םירישהו םיררושמה
תויוליעפ
הריש טוונ
רובידבש ןוגינה
רבד לש ושוריפ
תושדח
שופיח
תודותו תודוא
תינונס
ןוקילה םורופ

1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©