פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
ןמכייא טפשממ תויודע רגאמ - םישאמ ינא 

(א) ןמרקוצ קחצי תודע


             םידעה תומש לש ב-א המישר - תוישיא תויודע
       

            (י) (ט) (ח) (ז) (ו) (ה) (ד) (ג) (ב) (א)
           
            (ש) (ר) (ק) (צ) (פ) (ס) (נ) (מ) (ל) (כ)       

םיאשונל ןוימ

תונחמ / תונידמל ןוימ


תרצוקמ תודע-א קלח האלמ תודע-א קלח תרצוקמ תודע-ב קלח האלמ תודע-ב קלח [...]


[תוומ .היפכ תדובע .הדובע הנחמל חלשנ דעה] 1941-ב .השרוול תעגה 1940 תנשב .ןילופב תייה הינשה םלועה תמחלמ הצרפ רשאכ .ש .הדובע הנחמ ותואב היה המ ונל ראת [...] ?הדובע הנחמל תחקלנ חספ לש ןורחאב 34 הנלג ץוביק ירבח םישנא תצובק דוע םע .ברעב ,1941 חספ לש ןורחאב היה הז .ת תואמ המכ לש הדע ונלבוה ,רחש םע ,רקוב תונפלו ,"טמאסטייברא"ה ידרשמל יתחקלנ .עבושל ולכא אל ןמזמש םישנא ,תירבעל הרומ םהיניב היה ,השולח הדע ,םידוהי ךכ-רחא ררבתהש םוקמל םירוגס תונורקב תבכרה תנחתל השרו תובוחר ךרד ונלבוה תוברעב סוניפמק [262] ,הדובע הנחמ ול וארקש הנחמ היה הז .סוניפמק הנחמכ .סוניפמק יפכ תחא הצובק םש התיה םשל ונעגה ונחנאשכ .ומק קר הזש םיפירצו בוהצ לוח היה היה .תורהנ תוסיוב דובעל ונכרטצה .םידוהי תואמ המכ לש ןכ םג ,ונינפל הארנה ונחקלנש ןויכמ .תוציב שובייו ,םש ול ןיא יאדוב הפמה לע ,תורהנ לש לבוי םש הרשע םיתש ,תועש רשע ,םימה ךותב טעמכ ראוצה דע םידבוע ונייה ךכ ,ונכלהש יפכ .םינשי ונייה םידגבה םתואב ,םירזחומ ונייה ןכמ רחאל .תועש ,הפק ול וארקש הקשמ ,לד אוה לכואהשכ ,בוש רקובב תרחמל .דואמ רק ,רק זא היה השרוו וטיגב םייח לש םייתנש ירחאש ףיסוהל המ יל ןיאו ,םחל וקד 12 וא 15 תורבקה תיב תא רבכ םינושארה תועובשה ךשמב וסלכיא הדובעל ועיגהש הלאה םידוהיה .ותמ םהו .סוניפמק לש ?המכ .ש ...םידושח ויהשכ ,ורונש הלא םע דחיו ,םויל םישנא ןינמ דע םיתמ ויהש בשוח ינא .ת בער לש תוומה .ילש םייחלה םע המ דימת תוארל הכורא הפוקת יתלגרתה ימצעב ינא ילב דחא םואתפו ,םהיניב םירבדמ םישנאשכ הנושארה םעפב יתלקתנ םשש תוומ היה קזח םג ילוא ,רתוי ריעצ יתייה לבא .תומא ינא ךיא ןמזה לכ יתבשח .תמ םולכ [...] .יתמ אל בערמ ,רתוי ?הדובע הנחמ ותוא לע דקפ ימו חקיפ ימ .ש היה הז .הנחמה לש תוגיהנמה רמולכ ,םוי םוי םתא םישגפנ ונייה ונחנאש הלא .ת הזמ ,תינמרג ,תיניארקוא ,תופש לילב ורבדש םישנא לש בר ברע היה הז ,"ץושרגאל" םג ."השטיודסקלופ" םהש ,םייחרזא םידגבב םימי םתואב וכלה םהש ןויכ ,יתוניבה ימיב .םירחא וא םיניארקוא וא םינלופ ויה םא עדוי ינניא לבא .ונעמש תינלופ .ופאטסג ישנא םיאב ויה הנחמב םירוקיב


[ס"סה ישנא לש םידמה רואת] [...] .ס"ס ישנא ושבל םידמ הזיא ונל דיגת [...] .ש םירוכז ,םירוחשה םהידמב ופאטסגה ישנא יל םירוכז תימוי םוי הייאר ךותמ [...] .ת ישנא יל םירוכז ,םימוחה םינוראוצה םע תצק םיהכ םיקוריה םהידמב ופושה ישנא יל ישנא םגש יל הארנו ,ס"סה ישנא יל םירוכז ,ד"ס םהל בותכ היה םילוורשה לע ,ד"ס .עבוכה לעו ןוראוצה לע ןמיסה םע ס"ס-ןפווה


[ס"סה לש הריקחב] .ונל ראת ?הדובע הנחמ ותואמ תאצי ךיא .ש .ילא החילש תרתחמב ירבח וחלש [...] םינושארה םימיב רבכש דיגהל הצור קר ינא .ת .ויניעב ןח [263] יתאצמ הארנה יפכ ,ינלופ היהש חקפמה םע הדובעב יתדדיתה ינא איה ךיא יתלאש .הינלופ הרוחב האבש יל עידוהו הנחמל סנכנ אוה םימיה דחאב ,ונלש תורוחבה תחא התיה וז .תאזה הינלופה הרוחבה איה ימ יתוניבהו תיארנ העיגהש בוקשורפ ישרוגממ התיה ,רתויב תובוטה תוירשקה תחא ,הקסיבי'זופ הקנול .השרוול יתינפ ברע תונפל .יתארקנ אלו ןושאר םוי היה הז .םויה לכ יתיכיח ,דואמ יתחמש הנושארה םעפה התיה וז .םולש תשירד יל ואיבהש יתעמשו ,"ץושרגאל"ה ישנאמ דחאל .יל וארק אל .יל וארקי ךכב ךרוצ היהי םאש ,יל ורמא .הדובעה הנחמב יתייהש ינאשכ ,ץע לש תואבטצא ,תישילש המוקב היה הז ,יבכשממ יתדרוה הלילה עצמאב ."ץושרגאל"ה לש הטמל יתארקנו ,םיבוטרה ידגבב יל וחתפ םה ,תוכמ דואמ הברה יתלבק ,הברה רפסל המ יל ןיא .הריקחל יתחקלנ םש וא הידוהי וז םא תעדל וצר םדוק .יתוא ומישאה ,םינפה תא ,םידיה תא ,שארה תא ןמזה לכ יתנעט ,הדינע ילב האב איהש ,הדינע הל ןיאש יתעדיש ןויכמ .הידוהי אל ךכ .האב איהו הל עדונ חטבו ,רפסה תיבב דחי ונדמל ונחנאש ,הידוהי אל איהש .גרוהל יתוא ואיצויש ורמא ."הדנשנסאר"ב יתוא ומישאה ?םירשק התא םייקמ התאש ןויכמ .ש .ןכ .ת ?עזגה תא ללחמ התא .ש אל .םימ אלמ רובל יתוא וסינכה ,גרוהל יתוא ואיצוה אל .הינלופ איה יכ םא ,ןכ .ת לכ ינפל יתאצוה רקוב תונפל .רק יל היהו םח יל היה .הזה הלילהמ יתרכז הברה לבא ,דלונ אוה יתמ עדוי הז םדא" :ולא םילמב ךרעב עידוה הנחמה דקפמו ,הנחמה יתפוג היהת תוליל השולשו םימי השולשש חיטבה אוהו ."תומי יתמ עדוי וניא אוה .רמ יל היה .רובל הרזח יתחקלנ לבא .תוומל יתיכיחו יתדמע .םודרגה לע היולת .גרוהל יתוא ואיצויש יתשרדו ,קפדתהל יתלחתהו ןינעה לכ םע רומגל יתיצר ?תשרד יממ :ןידה-תיב בא .ילש רהוסה תיב לע רמשש רגלצושהמ .ת םש ויהו - רגלצושה דקפמש יתעמש ,הלילב יתוא ואיצוה רשאכ ,הרק המ עדוי ינניא המב עדוי ינניא ."(רענה לע לבח) הקפורח הדוקש" :רמא - תונוש תויושרמ םידקפמ ירחא יתרזח רשאכ .גרוהל יתוא ואיצוה אל המל ימצעל יתרבסה ךכ רחא .יתיכז .הביסה התיה המ יתרעש ,השרוול תועובש העברא .םהמ החרב איה .התוא וספת אל םה .םהידיב התיה אל ,הקסיבי'זופ הקנול ,וז הרענ אב םהמ דחא םא ,תינלופה תרתחמה םע רשק ,הארנה יפכ ,יל שיש םיחוטב ויה םה די שי ילוא יכ ,יתוא גורהל ולכי אל ,תובקע וריאשה םהש ןמז לכו .יתוא ליצהל .תמקונ


[םייח הנוק דחוש] רגלצושה ישנא ;םינומלש ,דחושל תודוה - הפי אלו םיענ אל רבדל תודוה יתרזח יתוא תודפל ידכ ףסכ שי םא יתלאשו השרו םע יתרשקתה .בורק ןופלטל יתוא וריבעה .יתוא וריזחהו ,ףסכה תא וריבעה םהו ,ירבח תאו ?ףסכה תא םליש ימ :ןידה-תיב בא [264] ."ץולחה" זכרמב ירבח .ת


[הנחמהמ רורחשה] ?הריי אוה רגפי והשימ םאש ךתוא וריהזה תבכרל ךרדב .השרוול תרזח :יטפשמה ץעויה .ןכ .ת ?ריהזמה היה ימ .ש שיא היה הבש אפורהש ,תיאופר הדעו האב ןכ ינפל םימי המכש ,דיגהל הצור ינא .ת הלחמ לע ןנולתהש ימ לכ .הרושב ודמע - הנחמה יבשות - םיאנחמה לכו .ופאטסגה היה אל .ךכל םעט היה אל .העיפוה אל ונלש הצובקה .הדעוה ינפב עיפוהל היה ךירצ ויה .םתוא קדב ופאטסגה שיא אפור ךיא יתיאר ינא לבא .םהל דיגהל המ ונל לכב לבא .תוטיעבהמו תיאופרה הקידבהמ ותמש םישנא ויה םשש חוטב ינא .תוטיעב .דסח םחל ולכאו וליעוה אלש הלא ,השרוול הרזח החקלנ שיא האמ לש הצובק ,תאז הרושהמ ואציש םישנאה ,ךתוירחא לע" :רמאו יתוא רכז ,הנחמב עיפוה אוה רחש םע ."םוקמב ותומי - רטמוליק העבש ךלהמ תבכרה תנחתל עיגהל חוכ םהל היהי אלו אלו ,ותמ םיבר .םתוא ונבחסו רתוי םיריעצה תא יתנגרא .תאזה תוירחאה תא יתחקל ונייה רשאכ ,םואתפ .ליהבמ בער תוומ םישנא תורשע המכ ותמ ;םתוא ונראשהש ינפמ ויה אלו ,םייתש וא תחא הלמ דוע ורמא ,םישנא ובכשנ ,הלצהל טעמכ ,תבכרל םיבורק ,הלגע לע םתוא וסימעהו םהיתומשו םהירפסמ ומשר ,םתוא וחקל .םייחב רתוי .קסניפמק לש תורבקה תיבל םתוא וריזחהו


[תיתרתחמ תוליעפל רזוח דעה] ?השרוול תרזח .ש .ןכ .ת ?םדוק תלחתה הב ,תידוהיה תרתחמב הדובעל תרזח .ש .ןכ .ת


[םידוהי תחרבהב הקסע תרתחמה] ?ןמנרבוגלרנגה לובגל רבעמ לא םישנא תחילש לש עצבמב םתלחתה זא .ש .תוצעומה תירב יחטשל תינמרגה השילפה ירחא היה הז .ת ?ץראל ךרד םתשפחו ,בונרט ,בוקרקב זוכיר תונחת םתומיקה .ש תרתחמה ידי לע ושענש תונויסנה לעו ,ונלש םירשק לע רבודמה םא .םדוק היה הז .ת ,השולק הווקת ,םידוהיל הווקת וזיא התיה .1940 ףוסב ליחתה רבדה ירה ,תידוהיה רובעל ,ינמרגה שוביכה ימוחתמ תאצל םידוהיל תויורשפא ןנשיש 1940 תיצחמ דע .קספנ הז רבד .לארשי-ץראל םשמו הילטיאל ןיב ונא היהנ ,תאצל םידוהיל תורשפא היהת םא םגש ךכ לכ ונמאה אל םימיה םתואב ומדקש ,רתוי םידבוכמו רתוי םירגובמ וניניב ויהו רתוי םיריעצ ונייה .םיאצויה תא חותפל וניצר אל םלוא .לארשי-ץראל תילגיל יתלב םירעש תחיתפ לע ונבשח .ונל םרטש ,תוצרא וא תוילארטינ תוצראב ץראה יחילש םע רשקתנ אלש ןמז לכ ,תולובגה .םינמרגה ידי לע ושבכנ ויה .היקבולסב םיכרד ונחתפ ,ךכל וגאדי םהו ,םיעדוי םהש העידי ונלבקש ירחא תועונתה לכמ םיריעצ ונזכיר םשו ,בונרט ,בוקרקב ןמנרבוגלרנגב תונחת שולש ונל דצהמ היבמלגזמ ךיירל וחפוסש םיחטשהמ םגו ןמנרבוגלרנגהמ םג .תויצולחה ,קינלג המלש ,ןושארה חילשהש ירחאו .בייצרבב [265] לובגה תא ונחתפ ,יקבולסה .םישנא ריבעהל ונלחתה ,ןמיסה תא ןתנ ?הבנ'גל ,תוילארטינ תוצראל םיכרד םתשפח .ש .ןכ .ת ?םירחא תומוקמו .ש .ןכ .ת ?היכרותל םג .ש תחאב חילש היהש יל המדנ .הפוריאב תורחא תוצרא םעו היכרותב הלצהה תדעו םע .ת .ןקלבה תוצראמ .ופאטסגה ידי לע וספתנש ,תרתחמה לש םיכמסמ שיגנ ונא יכ ,תובישח שי הז ןינעל .ש םישרוגמה םע רזחוהו ספתנ םישנאהמ קלח .ץראל עיגהל חילצה םישנאהמ קלח .ת .ןילופ תמדא לע וחצרנו ןילופל היקבולסמ


[ןמנרבוגלרנגה יבחרב תונושה תוליהקה ןיב בבותסהו רשקכ שמיש דעה] ?םוקמל םוקממ ןילופמ םיירא תוריינ םע תבבותסה התא .ש .תובורק םיתעל .ת ?וילא תאבש םוקמ לכב תיארש הנומתה התיה המ .ש יבחרב םימי שדוח יתייה תחא םעפ לבא .תולודג תויוחילשל יתאצי תובר םימעפ .ת .תונטקה םירעבו תולודגה םירעב ןמנרבוגלרנגה ?םיפייוזמ םיירא תוריינ ךל ויה .ש ונידיב התיה סנ ךרדבו ,סרהנש דחא תיב היה .דאמ םיקפקופמ ילש תוריינה ויה זא .ת יל םיארוקש רושיא ינש דצמו יתנומת וב התיה דחא דצמש ריינ הז היה .תמתוח ףילחהל חרכומ יתייה ,הלא תוריינב שמתשהל היה רשפא יא רשאכ .יקסני'ציו ינוטנא .םירחא תומשל תוריינה תא ?'קטנא' היה תרתחמב ךיוניכ .ש תומש יל ויה םהיבגל .םינלופה יפלכ אלו םינמרגה יפלכ אל ,ימינפ יוניכ היה הז .ת .םירחא


[תיללכ הנומת .עורג היה םידוהיה בצמ] ?תעגה םהילא תומוקמב תיאר המ .ש םירשעל בורק יתרבע םירויסה דחאבש יל המדנ .ושיבורה ,ץליק ,'ץשומז תא יתרבע .ת .ללמואה ידוהיה יווהב יתלקתנו םירע ?םוקמ לכב תיאר המ .ש תודוקפל ףסונש םשורה יל היה .םיימוקמה תונוטלשה לש םסחיב יולת היה הז .ת .םיימוקמה תונוטלשב םייולת םירבדה ויה ,םידוהיה יפלכ סחיה רבדב תועודיה לש לודג רפסמ היה ובש ,קיתעהו ירוטסיהה ןילבול וטיגו ,ןילבול ומכ תומוקמב ריע התיהש ,ושיבורהב רשאמ רומח רתוי הברה בצמה היה ,םיימינפ םידחפ םע םידוהי .םינלופה םע םירחא םירשקו רחסמ ירשקב דומעל וחילצה םידוהיה הבו ,רתוי הנטק יכה היה ובש םוקמב םג לבא .םיימוקמה תונוטלשה לש םסחיב יולת היה בצמה ןכל .דאמ ער היה - בוט [266] ?תיללכה הנומתה התיה המ .ש ,השרווב רשאמ לק רתוי תובורק םיתעל תילכלכ הניחבמ .םינוא רסוח ,ןואכד ,הלפשה .ת תוחפ התיה הרימשה םימעפל .רפכל רתוי םיבורק ויה רתוי םינטקה םיבושיה יכ .השרווב רשאמ הליעי ?ןוזמ גישהל םש היה לק רתוי .ש לכו ,םימזינגרוא ויה הלאה םיבושיה לכ לבא .ןוזמ גישהל היה לק רתוי ,ןוכנ .ת םירשק שיש ,ידוהי ימואל םזינגרוא היה אל הז .לצופמ ומצע ינפב יח םזינגרוא תא יח בושי לכ ,םינטקה םיבושיה ,תונטקה םירעה .ליגרכ השרווב ומכ ,םהיניב .תוומל דדובו ידיחי ךלה ותומ םוי דע בושי לכ ,אוה וייח


[תונושה תוליהקה ןיב םירשק המיקמ תרתחמה] ?םירשקה תא םיקהל םתיסינ םתא .ש .תוירשקה לשו ילש דיקפתה ,ונדיקפת היה הז .ת ?הישארמ דחא תייהש תרתחמה לש הדיקפת היה הזו .ש .הישנאמ דחא יתייה .ןכ .ת ?תוידוהיה תוימואלה רעונה תועונת לכ תא הפיקה איהו .ש .תומלש תוצובק דיחכהו תוומה אבש דע .תמייוממ הפוקתב ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ .ת תיצחמב ומלענש תוצובק ויה ילוא .תילרוג תמליא הריחב התיה ,הריחב התיה אל .םינושארה םישרוגמה םע ויה ןה ילוא .תולודג ויה אל ןה יכ ,1942 תועונתה לכ טעמכ ,והשמ תושעל יסחי ןפואב דוע היה רשפאשכ ,תאזה הפוקתב לבא ןמ אצוי אלל טעמכ ,םייטילופה םינווגה לכמ ,תוימואל אלו תוימואלה ,תוידוהיה .הנומאב ןתכאלמ תא ושע ,ללכה ?ןפוא לכב תוינויצה תועונתה לכ .ש ."דנוב"ה םג ,תוינויצ אלה םגו תוינויצה תועונתה לכ .ת


[עוזעז .עדימה תומיא .הדמשהה לע תונושאר תועידי] .הדמשהה רבדב ועיגהש תונושארה תועידיה לעו קינה לע היבצ לש היפמ ונעמש רבכ .ש ?ןוכנ .םחולה ידוהיה ןוגראה תא ןגראל םתלחתה זאש ןיבמ ינא [...] ,ןילופב יח אוה ,יקסבוברג קינה ינלופה הפוצה איבהש תועידיהש ןוויכ [...] .ןכ .ת ויפמ תאז יתעמש ינא .תועידיה ןתוא ועמשש הלא לכ ליבשב ,ונלוכ ליבשב תושק ויה ,לארשיב השודק הליהק ,(טפא) בושטפואל עוסנל יתדמע .עיגה אוהש הליל ותואב .יקסליק ץיברטסואלו הנליוב יתראשה ינא .הנליוב יתדלונ ינא .הנליו שיא ינא .ויפמ םירבדה תא יתעמש דלי יתויהב ינא .הנליומ תועידיה תא איבה אוה הנהו .יתחפשמ ינבו ירוה תא םיחצור ילש הנליו ידוהי תא !ירנופ איה תאז הנהו .ירנופב םיזוגאב יתקחיש .ילש תודליה ימימ ירנופב יתעדי אל .ילע רבעש ליגר יתלבה עוזעזה תא ריבסהל ידכ תאז םידקהל קר יתיצר יתרזח לבא .דדוב תויהל יתיצר .ץיבורטסואל עוסנל יתטלחה .תושעל המ הליל ותואב .רחא םדא תאזה העיסנהמ המכב םידקמ וא ףדור ינמרגה שוביכהשכ ,הנחבא ילב ,ילאטוט ןפואב םידוהיל תוומ יבלש ונל ויה .ונלגרתה תצק [ונחנא] .םידוהיה לש [267] ילאטוטה חצרה תא םימי יפכ .םתוא םישרויו םתוא םיחצור ,םישבוכ :ימואתפ ןפואב אב אוה םהילע .רבעמ ןפוא לכב .לקשמ יווישל עיגהל ונלוכי אל .תועש יפל ונלעפ רהמ ךכ לכ אל ,הארנה .אל ינא Spezialwagen ,ףוהנמלוק ,ונמלח אב ירנופ לש תאזה המולהמהמ יתרענתה םרטו ןומראמ םתוא םיאיבמ םשלש ,םידוהי םיסינכמ םשלש ,תיטמרה םירוגס םיליבומוטוא רשאכ ,השרוחל ,רטמוליק 15 יל המדנ ,םירטמוליק הזיא ,ינלופ ליצא לש שוטנ אוה םג ,חרבש ונמלחמ ןרבקה רפיס תאז .םיתמ םתוא םיאצומ ,הרזח םתוא םיאיבמ םג .בושיבורהל השרוומ ותוא ליצהל ןויסנ השענש יל המדנ .העוט יניא םא ,חצרנ .םש לפנ אוה


[דמשומ ידוהיה םעהש ןימאה אל - תרתחמה ישנאל דוגינב - השרוב ידוהיה רוביצה] ונייה ונחנא .וגאטרוב התיה ונמלח .ברעממ רעב ינש דצמו ,חרזממ רעב דחא דצמ ,רתוי םיבוט ונחנא המב ?ונילא אובת אל הרעבתהש בושחל ונלוכי םאה .עצמאב יפלכ ונעטש תונעט ויה ?ונילע וסוחיש ןמנרבוגלרנגה ידוהי ,השרו ידוהי ונחנא םימתו בוט םע ונל היה .תידוהיה תוירוביצה יפלכ ,םירחא יפלכ ונעטו ונמצע ינומה לע םינומהב ומוקיש הזכ רבד תויהל לוכיש ןימאהל היה רשפא יא .השרווב .שפנ םוחצריו לארשי תיב ךירצש ונבשח ,תוצעומה תירבל השילפה םע המחלמה ץורפ ירחא ,ןכל םדוק דוע .ידוהי יאבצ ןוגרא םיקהל ליחתהל


[הלעפ איה הבש תילבולגה תואיצמה רואל תרתחמה תא ךירעהל שי] תרתחמה תא ךירעהל רשפא יאש ,תאז תושעל יל רתומ םא ,דיגהל הצור ללכב ינא ינא ןיא .לודגה םלועב היהש המ ךירעהל ילבמ ,תיללכה תרתחמהמ התושילתב תידוהיה תא תוארל אל רשפא יא ,וטיגב םידדובמ ונייהש תורמל לבא .םיבחרנ םירבדל ןווכתמ .הרטמל םיעלוק ונא ןיא תרחא .םלועב ולעפש תוחוכה ןיב ןילמוגה תעפשה ,תועפשהה דרגנילטסו ןיימלע לא .םלועב רוא לש ןמיס היה אל השרו ידוהי וחצרנ אלש דע ועדי אל .תוומל וכלה השראו ידוהי רשאכ .השראו ידוהי רבכ ויה אל רשאכ ,ויה .לפנ ערכ םלועה לכ יכ םהל היה המדנ .תודידבב ויה .ןושאר ןוחצנ וליפא היהיש לש םתוברקתה ברע היה הז .םימיה םתואב תומחלמב וליחתה אל םלועב תורתחמה .1944 טסוגואב היה הז .השראוב םיטנילאה


[חצר .הדובעל םיחלשנ םישרוגמהש הילשא םירצוי םינמרגה :1942 ילויב שוריגה] התא ;םישוריגה תולועפ תא רכוז התא .תולאשב ךתוא ךירדהל יל השרת ,ןמרקוצ רמ .ש ?רכוז התא המ .תולועפ ןתוא תעשב םישישק םישנאל רשקב דחוימ והשמ רכוז הנושארה הפוקתב רקיעב ,םיגהונ ויה 1942 ילויב 22-המ לחה ,שוריגה ימיב .ת םתוא וגרהו הרושל ץוחמ ,םישישק ,םישושת םישנא איצוהל ןוימה ןמזב ,םינמרגה םיריעצ םישנא לצא םשור רצונ .הדובעל םימיאתמ םניא הלא םישנאש רבסה ךותמ .הדובעל םילבומ תמאב םה הדובעל םייואר ןכש הלאש ,רתוי


['ץיבלינא .םחולה ידוהיה ןוגראה תמקה] ?םחולה ידוהיה ןוגראה תא םתומיקה זאו .ש .1942 ילויב 28-ב ,ןכמ רחאל םימי השיש םקוה םחולה ידוהיה ןוגראה .ת ?'ץיבלינא יכדרמ דמע ושארב .ש .ינאו ןיקטבול היבצ ,ןלפק ,בלסרב :םישנא העברא לש הטמ היה זא .אל דוע זא .ת [268] ?דוקיפה תא 'ץיבלינא לביק יתמ .ש .רבמטפסב דוקיפה תא לביק 'ץיבלינא .ת ?יאבצ ןויסנ לכ ירסח םתייה םכלוכ .ש .יאבצ ןומיא ירסח םישנא ונייה ונבור ,ללכ ךרדב .ת


[הדמשהה תונחמ לע תועידי] .ונמלח ,הקנילברט לע ,הדמשה תונחמ לע םג םכל עדונ םייתניב .ש .הז המ תעדל ילב ,1942 חספ דעומה לוחב הנושארל ונעמש הקנילברט לע .ת ?תעדי ךכ רחא .ש .הקנילברט הז המ קוידב ונעדי ןושארה םויב .ישימחה וא ןושארה םימיב ,ןכ .ת ?םיברב ךכ לע םתעדוה .ש םידוהיל ונארק ."תוומ הז הקנילברטו ,הקנילברט הז גנולדיזסואא" :תוזרכ ונמסרפ .ת .רתתסהל


[בוקרקב תידוהיה תרתחמה] הזיא םש התיה .בוקרקב תייה ,םחולה ידוהיה ןוגראב ךדיקפת ףקותב ,1942 רבמצדב .ש הכיה םחולה ידוהיה ןוגראה .קנרפ לש ובשומ םוקמ התיה בוקרק .תרתחמה לש הלועפ ?םש ךל עריא המ .וב רקבל וגהנ םינמרגהש "הירנגיצ" הפק תיבב יתאצי .בוקרקב יתעקתנ .יתעגה אל בוחוטסנ'צל .בוחוטסנ'צבו בוקרקב רקבל יתחלשנ .ת תרתחמה .םצמוצמו ןטק וטיג ראשנ תוומל בוקרק ידוהי תאצוה ירחא :דחא רבד םשל רשא הלועפ ףתשמ וא דגוב וא ןישלמ אצמנ הרבח לכב ומכו ,םש תמקומ התיה תידוהיה וטיגה תא בוזעל אלא הלא םירבחל הרירב התיה אלו ,תרתחמה תעונת ישאר לע עיבצה .המוק רועיש תלעב תוגיהנמו תורקי תוצובק םש ויה .יראה דצב םיסיסב םיקהלו .תומש רפסמ דיגת .ש .רגנרד ןועמש ,יקסניול קילוד .ת ?"הניטסוי תונורכז" רותב עודיה רפסה תא בתכ ימ .ש .תרחואמ רתוי הפוקתב ,בוקרקב אלכה תיבב התבשב ,רגנרד לש ותרבח .ת ימוחתל ץוחמ אצמיי בוקרקב םחולה ידוהיה ןוגראהש ונלביק אל ונחנאו ,חוכיו היה םירבחה תא ,וטיגה ךותב תומיוסמ תולועפ ידי-לע ,ריזחהל ונכלה ונחנאו ,וטיגה .םמוקמל ורזחיו יראה דצב םסיסב תא ובזעיש ,םחולה ידוהיה ןוגראה לש ינניא יכ םא - שיבה םלזמלו ילזמל - ינא יתחלשנ םמוקמלו תינכת תושעל היה ךירצ גח ברע היה הז - תולועפה ןתואב לבא .הלש תואצותה לע אלא הלועפה לע רעטצמ עדונ יתאבש םוי ותואב - גחל וננוכתה םינמרגהו היסולכואה רשאכ ,1942 דלומה םיחדקאו םינומירב ףיקתהל ועבק םה .תולועפ עברא וא שולש ועבק ברע ותואלש ,יל .ופאטסגו ס"ס ישנאל דעוימ היהש הפק תיב ?תאז ושע םה .ש םה .םקשנ תא דירוהלו םידדוב ופאטסג ישנא תובוחרב ףיקתהל וטילחה םה .ןכ .ת םיזורכ ץיפהל הכירצ התיה תיעיבר הצובקו ,תויאבצ תונוכמל 'זרג ףורשל וטילחה [269] .היסולכואב ?העצוב הלועפה .ש ותוא ונבשיש הטמה ירבחו ינא ונעדי אל לבא ;הליגר יתלב החלצהב העצוב הלועפה .ת .ופאטסגה ידיב ולפנ םה הליל ותואבש ,סיסבה ישנא םע שגפהל ונעבקו הליל ?'ץיבוביל ,םואבננט תומשה םהיניב ויה .ש זא יתעצפנ ינא .םינמרגה ידיב ונספתנ ונינש .'ץיבוביל םע דחא יתייה .ןכ .ת .יתחרבו ידי-לע החלשנש העדוה [...] .טפשמה תיבל ךמסמ שיגא הז בלשב ילוא :יטפשמה ץעויה הארנכ ךכ לכ - "ריטרווקטפואהרריפ"ל ,םשאנה לע הנוממה ,רלימ רריפנפורג ס"ס ,'ץיבובייל :םיידוהי םיטידנב השולש לש םתסיפת לע העידוהש - רבדה בושח היה תיב [...] .בוקרקב תידוהיה תרתחמה תולועפ תא ונגרא רשא ,םואבננט ,דניקסביל .םרחוהש קשנ לע םג רבודמ יכ בל םישל ליאוי טפשמה ?רעונה תועונת ירבח לכמ בכרומ דוקיפה היה בוקרקב םג .ןווגמ היה ןוגראה .תחא העונת אל ,םיברמ לבא ,דיגהל יל השק .ת ?השרווב ומכ .ש .םידוהי ןוילימ יצח לש ריע התיה השרו .הנטק רתוי ריע התיה תאז .תוחפ תצק .ת .אל םירחא תומוקמבו הרק השרווב עודמ הייעבל דימ עיגנ .ש


[עוצפ השרול רזוח דעה] ?השרוול ,רבמצד ותוא ירחא ,תרזח .ןכ .ת ?ךפוגב אירב תייה .ש ,בוקרקב [...] םינמרגה לע תופקתהה רחא םוי היה הז [...] .השק יתעצפנ ינא ,אל .ת ,שוטנ ידוהי םילוח-תיב היה הז .סיסבל ונסנכנ .'ץיבוביל לש ונימיל יתייה רשאכ ונתנ אל לבא ,סנכהל ונל ונתנ - ונסנכנ ונחנא רשאכ .ופאטסגה תונולחמ קוחר אל ונסנכנשכ .םינמרגה ידיב ןוגראה ירבח ולפנ ןכל םדוק ברעש ררבתה .תאצל ונל דוע ינא .עוקת ראשנ אוה ןושארה היה ץיבובילש ןוויכו .םידי םירהל ונווטצנ םע יתכלהש לזמ יל היה .ילגרב יתעצפנו יתלפנ ,ץרפתהלו תלדה תא חותפל יתקפסה .השרוול ימצע תוחוכב יתעגה תועובש המכ ירחא [...] .םייפגמל לזנ םדהו ,םייפגמ


[םינתשרבמה לש חטשה .השרו וטיג] ?םידוהיה וקסעוה םהב רשא םיילכלכ םילעפמ השרווב ומקוה םייתניב .ש .ןכ .ת [270] ?ויה םיילכלכ םילעפמ הזיא רכוז התא .ש ושע םש ,םינתשרבמה לש חטשה היה .םירוזיא העבראל קלחתה חטשה .העברא ויה .ת .םירחאו ןמלה ,סנדט ,ץלוש ,םילודג םיניישעת םש ויה .םינמרגה ליבשב תושרבמ ?רכשב םש ודבע םידוהיה .ש היהש וטיג היה סנדט ותואב .םייחב םיראשנו םידבוע םהש הז םרכשש םיחמש ויה םה .ת רשא וטיגה היה הזל ץוחמ .הטסורפב היה הז .וב ללכנ אל טעמכו ,רתוי קחורמ ."יארפה וטיגה" וא "יזכרמה וטיגה" ול ונארק ונחנא ?ץלושסנדט דקפמ תייה התא .ש .יראה דצל יתאצ דע 1943 ראונימ ,ץלושסנדט דקפמ יתייה ינא ,ןכ .ת


[תוצובק 22-מ בכרומ היה םחולה ידוהיה ןוגראה] ?םחולה ידוהיה ןוגראה לש תוצובק 22 םש ומקוה .ש ...ץלושסנדטב 8 ,יזכרמה וטיגב 9 ,תוצובק 22 ויה וטיגה יחטש לכב .ת


[הנליוב תרתחמה םע םירשק] ?הנליוב ?תורחא םירעב תרתחמה םע םירשק םכל ויה .ש 1942 ףוס דע ךרעב ויה ונלש םיצימאה םירשקה .תצקמב ושלחנ םירשקה הפוקת התואב .ת ...היה הנליוב [...] .רחואמ רתוי םירשקה תא ונשדיח ןכמ רחאל .1943 תישאר וא .רנבוק אב ךכ-רחאו


[הלועפ יפתשמ .הרזע .תוינלופה תורתחמה םע םירשק] ?תינלופה תרתחמה םע םירשק םכל ויה .ש .ןכ .ת ?"הבוירק הימרא"ו "היבודול הימרא"ה םע .ש .ןכ .ת ?הרזע םכל שיגה ימ .ש דוע ונל היהש םרט .םיתב תתצהב 20.8.42-ב ונישעש תולועפה ירחא ונלבק ונחנא .ת םיתב ונתצהו ןיזנב ונגשה תולועפה ןתואב .הרזע ונלבק ולאה תולועפה ירחא ,קשנ תוקילדהש ידכ םגו םינמרגה ידיל לופי אל ידוהיה שוכרהש תנמ לע תישאר ,םיידוהי תא וכשמ תוקילדה הליל ותואב יכ ,וטיגב לודג הליל הז היה .םלועה תא וקיעזי .תידוהיה הרטשמה תא ונפקתה םג הליל ותואב .השרו לעמ וסטש םיטייבוסה םיסייטה .וטיגל םיחדקא חירבהל ונלש םירבח וחילצה םג הליל ותואב ?.ט.ז.נ ,ןוגרא דוע היה .ש .ןכ .ת ?היה הז המ .ש ןינעב ןפוא לכב .ןילופ לש םייטסישפה תודוסיהמ בכרומ היהש ןוגרא היה הז .ת .םידוהי ודימשה םה [...] .ינמרגה שבוכה םע הלועפ ופתיש םה ידוהיה


 

הרזח

שופיח | האושה אשונב םלועב עדימ ירגאמ | ךרועה תורעה | הכרבו המדקה ירבד | רגאמה תודוא לע | ישארה ףדל
...םישאמ ינא | םושיאה בתכ | םיצאנב ןיד תיישעל קוח | תיללכ הריקס ןמכייא טפשמ :םירוגטק ןוילימ השיש
םירחבנ האירק יעטק | תונחמ / תונידמל ןוימ | םיאשונל ןוימ | ב-א המישר :תויודע

תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
פרסומות