רתויב ףקיהה תובחרו תומיהדמה תועפותה תחא
.םירופיצה תדידנ קפס ילב איה עבטה םלוע לכב
תיצחממ רתויו םלועב תופועה ינימ ללכמ שילשכ
:הנשב םיימעפ םידדונ הפוריאב תופועה ינימ
,המורד בורל ,ןוניקה ירתא תא םיבזוע םה ויתסב
.םנוניק תונועמל םיבש םה ביבאבו
תא ביתכמ ףאו הדידנל איבמש יזכרמה םרוגה
אוה ןכרדב םירופיצה תורבוע םהב םילולסמה
.תואצמנ ןה הבש הביבסב ןימזה ןוזמה תומכ
ןמזותת ןכלו ,ריוואה גזמב יולת ןימזה ןוזמה
תועש תורצקתה יפ לע אלפומ חרואב הדידנה
לש ביבאבו ינופצה רודכה יצח לש ףרוחב םויה
היגרנאה תעקשה תורמל .ימורדה רודכה יצח
רגאמ ,הב םיכורכה םינוכיסהו הדידנב המוצעה
ךלהמב ינופצה רודכה יצחב יוצמה םוצעה ןוזמה
.םלתשמל ןיינעה תא ךפוה ץיקה
תושביה תדידנ תליחת םע ,הארנכ ,הלחה הדידנה
םירופיצל רצונש ךרוצהו ,םינש ינוילימ ינפל
.ןוזמ גישהל ידכ םיה לעמ תשביל תשבימ רובעל
העפשוה ,םמצע הדידנה ילולסמ תיוותה
תא םינוחרקה וקחד ןהב ,חרקה תופוקתמ
רבעמ ילולסמ ורציו םורדל ןופצמ םירופיצה
.םיעובק

 

roaming play research and observation roaming navigation roaming birds roaming routs