ןלפק תאיל :הבתכ

,הזורפו הריש יבתוכל הקתפרה העיצמ "תשריש"ב הביתכה תנדס
שבגלו קימעהל ,ביחרהל ,ןווגל םיצורו םתריצי חווט תא ביחרהל םינרקסה
םירודס ,םיליגרת רחבמ עיצת הביתכה תנדס .היתורוצו םתביתכ ינכת תא
םידקוממ םיליגרתה .תע  לכב שמתשמה תושרל ודמעיש ,םיאשונ יפ לע
.תירופיס הביתכל הטושפ הרמהל ןתינ לודגה םקלח ךא ,תיריל הביתכב

.יטופיש וא יתורחת דוסי לכ תללושמו תיטרקסיד ,תיטרפ איה הנדסה
,לופל ,םידחפ וא תובוח אלל תוסנתהל תורשפא תחתפנ בתוכה ינפל
.עשעתשהל ,ךייחל ,לשכהל

:םיקרפ ינש הנדסה תללוכ הז בלשב .םיקרפ םיקרפ רתאל הלעות הנדסה

.םינוש םימוחתמ םיליגרתב תוסנתה תללוכה המדקה - "תומיעט"
.םיאבה םיקרפב ,רתוי תיתטישה הדובעה תעצה תארקל םינבאתמ
:רישה לש תויסיסבה ויתודיחיב קסועה קרפ - ןיינבה ינבא
.תיבהו ירישה רוטה ,טפשמה ,הלמה

.ךשמהב רתאל ולעוי םיפסונ םיקרפ

רוא רימאל הדות
הנדסה תורטמ
1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©