פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
ןמכייא טפשממ תויודע רגאמ - םישאמ ינא 

לאיבא םהרבא תודע
אלמ טסקט


            םידעה תומש לש ב-א המישר - תוישיא תויודע
       

            (י) (ט) (ח) (ז) (ו) (ה) (ד) (ג) (ב) (א)
           
            (ש) (ר) (ק) (צ) (פ) (ס) (נ) (מ) (ל) (כ)       
                          

םיאשונל ןוימ

תונחמ / תונידמל ןוימ


תרצוקמ תודע ?אלמה ךמש המ :ןידה-תיב בא .םהרבא לאיבא .ת ?23 ןונבלה בוחר ,ביבא-לתב רג התא :יטפשמה ץעויה .ןכ .ת ?דיקפ התא .ש .ןכ .ת ?ןילופב תדלונ .ש .ןכ .ת ?ןודרל ךומס רפכב .ש .ןכ .ת ?זוחמ הזיאב ?הז הפיא .ש ?ךלפ הזיאב ונל דיגת ילוא .ש .הנליול הנדורג ויב ,דורוגבונ ךלפב הז .ת ?תדלונ וב רפכה םש המ .ש [387] .בושילגוד .ת ?םייאלקח םידוהי לש רפכ הז .ש .םידוהי םלוכ .תואלקח לע קר ויח רשא םידוהי לש רפכ .ת ?ןודר ןוויכל םכתא וריבעהו רפכה ןמ םכתא ושריג םינמרגה וסנכנ רשאכ .ש .ןכ .ת ?היה הז יתמ .ש .רבוטקוא - רבמטפסב ךרעב ,1941 ןוושח שדוחב היה הז .ת ?תדלונ הנש וזיאב ,החילס :יולה טפושה .1927-ב יתדלונ ינא .ת ...םיצע בוטחל ,הדובעל םיאצוי םתייה וטיגב :יטפשמה ץעויה .הלאכ תודובע ינימ לכו גלשמ םישיבכ תוקנל .ת ?ןוזמ תפסות גישהל םכל םירזוע ויה םירכיאה לבא ,הנטק התיה ןוזמה תנמ .ש תיניצר יד הברזר התיה ידוהי לכל תיאלקח הביבס וז התיהו תויה .תוברזר ונל ויה .ת תופסונ תונמ ,םחל םרג 120 לש ךרעב התיה הנמה .אוצמ תעל ורמשש יסיסב ןוזמ לש ןמזב ,ויהש תוברזרהמ לבא .הז לע םייקתהל ירשפא יתלב היה טעמכו ,רכוז ינניא ונולקצב איבהל חילצה דחא לכ ,םירכיא םע םישגפנ ונייה הדובעל םיאצוי ונייהש .ויח הזבו ,םיסירג ,םחל תצק ?םימח םידגבו בהז ילכ ,ףסכ ילכ םכלצא ומירחה שוביכה תונוטלש .ש .ןכ .ת רובעל הצור ינא ,םירחא םידע ךכ לע ונעמש ,טפשמה תיב תא הזב האלא אל ינא .ש .הנש התואב הכונח ירחא הרק המ ונל ראת .הפורגצזנייאה תולועפל .םיעונפוא לע הדילמ תדחוימ תשובלת םע םינמרג לש הצובק העיגה דחא ריהב םויב .ת ואצמ םהו .ןודרמ אל םהש ,םיימוקמ אל םהש םישנא ושפיחו תיבל תיבמ ורבע םה לע ריעל ץוחמ םתוא ואיצוה .ןודרב בר ןמז וררוגתה רשא םיידוהי םיטילפ 40-כ .תוירי ונעמש .הרייעהמ יצחו מ"ק לש קחרמב העבג רובקל תכלל ,הדוקפ ,תוארוה ונתנו םינמרגה ורזח ,תוקד המכ רובעכ ,ךכ-רחא םוקמל ךומס וטיגה לש הזה הצקב ונרגו תויה םשל וכלהש הלא ןיב יתייה .םתוא םד הברה ךכ-לכ יתיארש הנושארה םעפה וזו םידוהיה ראש ןיב יתצר .ןוסאה הרקש .גלשב םתוא ונרבק האופק התיה המדאהו רופכ היהו תויה .ךפשנש ?7.5.1942-ב ,ךכ-רחא הרק המ .ש םוחתמ תאצל ונלוכי אל .םיישפוח בבותסהל ונלוכי דוע וטיגה םינפב ןמזה לכ .ת לש הזה הלילב .ישפוח ונבבותסה וטיגה ךותב לבא ,תושפנ תנכס הזב התיה ,וטיגה הלא םג ,הדובעל תאצל היה רשפא יא .רוגס וטיגהש וניאר רקובב ונמקשכ יאמב 7-ה .תאצל ולכי אל תודחוימ הדובע תודועת םהל ויהש ישימח םויב ,םירוגס ,ךכ ונתוא וקיזחה .הזל וניפיצ אל ,ימואתפ ןפואב אב הז תצובק ופסא ,תומדקומה תועשב ,רקובב ןושאר םויבו .תבש םויבו ישש םויב ,עובשב ונתנ .שיא 100-כ ויה םה ,הובג הדובע רשוכ ילעב וא םיריעצ בור יפ לע ,םידוהי ונתנו .דואמ תוכורא תותק םע םיתא ;ולא ויהש דחוימב רכוז ינא .הריפח יתא םהל [388] .הרייעה לש יברעמ ןוויכב ,הנדורג ןוויכל היה ןוויכה .תכלל הדוקפ םהל ?םש היה ךתחפשמ ינבמ והשימ :יטפשמה ץעויה תיצחמ רובעכ .הצובקה לכ תא יתיארו וירחא יתצר .יבא םג חקלנ הצובק התוא ךותב .ת - םש הרק המ ונעדי אל .הרק והשמש ונשח דימ .יטמוטוא קשנמ תוירי ונעמש העשה .ונל עדונ ךכ רחא קר .וחרב םא ,םתוא וגרה םא ?םייחב ךיבא תא תשגפ דוע ךכ רחא .ש .םייחב יבא תא יתשגפ דוע ךכ רחא .ןכ .ת .האלה ךישמת .ש .םולכ תושעל היה רשפא יא לבא ,םיבוט אל םירבד ונל םיפצמש ונעדי .ת ?ןטקה חאה תא חירבהל םתיסינ .ש ,היה לוכי אל דבל .חורבל הצר אוה .בוט אל דאמ והשמ ךלוהש עדי אבא תבשב .ןכ .ת .ןטקה יחא תא חלש אוה .החפשמה תא ריקפהל הצר אל יכ .לק רתוי ךל היהי .הצור התא םא ,תבשל לוכי התא :ןידה-תיב בא ונבשח .ידנולב היה ,םוקמה ינבל ומכ הרוצ ול התיה .םיעור ידגבב ותוא ושיבלה .ת .םירכא לש דלי ומכ ותוא איצוהל ?לאיתוקי ,ומש היה המ :יטפשמה ץעויה .ןכ .ת ?חילצה אוה .ש .םירטושה ,הלועפ יפתשמ ותוא וספת ךכ רחא לבא ,וטיגה םוחתמ תאצל חילצה אוה .ת ?םידוהי ,םירטוש הזיא .ש .אל וא יוג אוה םנמא םא ותוא תוהזל וסינו ,םינלופ ,םיסורולייב - םידוהי אל .ת וריזחהו ידוהי אוהש ואר זאו םיסנכמה תא ול ודירוה ,בטיה תינלופ רבידו תויה .ונילא ותוא ,ונחנא ,תאצל לכוי ןטקה יחא םאש ונבשח עגר ותואבו ,ונינפב רגסנ לכהש וניאר דע םיעוקת ונראשנ ךכ .דחא ראשי תוחפלו ,דחי ונלוכ תאצל לכונ ,םילודג רתויה דבל היהי אבאש עגרבש ונעדי .תורובה תא רופחל אבא תא וחקלש ןמזב ,תרחמה םויל ול היהת אל ,החפשמל דומצ היהי אל אוה יכ ,חורבל ויתוחוכ לכב הסני אוה .תאזה תוירחאה הדשל םתוא תונפהל וצרו ריעל ץוחמ עיגה רשאכ ,ךכ רחא יל רפיס אוהש יפכ םנמאו קלחו ,םינבא םעו םיתא םע וממוקתה םידוהיהמ קלחו ,רזפתהל :הקעצ ןתנ אוה .םוקמב וראשנ םהו חורבל חוכ םהל היה אל קלחו גרהנ רחא קלח ,חורבל וחילצה ?רעיב ךיבא תא תשגפ ךכ רחא .ש .רעיב יבא תא יתשגפ ךכ רחא ,ןכ .ת .רפסל ךישמת ,הזל עיגנ דוע .ש הצובק דוע וחקל .התא אצמנ אבאש הנושארה הצובקה לש תויריה תא ונעמש ךכ רחא .ת ,וילא ףרטצהל יתיצר ינא .סחנפ ,רתוי לודגה יחא תא וחקל םכותב .הינש ,תרחא ,ריעל ץוחמ אצנש תונמדזה היהת ילוא ,ונבשח .המלש התיה אל רבכ החפשמהו תויה .רוחאמ גרהיל בטומ [389] - אלו ,חורבל תוסנל לכונ ,חטשה חותפ רתוי תצק היהיש .ויתובשחמ תא ונעדי יכ ,חורבל חילצי םג אבא ילוא הווקת התיה לבא םע תיבב יתראשנ .ידמ ןטק ינאש ורמא .יתוא ושריג .וזה הצובקל יתוא ולביק אל .וירבח םע ךלה לודגה יחאו ,םינכשו םיבורק םעו ןטקה יחא ,ימא ?ךיחא היה המכ ןב :ןידה-תיב בא .16«-16 ןב .ת ?תייה המכ ןב ,התאו :ןידה-תיב בא .14«-14 ןב .ת ?סחנפ ךיחא :יטפשמה ץעויה זא יתייה - יתיסינ .תושעל המ ונעדי אל .םימיא לש תועש רפסמ ונרבע .סחנפ יחא .ת .גגה תיילעב תיבב ונתא ויהש הלא תאו ימא תאו יחא תא ריתסהל - תיבב לודגה רבכ תיילעמ תדרל יתקפסה אל .הרקי המ תוארל יתדריו תובחסו םיזגראב םתוא יתיסיכ .םיבר םיעונפוא לש םויא שער יתעמש ,גגה ?םיעונפואה לע עיגה ימ .ש .תיזחב ומכ שממ שובלב ,יטמוטוא קשנב םידייוצמ ,יברק שובל םע םינמרג ועיגה .ת הלאל היהש שובלה ותוא ךרעב היה הז .םתוא וניאר רשאמ םירחא ויה םהלש םידמה םיכלוה םידוהי ןומהש יתיאר תיבה חתפב .יתאצי .הדיל יתבב 40-ה תא גורהל ואבש וכלה םשלש ןוויכה ותוא - הנדורג ןוויכל שיבכה םע םתוא םיפחודו וטיגה הצקמ .בוט היהי אלש ונעדי .הריפחה יתא םע תוצובקה ךותב ורזפתה םירתונה ,האיציה חתפב דמע דחא .תיבל םינמרג המכ וסנכנ עגר ותואב לבקמ היה חתפב רבעש ימ לכ .רתתסהל וחילצה אלש ימ תא שרגל וליחתהו םירדחה ,דבל יתצפק .הכמ לבקל יתיצר אל ינא .לפונ היהו שארב ימוג לקמב המולהמ ןוויכל לבוהש ןומהל יתפרטצהו ,המולהמה תא לבקל ילב תאצל יתחלצהו ,יתפפוכתה .תונושארה תוצובקה וכלה וילאש .תאזה ךרדה לע האלה רפס .ש ואצמ םא ,החפשמה םע הרק המ תוארל בכעתהל יתיסינ .ידוהיה ןומהה ןיב יתברעתה .ת תאו ימא תאש יתיאר לזמה עורל .םהילא ףרטצא םתוא ואצמ םאש יתבשח .אל וא םתוא רבכ דחי ונכלהו ,תוקזח תוכמ םהל וציברהש ןטקה יחא יל רפיס ,ואצמ ןטקה יחא .ונתוא וליבוהש ןוויכל ?םיפסונ םידוהי ופרטצה ךרדבו .ש .םידוהי דועו דוע ואיצוה תיב לכמ .םיפסונ םידוהי ופרטצה ךרדב .ת ?םתייה המכ .ש .ףלאכ .ת ?ןודרב לכה ךסב ויה המכ .ש םיטילפ םידוהי ףלאו המחלמה ינפל ןודרב ויהש ףלא םהיניב ,תושפנ םייפלאכ .ת םוחתב ויהש תוטיחשהמ חורבל וחילצהש ,קיניקלוא ,ןרוא ,קושישיא תואטיגמ ועיגהש .יאטילה [390] .םידליהו אמא ונכלה ,ימא םע יתכלה ?םידדצה ינשמ ךיחאו התאו עצמאב אמא .ש .ונכלה ךכ .הלאמשמ יחא ,הנימימ ינא ,ןכ .ת ?אמא הרמא המ .ש .םידוהיכ תומנ ."לארשי עמש" :ודיגת .ת ."לארשי עמש" הרמאו הדעה הכלה ךכו .ש ונתוא ואיבה .הזל תימינפ תודגנתה יל התיה .ןוצר יאב לבא ,הירחא יתרמא .ןכ .ת היה רוסא .הטמל שארה םע םייכרבה לע ונתוא ועירכה ,הרייעה עצמאב היהש קושל ימש וניאר .תולקמב תוכמ וא שארב רודכ לביק שאר םירמ היהש ימ .שאר םירהל .םוקמב הרונ הכילהב לשרתהש .ןמזה תא קוידב ךירעהל לוכי אל ינא ,רתוי ילוא ,העשכ הרייעה זכרמב ונבשי ךיא ,חורבל רשפא ךיא :ויה יתובשחמ .םש ונל ורמא המ יתטלק אל .ונינפל ורביד ?הזמ תאצל רשפא תיב ןוויכל הרייעל ץוחמ ונתוא וליבוהו םיילגרה לע ונלוכ תא ומיקה ךכ רחא רטמ האמכ קחרמ ,תורבקה תיב תברקל ונעגה רשאכ .יצחו רטמוליק קחרמב ,תורבקה רוסא ,הטמל שארה םע םייכרבה לע בוש ונתוא ובישוה ,שיבכהמ ונתוא ודירוה ,ךרעב .םידדצל לכתסהל היה רוסא ,שאר םירהל היה זא .יתוא ואריש ילבמ שאר םירהל תצק יתלוכי ןטק יתויהב .םידדצהמ תוירי ונעמש ,תורוש-תורוש ליבוהל וליחתה .רטמ 30 ילוא ,רטמ 25-כ ךרעב ,ךורא רוב יתיאר לע םילוע ויה רשאכו ,םתוא םיטישפמ ויה .רובה ןוויכל םידוהי לש תוצובק-תוצובק הרוחב לש הרקמ יתיאר .רובה ךותל םילפונ ויה םהו .תוירי תורורצ ועמשנ הללוסה .איה םג התרונו ,הב ומלה .ןפוא םושב טשפתהל התצר אל ,הקבאנש הידוהי ?םישנ ,םידלי .ש תצובקב יתנחבה עגר ותואב .דחי הכלה החפשמ לכ .תוחפשמ תוחפשמ ,םישנ ,םידלי .ת . . .וז הצובקב אצמנ יחא םגש יעדויב .תורובה תא ורפחש םידוהי ?םינושארה הלא .ש .םהל הרק המ ונעדי אל ,וניאר אל םינושארה תא .םיינשה .ת ?סחנפ ךיחא היה הז .ש עגר ותואב .ונשי אוהש וב יתנחבה ,םייחב ראשנ םא תוארל יתלכתסה .סחנפ יחא .ת ,הכזיו ראשי תוחפל דחאש התיה דימת הבשחמה יכ ,וילא ףרטצהל ןוצרה יב ררועתה .םולש ימאל יתרמא .הברה יתבשח אל .םייחב ראשי םא ,רפסל עדיש ,"ןבעלרעביא" אל .יתלפנו יתצפק ,יתלפנו יתצפק .ובשיש הלא לש םהישאר לעמ ץופקל יתלחתה הצק דע עיגהל יתחלצה .יב וניחבה אל ,ךיא עדוי ינניא ,ךכ .הרקי המ יתבשח .יב וניחבי אלש תולעל יתדחפו יתבכשנ .הלעתב םיילושה די לע שיבכה ליבשב דבעו עוצקמ לעב היה אוה .הרייעה לש רגנה גיליז ידיל דמע עגר ותואב אוה ,םייחב ראשיהל ךירצ אוהש תדחוימ הדועת התיה ודיב .ופטסגב םינמרגה .ותחפשמו ?הדובע תדועת .ש אוה .אוהה ןמזב תודועת םהל ויהש שיא 10 לכה ךסב ויה .תדחוימ הדובע תדועת .ת הצובקב [391] הב ןיחבהש ,ותחפשמ תא איצוהל תכלל הצרו דיב הדועתה תא קיזחה חדקאה תא וב עקת ,דחא ינמרג וילא שגנ עגר ותואב .תוומל הלבומה הלודגה ןתנ ינמרגה .הדועת יל שי :רבדל ךישמה ,ולוכ ריחשה אוה .תוירי יתעמש .תקרפמב .רטמ יצח לש קחרמב ,ידי לע לפנ אוהו רודכ דוע ול הלא ןיב התיהש הצובקה הצקל עיגהל יתחלצה .שיבכל לוחזל יחכשמה ,תצק יתבכעתה השוע התא המ ,התא ימ" :יתוא לאשו ינמרג ילא שגינ עגר ותואב .תורובה תא ורפחש בזע אוהו ,חפנ ינא ,רגסמ ינאש יתרמא .רגסמ וליאכ ינאש הדועת יל התיה ."הפ .תאזה הצובקב וילא יתפרטצהו יחא רבעל יתמדקתה .בכשל יתכשמה .יתוא ?ןטקה ךיחאלו ךמאל הרק המ .ש .רובב םידוהיה לכ םע דחי התרונ ,הגרהנ ימא .ת ?לאיתוקי ךיחאו .ש יתחלצה המ םושמש ידיחי יתייהש יל עדונ ךכ רחא קר .דמעמ ותואב םש ,דחי התא .ת .הזה דמעמהמ תאצל ?הרייעל הצובקה םע תרזח .ש רטמ 100-200 םתוא וקיחרה .תולבומ תוצובק וניאר .תוריל וכישמה ,תוירי ונעמש .ת ונתוא םיקיזחמ םא ,ונלרוגב היהי המ ונעדי אל ,בכשל ונכשמה .הרייעה ןוויכב הצובק ונייה .הרייעל הרזחב ונתוא וחקל ךכ רחאו .אל וא רובה תא תוסכל ידכ .םמושה וטיגל הרזחב ונרזח ךכ .שיא 100 דע 90 לש ךרעב ,םדוק התיה החפשמהש הפיא תיבל ונשגנ תאז לכב לבא ,דחא ףא תיבב ןיאש ונעדי תיבה תא ונבזע .התיהש םחל תסורפ ,ןיליפת ,רודיס ונחקל .תועש רפסמ ינפל .םידדוב ךכ לכ תויהל אלש םייחב דוע ורתונש םידוהיל ףרטצהל ונכלהו ?הדובעל בוש בצייתהל םינמרגה ידי לע םתיווטצנ הגירהה תרחמל .ש .ונמשרנ .הרפחש הצובקב היהש ימ ,םוי ותואב ונתוא ומשר דוע .םושיר וכרע דימ .ת ידוהימ יתשקיב .רגסמכ דובעל יתסנכנ .הדובעל תכלל תוארוה ונל ונתנ דימ תרחמל יתדבע .וז הדועתב ימצע ליצהל יתחלצה וליאכ ינאו תויה יתוא ףרציש רגסמ היהש .השולש םיימוי ,םימי המכ ךכ ?השולש םיימוי ירחא תישע המ .ש ונל ןיא וטיגבש ונטלחה .תושעל המ היה אל .וניכב ,ונבשי ,םידדוב ונייה ,ונרזח .ת ונלוכי אל .ונלש םירכיאב וריש םיפוצרפ םתוא תוארל ונלוכי אל .תושעל המ רתוי אבא ילואש הוקת ונל התיה .וטיגהמ חורבל ונטלחהו ,םדיל ויהש םיליבשה תא תוארל .אל וא חורבל חילצה אוה םא ונעדי אל .םייחב ראשנ םג ?רעיל םתחרב התאו ךיחא סחנפ .ש .רעיל ונאצי .ת ?באה תא םתשגפ םימי הזיא ירחאו .ש יח אבאש ונל עדונ ,רשק רוציל ונחלצה ,םידחא םימי םידדוב רעיב ונבבותסה .ןכ .ת .וילא ונפרטצה זאו ?זא היה אוה הפיא :ןידה-תיב בא חילצה [392] אוהו םהילע ורי ,וממוקתהו רופחל וכרטצהש הלאמ חורבל חילצה אוה .ת .חורבל וחילצהש שיא 17-כ זא ולצינ .חורבל ?רעיב ודבל היה אוה .ש םידוהי תאצל וחילצה הטיחשה ירחא קר .וז הפוקתב רעיב םידוהי ויה אל דוע .ודבל .ת .רעיב ונתשולש ונבבותסה .רעיב ידוהי היה אל זא דע .תורעיל ?הפסנ ךיבא ךכ רחא :יטפשמה ץעויה .הפסנ סחנפ יחא םדוק .ןכ .ת ?םינזיטרפה לש תוברקב .ש זאש םינזיטרפה םע ןושארה רשקה תא רוציל ונכלה ונחנא .זא ברק היה אל הז .ת .ג"שת ןושח 'יב היה הז .ןגראתהל וליחתה ?ויה הלא םינזיטרפ הזיא :ןידה-תיב בא ,םידוהי ןמז ותואב .םינזיטרפ ללכב דוע ויה אל ונלש הביבסב .תוידוהי תוצובק .ת םישנ םג ,םירגובמ םג ,רתוי םיריעצה ,תאצל וליחתה ,וטיגב ובבותסהש םירחא םג ,גרבסולש ,רעיל האצי ןכ םג התחפשמש השא םלואב תבשוי .תורעיל ואצי םידליו השולש-םינש לש תונטק תוצובקב ונגראתה .םינזיטרפ ללכב ויה אל הפוקת התואבו .שפנה תא םייקל לכ םדוק ,שיא ?םיבר תורעי לש הביבס יהוז .ש .תורעי לש הביבס .ת ירחא םייעובש ךרעב התיה ופטסגה דגנ םידוהי םינזיטרפ לש הנושארה הלועפה קחרמב ואצי .דחא יקסבוגור אצמנ הפיחב .יח םהמ קלח .םידוהי םירוחב לש הטיחשה םא ,הרייעה לש ופטסגה שאר ,הרייעב התיהש הימרדנ'זה לע בראמ ושע ,רובהמ בר אל ,יאטיל דחא רוחב םג ,םהמ גורהל םגו עוצפל וחילצה ,הקפוק ול וארק ,העוט ינניא ,ןושח 'יב ,רחואמ רתוי .הזה ברקב זא לפנש ידיחיה אוה .ול וארק אטילמ הקדוי . . . ונכלה רשאכ ?הנש וזיא .ש .1942-ב דוע היה הז .ת רשפא ללכ ךרדב יכ ,דמעמ קיזחהל הפ לכונ אלש ונעדי ,םייוגה ןיב ונבבותסה רשאכ הז ,ונלש רפכהמ ונתוא הריכה איה ,ונל דחוימב תדהוא התיה היסולכואהש דיגהל םיסחי ויה ,םירשי םישנאכ ונתוא וריכה ,םדוק ונייה ובש רפכה תביבסב היה םירכומ ויה םידוהיה ,ךרוצ היה אל לבא ,דגבו לכוא תתל ,רוזעל םינכומ ,םיבוט .לכוא םינוקו םידגבה תא יתבשי תמייוסמ הפוקת .םיתבל וסינכהש םירקמ םג ויה לבא .סינכהל ודחפ תיבל לבא ,תאז ןייצל חרכומ ינאו .םישדוח רפסמ ונתוא קיזחה ,ומש ץיבליצנא ,דחא יוג לצא לבא ,ונתוא רוסמיש יתבשח ,םתוא יתיאר ,ולש תיבל םינמרג םג ואב ןמז ותואבש .גרהנ יחאש ירחא היה רבכ הז .הזה ןויסנב דמע אוה הכוז היה אוה המב ןיבהל הצור ינא ,ןויסנב ודמע םהש תרמא התא ?ןויסנה היה המ .ש .םכתוא ריגסמ היה ול םיאצומ ויה וליא ,האלה ךכו וידלי ,ושוכר לכ םעו ותחפשמ םע ותוא םיפרוש ויה .ת הלא םיבצמב ןבומכו .רכז ונממ ראשנ היה אל .דמשנ ,גרהנ היה אוה .םידוהי ולצא [393] .הרזעו די ונתנש הלאכ םג ויה לבא .קיזחהל ודחפ םע רשקה תא רוציל סחנפ יחא םע יתאצי .ינאו סחנפ יחא ,יבא ,ונתשולש ונייה דמעמ קיזחהל לכונ אל וז הביבסבש ונעדי יכ ,םיתובע תורעיל תכללו םינזיטרפה עצמאב ,ונלש תיבה די לע ,ונלש רפכב .ונדי לע םינטק רתוי תורעי ויה .ןמז הברה 20-כ ונל וכיח הניפב תיבה ירוחאמ ,הנשלה התיהש הארנכ ,1:00 העשב ךרעב ,הלילה יחא .םיבורה יעול תא ונל וטישוה ,רטמ לש קחרמב ,םירטושו םינמרג שיא 23 וא .ה'צשופל תכלל יתטלחה זא .חורבל יתחלצה ינא .הזה דמעמב לפנ ?תובע רעי הז :יטפשמה ץעויה יבשב ויהש םיסור ונטלק ךכ רחא .תיניצר יד תינזיטרפ הנגה ךכ רחא התיה םש .ןכ .ת דוע יבא ,ךכ ונחקל םגו ףסכב ותוא ונינק ,קשנ םג ונל היה .םירכאה ןיב ויהו תכלל השק םג ול היה .הזה הרקמב רשקמ םג היהיש ,קושילגב ,רפכה תביבסב ראשנ אל אוה ,ותוא תחקל םיימעפ יתאב .ה'צשופל שיא 7 לש הצובק םע יתאצי .הזה ןמזב ידי לע תאזה הביבסב וגרהנ םלוכש יתעמש ,םייעובש רובעכ ,ןכ ירחא קר .תכלל הצר .הנשלה םשמ ,הירטסואל םשמ ,הירגנוהל םשמ ,היסור-וטפרקל תולקלקע םיכרדב תעגה ךכ רחאו .ש ןיסירפקמו ,ןיסירפקל תשרוג ,הצרא תולעל תיסינ ,הילטיאל םשמ ,היבלסוגויל .ץראל .ןכ .ת ?םייח-ץפחה לש ריעה התיה ןודאר .ש .ןכ .ת ?תולאש ינודאל שי ,סויצברס ר"ד :ןידה-תיב בא .תולאש יפב ןיא :סויצברס ר"ד [394] .ךתודע תא תמייס ,לאיבא רמ ,הבר הדות :ןידה-תיב בא


 

הרזח

שופיח | האושה אשונב םלועב עדימ ירגאמ | ךרועה תורעה | הכרבו המדקה ירבד | רגאמה תודוא לע | ישארה ףדל
...םישאמ ינא | םושיאה בתכ | םיצאנב ןיד תיישעל קוח | תיללכ הריקס ןמכייא טפשמ :םירוגטק ןוילימ השיש
םירחבנ האירק יעטק | תונחמ / תונידמל ןוימ | םיאשונל ןוימ | ב-א המישר :תויודע

תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
פרסומות