גלשה תיתפ
.דחא רטמ עלצ לכ ךרוא וב ,תועלצ הווש שלושמ וניימד
.ולדוגמ שילש לבא םדוקל ותרוצב ההז ,שדח שלושמ ונבו עלצ לכ לש יעצמאה שילשה תא וחק תעכ
.תועלצה 12-מ תחא לכ רובע ךילהתב ךישמנ ,דוד ןגמ ונלבק
השענ אוהו טרופמ רתויו רתוי השענ ראתמה וק .ףוסניאל דע בושו בוש ךילהתה לע רוזחל לכונ
הנושארל ותוא רקחש ךוק ןופ הגלה םש לע ,ךוק תמוקע םשב עודי אוה .גלש תותפ ןיעמל המוד
.1904 ב

ךוק לש גלשה תיתפ


JAVA תוינכות ץירהל לגוסמ וניא הז בשחמ
"Evolve"-ה רותפכ לע ץחל
ךילהתב ךישמהל תנמ לע

"Reset"-ה רותפכ לע ץחל
ןושאר בלשל רוזחל ידכ:גלשה תיתפ תא תוניפאמ תוניינעמ תונוכת רפסמ
שלושמה תא םסוחה לגעמה לש וחטשמ ןטק ראשנ חטשה םלוא ,
יפוסניא אוה ףקיהה וק לש וכרוא
! ירוקמה

הנוכת .םקרמה ותוא תא קוידב תוארל ךישמנ ,היהתש לככ הלודג ,הלדגה לכבש איה תפסונ הנוכת
יפכ ,רתוי יללכ ןוימידה םיתיעל יכ םא ,םיבר םילטקרפ תנייפאמ איהו "ימצע ןוימד" תארקנ וז
.ךשמהב הארנש
[לטקרפ ומשו שדח רוציל הרזח]
[(טירפת) םילטקרפל הרזח]
[הכורעתל הסינכה םלואל הרזח]

[תינונסל הרזח]