ ץעה עזג .ץע לטקרפ תונבל םכל תרשפאמ האבה תינכותה
JAVA תוינכות ץירהל לגוסמ וניא הז בשחמ
הדוקנב רבכעה רותפכ לע וצחל
ידכ בוהצה חטשה ךותב יהשלכ
.ןושארה ףנעה הצק תא ןמסל

הדוקנב רבכעה רותפכ לע וצחל
ידכ בוהצה חטשה ךותב תרחא
.ינשה ףנעה הצק תא ןמסל

"Evolve"-ה רותפכ לע וצחל
.םישדח םיפנע תפסוהל

"Reset"-ה רותפכ לע וצחל

תא שדחמ ליחתהלו קוחמל
.ךילהתה

לכב רובענו ההכ קורימ ליחתנ ,םיפנע השולשל לצפל ןתינ היהיש ךכ תינכותה תא טעמ הנשנ םא
: אבה לטקרפה תא קוידב לבקנ רתוי ריהב ןווגל היצרטיא

! םיהדמ יתימא ךרשל ןוימדה םעפה[(טירפת) םילטקרפל הרזח]
[הכורעתל הסינכה םלואל הרזח]

[תינונסל הרזח]