ריש תאירק
רוא רימא תאמ


ותודידבב ןאכ בצינ אוהש יפכ ,'וטנ' רישב תוננובתה איה ריש תאירק
.םיילאוטסקטה ומוריעבו

הסנמ הניא איה .ימדקא חותינ הנניאו 'תוכיא תרוקיב' הניא ריש תאירק
םימרזב םמקמל ,םיררושמ לש םתריצי לולכמ תא ךירעהל וא ףיקהל
.םהיתועפשה תא תופמל וא םייטאופ
.ךלומש דחאה רישה לש ותאירקל הנמזה איה וז ,בושו בוש


1 המחלמ ליל - דלפנייש ןליא לש ורישב תכרדומ האירק
ופוג לע יתררועתה - סיולא תיותס לש הרישב תכרדומ האירק
הבהא רבש - ינציד ימר לש ורישב תכרדומ האירק
- יליבש ןימינב לש ורישב תכרדומ האירק
ולאש ינפ ינש / 'גאלח סרלא ןבא הסומ לש םינונמה


4 לבא - גרבנירג רימת לש ורישב תכרדומ האירק
בוחר ריש .םיקיזא - קמוס ינור לש ורישב תכרדומ האירק
.יאתבש ןורהא םוגרתב ופפס לש 39 רישב תכרדומ האירק
בושכע לעב - ינציד ימר לש ורישב תכרדומ האירק
אלמלא - סקנפ לארשי ורישב תכרדומ האירק
סונידנאסנוק לש "םירישה לכ" ךותמ תויונכתסה רישב תכרדומ האירק
יקסבונורב םרוי םוגרתב סיפאווק

םאה תעש - ילקסל יזח לש ורישב תכרדומ האירק
ירילה ינאה לא בתכמ - ימרכ .ט ורישב תכרדומ האירק
יניס חיטש - קמוס ינור לש ורישב תכרדומ האירק
ןומצע יבצ לש ורישב תכרדומ האירק
(רישרשוא) ןיע ףרהב דוציר ,תיכוכז רירבש

יתלוכי ול - ימודס דוד הנליא לש הרישב תכרדומ האירק
ללה לגי תאמ "השוחת לש השורי" רוזחמב ישימחה רישב תכרדומ האירק
דיאורטסא - 'ץיבודיוד תילגיס לש הרישב תכרדומ האירק
םינמיס - 'ץיבוקיבר הילד לש הרישב תכרדומ האירק
שיא תחת העונכ - יקסלטוקס תילג לש הרישב תכרדומ האירק
- ןייטשנרב ירוא לש ורישב תכרדומ האירק
תמאה תא היודבה השאל ריבסמ אוה

וק-שיבכ-וק :רואל קחצי לש ורישב תכרדומ האירק
תפצ חמצ שיבכ לע :זרילא לארשי לש ורישב תכרדומ האירק
םיכר םיטוטרמס :ןמסוק לאימדא ורישב תכרדומ האירק
הילימיסקפ תנוי :לועשמ יגא לש הרישב תכרדומ האירק
,"םירדעה רמוש" ךותמ ד"י רישב תכרדומ האירק
האוספ ודננרפ תאמ "םלועה תומולח לכ" ךותמ ,ורייאק וטרבלא ירישמ1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©