• אזל - הלך
  אזלו - הלכו
  אזלינן - הולכים אנו

 • אחרינא - אחר

 • איידי - על ידי, בשביל, מאחר ש

 • אימא - אמור (שים לב ל, ראה את)

 • אינך - אלו

 • אלמא - הרי ש.. (פתיחה להצעת מסקנה)

 • אמרי - אומרים
  אמרינן - אומרים אנו
  דאמרן - שאמרנו

 • בהדיא - בפירוש, בגלוי

 • בעא - רצה, ביקש, שאל

 • בתר - אחר

 • גוביינא - גבייה (של חוב כספי)

 • גופא - עצמה (התוכן שלה)

 • ד - ש

 • דאורייתא - מן התורה (בניגוד ל: דרבנן, ההלכה היא מהתורה ולא מדברי חז"ל)

 • דרבנן - של רבותינו (בניגוד ל: דאוריתא, ההלכה היא מתקנת חז"ל ולא מהתורה)

 • הא - זו, הרי, הלא

 • הוה - היה

 • הכא - כאן

 • הני - אלה

 • זבן - מכר
  זבניה - מכור אותו

 • זיל - לך

 • כתיב - כתוב (במקרא)

 • לאתויי - להביא

 • ליה - לו
  להו - להון להם

 • למיסק - לעלות

 • מאי - מה

 • מאן - מי
  למאן - למי

 • מיניה - ממנו
  מיניה ד... - מפני (שם אדם)

 • מיבעי

 • משתמיט קמשתמיט - משתמט, מתחמק

 • נמי - גם

 • סיפא - הסוף (של המשנה)

 • ק - (נספח לפני פעלים בבנוני (הווה) כמילה בפני עצמה או מצטרף לפועל: קתני, קסבר)

 • קולא - הקלה (בדרישה ההילכתית מהאדם, בניגוד ל:חומרא.)

 • קסבר - סבר, חשב

 • קפוטקיא - שם מקום: קפדוקיה בתורכיה

 • קרא - מקרא, (פסוק מהתורה)

 • קשיא - קשה

 • קתני - שונה (אומר במשנה או בברייתא)

 • רישא - הראש (תחילת המשנה)

 • שיעבודא - השעבוד, (ההתחייבות הכספית)

 • תלתא - שלוש

 • תנא - פועל: שנה (אמר במשנה או בברייתא) או שם עצם: חכם מתקופת התנאים
  תני - שונה (אומר במשנה או בברייתא)
  תנו - שנו