הניהו התיה ,90 טעמכ תב השישק-הריעצ ,ופי ביבא-לת ריעה
שקבי 'תיביבא-לת הריש' רתאה .לארשי ינמאמ םיבר לש םתיב
-לת םירפוסו םיררושמ לש םהיתוריציל ילאוטריו תיב תווהל
לש יתורפסהו ירישה גציהה ןודיי וב םוקמו ,דחמ ,םייביבא
.ךדיאמ ,ביבא-לת ריעה

תא יוטיב ידיל איבי 'תיביבא-לת הריש' רתאה יכ םווקמ ונא
.לעופו יח ,רצוי אוה וב םוקמל ןמאה ןיב רשקה

,תונומת רחבמ 'תיביבא-לת הריש' רתאה ליכי ןושארה בלשב
.'ספיספ' תעה בתכב רוא וארש םירמאמ יריצקתו םירוכזיא
תורומש תויוכזה לכ) ןוסניול תימע לש וטע ירפ ,םירמאמה
הענ לש הימוליצב םיוולמ ('ספיספ' תעה בתכלו רבחמל
.('ספיספ' תעה בתכלו תמלצל תורומש תויוכזה לכ) ןמכיירטש
ריעב ולעפו ויחש םינמאה תחצנהל עצבמ תרגסמב ומסרפתה
ףגאה – ופי ביבא-לת תייריע הלחה וב עצמב .ביבא-לת
.תויונמאל

90 -הו הנידמל 50 -ה לבוי לגרל עצבתמה ,החצנהה טקייורפ
םהיתבו םינמאה לע רמוח םוסריפו טוליש ,ריקחת ללוכ ,ריעל
,םיררושמה ירופיס .תונושה תויונמאה ימוחתב םיעוריאו
לש ותכירעב 'ספיספ' תע תכב םימסרפתמ םהיתבו םירפוסה
תימע לש םיפסונ םירמאמו םמצע םירמאמה .טסק-זועי רמתיא
תויהל םידמוע ,ופי ביבא-לתב םיררושמ ייח אשונב ןוסניול
דקע' תאצוהב םסרפתהל דיתעש הז אשונב רפסב םיסנוכמ
.'ספיספ

1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©