:םיניינעה ןכות

רתאב יללכ טוטיש  

דימלתה תריחב יפ לע םיוסמ רישב תודקמתה 

הרומה תריחב יפ לע םיוסמ ררושמב תודקמתה 

םירצוי ןיב חיש-וד 
תוילאוטסקטרטניא -'א    

םירצוי ןיב חיש-וד 
תונוש תופוקת ינב םירצוי לצא תומוד תומית -'ב    

םיאשונ יפ לע הדובעל תועצה 

רקח תודובעל תועצה 

תיתריצי הדובעל תועצה 

ןאכ וצחל zip - ב זורא ץבוקכ הרומל ךירדמ לש הדרוהל
(aastart.html ץבוק לע ץוחלל שי הלעפהל)    
ןאכ וצחל
ןויד תצובק - ל