.ןלוד דוד תאמהתיה וז "תיסאלקה הקיסומל השדח תועמשמו םישדח םייח ןתונ ןלוד דוד"
היצטרפרטניא רשאכ" ןלוד לש רוטילקתל ןיחונמ ידוהי לש ותבוגת
".תושגפנ היצזיבורפמיאו
טילקמ ,םיירמאק םיבכרהב ,ןלוסכ ןגנמ םש הפוריאב רקיעב לעופ ןלוד דוד
הימדקאב היצזיבורפמיאו תירמאק הקיסומ ,רתנספל רוספורפכ ןהכמ .דמלמו
ותניגנב עודי ןלוד .ןיחונמ ידוהי ש"ע ימואלניבה ס"היבבו ןודנול לש ההובגה
ולא םימיב .יסאלק ןונגסב הקיסומ רותלאב המיהדמה ותונמוימבו השיגרה
םיילסרבינוא םיילקיסומ םיטנמלא אשונב טרוטקודה תדובע לע ןלוד דקוש
.תושגר תעבהב

הכימתהו ץועייה לע ןהכ הילד 'פורפל הדות


1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©