לובניפה קחשמ

לובניפה קחשמ [היצקרטניא]


.בשחמה יקחשמ ינפל םלש רוד תירבה תוצראב עיפוה לובניפה קחשמ
.םיניפה ןיב רודכה תעונתב טולשלו עצקמתיהל ןויסינב תועש וריבעה םינקחש
אל םעפ ףא ,םיכלהמה רוזחש תלוכי הענמ תכרעמב סואכ לש ותוחכונ ,בוש ךא
.רודכה תעונת לולסמ תא רזחשל ךכבו תיצרש המצועב קוידב ץיפקה תא ךושמל תלוכי
.לילכ לולסמה יונישל דע ,קוידה רסוח תא הלידגמ ןיפ לכב העיגפה

תולעב תוכרעמ תוארקנ לודג יונישל איבמ יליחתה בצמב ןטק יוניש ןהבש תוכרעמ
.תיטואכ תכרעמ לכ לש ןייפאמ והזו .'םיילחתהה םיבצמב השיגר תולת'[הכורעתל הסינכה םלואל הרזח]

[תינונסל הרזח]