םילטקרפ תכורעת
הלדגה תוארל תנמ לע הנומתה לע שקה

[(טירפת) םילטקרפל הרזח]
[הכורעתל הסינכה םלואל הרזח]

[תינונסל הרזח]