היגלא
םיה תא שרוח ףרוחה בוש
תוכעוד םיבע סכרה לע
השדחה הקתיאמ תומושר
ףייע ינא המל עדוי התא
ףרוח
םולשבא לע ריש דוע
הדלב ומכ
הבוהז היצקא
ץיק לכ
ילילג דחא ץיק
הכובו תרקשמ
האני'צלודל תוצע
תועמדל ינת
ונבב טיבמ שיא
רזוח ינא םוי םוי
תרחואמ הבהא
תומולחב יל הרוקש המ
אוהה שיאה
ןורחא לג
  תימלושב טיבמ תלהק
1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©