םירתא תורשעל הלק השיג םכל רשפאמ םכינפלש הרישה טוונ
,תיאקירמא הריש ,תינאפי הריש :הרישב םיקסועה תשרה יבחרב
הריש ,םירויצ ,תונומתו םייפרגויב םיטרפ ,םיררושמ לש תוטלקה
...דועו הריש ימוגרת ,השדח הריש ,הקיתע הריש ,טנרטניאה רובע הבתכנש


למדריך אתרי שירה של סנונית - םלועבו ץראב םייכוניח םירתאל תינונס ךירדמב הריש ירתא רותיאל
2000 ,תורומש תויוכזה לכ ©