תרש םע הריש םיעימשמ ונאםירישה תעימשל
ןועמש ףדא
רימא רוא
לארשי זרילא
ןורש סא
היאמ ונר'זב
ילז 'ץיברוג
םייח ירוג
יכדרמ ןמדלג
תנע ארזע-ןב תרבוד
הודח יבכרה
ןתנ ךז
תירונ יחרז
ןתנ ןתנוי
קחצי רואל
ילט יקציבוטל
ןאמלס החלאצמ
יגא לועשמ
ינור קמוס
הירא ןויס
ימר ירעס
יבצ ןומצע
רורד לטנמיפ
לאימדא ןמסוק
בדנוי ןולפק
תאיל ןלפק
רשא ךייר
ןליא דלפנייש
1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©