פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
ןמכייא טפשממ תויודע רגאמ - םישאמ ינא 

ןמכייא טפשממ תויודע רגאמ - םישאמ ינא


ו"נשת ןסינ ,תייוסינ תרודהמ

שופיח עונמ *
.הכרבו המדקה ירבד *
.הז רגאמ לע עדימ *
ךרועה תורעה *
םירוגטק ןוילימ השיש

תיללכ הריקס ןמכייא טפשמ (א
םיצאנב ןיד תיישעל קוחה (ב
םושיאה בתכ (ג
...םישאמ ינא (ד


תויודע

ב-א המישר (א
םיאשונל ןוימ (ב
תונחמ / תונידמל ןוימ (ג
םירחבנ האירק יעטק (ד


האושה אשונב םלועב עדימ ירגאמ


 

הרזח

שופיח | האושה אשונב םלועב עדימ ירגאמ | ךרועה תורעה | הכרבו המדקה ירבד | רגאמה תודוא לע | ישארה ףדל
...םישאמ ינא | םושיאה בתכ | םיצאנב ןיד תיישעל קוח | תיללכ הריקס ןמכייא טפשמ :םירוגטק ןוילימ השיש
םירחבנ האירק יעטק | תונחמ / תונידמל ןוימ | םיאשונל ןוימ | ב-א המישר :תויודע

תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
פרסומות