ילטקרפה עבטה
ילטקרפ ןנע [גצומ]הריבס היציאוטניא לכל וזב םה .האמה תישאר לש םיאקיטמתמהמ םיבר ודירטה םינושארה םילטקרפה
םילטקרפה לש םתנבהו עדמה תוחתפתה םע קר .עבטב אוצמל רשפאש המ לכמ םינוש וארנו תורוצ לע
.עבטב תוילטקרפ תורוצ רתויו רתוי ולגתנ

הרוצ הארנ סוטממ ףוחה וק לע לכתסנ םא .תילטקרפ איה ףוחה יוק תרוצש םויה םיעדוי ,לשמל ךכ
.רתוי םינטק םיטרפ לע לכתסנו וכרואל ךלנ רשאכ תארנה וזל דואמ המוד
לבקנ ןיול םוליצמ ותוא דודמל הסננ םא .יפוסניא אוה ךוק לש גלשה תיתפל המודב ףוחה וק ךרוא
הפיקמה הלמנ י"ע דדמנה ךרואהמ ןטק היהי הזו ,וכרואל הכילהב ותוא דודמנ םא רשאמ הנטק האצות
.ףוחה וק לש לופישו לופיש לכ

! לטקרפ הז םג

לש םתויה אמגודל ךכ .הדימה הנקב תויולת ןניאש תועפות לע םיזמרמ עבטב םיבר םילטקרפ
יפ-לע עובקל ןתינ אל .םהמ וקחרמ תא דומעל תלוכי סוטמב עסונמ תענומ ,תוילטקרפ תורוצ םיננעה
.וקחרמ תא ךירעהל ךכו ,ולדוג תא ןנעה תרוצ

םהב קילחהל םיבייח םדה יאתש םירצ הכ םישענ םהש דע בושו בוש םילצפתמו םיפעתסמה םדה ילכ
חטשל יפוסניא וקרואש וק תסחוד ךוק תמוקעש םשכ .היפואב תילטקרפ איה םתופעתסה .יפרוע רותב
ןיקתה עבטהש ילטקרפה הנבמה .לבגומ חפנ ךות לא יקנע םינפ חטש סוחדל בייח םדה רוזחמ ךכ ,ןטק
השולשמ לודג םד ילכמ וקחרמש את םלועל אצמי אל ףוגה תומקר בורבש דע ,הבר הכ תוליעיב לעופ
.ףוגה חפנמ םיזוחא השימחמ רתוי אל - םועז חפנ םיספות םדהו םילכה ,תאז םע דחי .םיאת העברא

םילוציפל בל םישו הכרואל הכותחה תיבורכ לע בורקמ לכתסה ,ךתיבב ררקמב םג םיאצמנ םילטקרפ
הליכמ הנטק תיבורכ לכש ןיחבת רתוי בורקמ לכתסת םא ,"הנטק תיבורכ" םהמ דחא לכ םירצויש
.רתוי תונטק תויבורכ

ךישמנ איהש הלדגה לכב םירטמואג םילטקרפב .תיפוס איה עבטב םילטרפ לש םתובכרומש ,שיגדנ
.ץק ןיאל דע רתוי תונטק תויבורכ תוארלו ךישמהל לכונ אלש ןבומכ .הנבמה ותוא תא הארנו

? תכבוסמ הכ תולכירדא חתפל עבטה חילצה דציכ

תיסאלקה תידילקואה הירטמואגה תודימב התוא םינחוב רשאכ תכבוסמ תארנ םילטקרפה לש םתובכרומ
םינבמה תא ראתל רשפא ,םילטקרפכ ,וניארש יפכ ךא .(... דחא רשי רבוע תודוקנ יתש ךרד )
.דבלב תורופס עדימ תוסיפ תרזעב הבר תוטשפב םיפעתסמה

לכ לע םדה ילכ תכרעמ תא םיטרפ יטרפל ראתל ( יטנגה ןפוצה ) D.N.A.- ה לש ותלוכיב ןיאש רורב
.ומצע לע רזוחה תוחתפתההו תולצפתהה ךילהת תא ראתל ותלוכיב שי ךא ,היתויופעתסה
.תוחתפתה תריצע ינונגנמ ליעפהל לוכי ףוגה ,יוצרה ילמינימה םלדוגל םיעיגמ םדה ימינ רשאכ
[(טירפת) םילטקרפל הרזח]
[הכורעתל הסינכה םלואל הרזח]

[תינונסל הרזח]