לארשיב הרישה םודיקל התומע ןוקילה

התומעה ;לארשיב הרישה תא םדקל הרטמכ הל המש ןוקילה תתומע
ר"ד איה התומעה ר"וי .עלס תיריאו רוא רימא י"ע ,1990 תנשב המקוה
.רוא רימא אוה ישארה ךרועהו להנמה ,ןירטשנגרומ-שרב הרואיל

:התומעה תויוליעפ

1990 תנשמ .הנשב םימעפ 4 תופיצרב אצויה 'ןוקילה' תעה בתכ תאצוה .1
תוללוכה ,תיסאלקו תיוושכע הריש לש תויגולותנא 26 רואל ואצי םויה דעו
תיטסלפה תונמאה םוחתמ תוריצי יווילב ,םישדח םימוגרתו םיריש
.תרחא המב לכב ומסרופ אל ןיידעש ,תינכדעה
:םינוש םיגוסמ םיצבק האיצומ 'ןוקילה'

,הבהא לע םלועהמו ץראהמ הריש ינכדע בצמ םוליצ :אשונ תונויליג(i)
.דועו םולח ,סותימ ,החפשמ
םייזעול 3 ,םיירבע םיררושמ 3 :דחא גג תחת םירצוי 10 :דיחיה תושר (ii)
.דחא יטסלפ ןמאו (םוגרתב) תויסאלק תוריצי 3 ,(םוגרתב)
.יתימא ןמזב – ץראב תרצונה הריעצה הרישה בטיממ :השדח הריש (iii)

ירוא לש םירישמ ןוקילה יצבוק תרגסמב הנורחאה הנשב ומסרופ רתיה ןיב
,קמוס ינור ,לועשמ יגא , יפלח לחר ,יחרז תירונ ,זרילא לארשי ,ןייטשנרב
םיררושמה לש םהירישמ םוגרתבו ,ךייר רשא ,ןמסוק לאימדא ,ןומרע ןד
,הדורנ ולבפ ,יקסבוקאיאמ ,הואקינט ורטנוש ,דאדח לשימ ,סחרוב .ל.ח
.דועו תאלפ היבליס

,השדח הרישל 'גת-ןוקילה'ו 'ןתיב-ןוקילה' תורדס לש הכירעו םוזיי .2
14 ומסרופ רבכ םויה דע .הנש ידמ הריש ירפס השולש םיאצוי ןתרגסמבש
דלורה ,רוא רימא ,יחרז תירונ ,ילקסל יזח םיררושמה לש הריש ירפס
,סה הרימא ,זרילא לארשי ,סא ןורש, ךייר רשא ,ןתיא רהז ,ןומרע ןד ,למיש
.ינציד ימרו יבכרה הודח

הנשה :םירחבנ םיררושמל םיננאש תונכשמו ןוקילה לש הרישה תתיכ .3
יכוניח לעפמב רבודמה .הרישה תתיכ לש ישימחה רוזחמה םייקתה
לש (15 -כ) םצמוצמ קלח לטונ וב ,1993 זאמ לעופה בושח יתוברתו
זאמ הרישה תתיכב ופתתשהש םיררושמה .םכרד תישארב םיררושמ
לכמ ,םידמעומ תואמ עשתכ ךותמ ,תיעוצקמ הדעו ידי לע ורחבנ התמקה
השענ ,לארשיב םידקת תרסח ,וז תיתוכיא תידומיל תרגסמב .ץראה יבחר
דומיל תרשפאמה תישיאו תיתצובק הדובע לש תזכורמ הקימנידב שומיש
תויביסנטניא תואנדסב םיפתתשמ םיררושמה .םייעוצקמו םיישיא החימצו
,קנבדנז ןועמש) ץראב םיצרמה בטימ תייחנהב ,םייעוצקמה םילכה לולכשל
לש תרגסמב ,(דועו לועשמ יגא ,רוא רימא ,יאתבש ןורהא ,דלפשריה לאירא
ךשמב ,םהיניב תינדיחיו הדומצ הדובעו םיזכורמ םייתצובק עובש יפוס
.הנש יצח
םודיק ךרוצל ,רוביצל תורישכ ,םניח תנתינ הרישה תתיכב תופתתשהה
.יתוברתה ונדיתעב הבושח העקשה הווהמ הז לעפמ .לארשיב הרישה

תכירעב ,תיתוכיא הריש תאירק יברע :םינמאה תיבב ןוקילה טרבק .4
הרישה יברע .םיכרועו םיאקיסומ ,םינקחש תופתתשהב ,ןלפק תאיל
םירייצה תדוגא תיבב ,שדוחב הנושארה תבש יאצומ לכב םימייקתמ
.ביבא-לת 9 יזירחלא בוחר ,םילספהו
.תויונמא בולישו הידמיטלומ יברע ללכל םתנוכתמ הבחרוה הנורחאה הנשב
םהירישמ םיארוק ,עלס תיריא ידי לע םיחנומה ,םיברעה ןמ דחא לכב
הריש תונונגסו תופקשה ,םיאליג ינב ,םישדחו םיקיתו ,םיררושמ העברא
שגפמ חתופו םחורב םינוש םיררושמ ןיב שיגפמ ןוקילה טרבק . םינווגמ
,ז'ג יעטק םינגונמ םירישה תארקה ןיב .הרישה יבבוח להק ינפב הז ןרקסמ
טרא-ואדיו ,עונלוק ,הזורפכ תופסונ תויונמוא ובלושי םיאבה םיברעבו
ביבס ,תרתפוכמ אל הריוואב םימייקתמ םיעוריאה .תיטסלפ תונמאו
.הריבו הפק תוסוכ לעו תונחלוש
םדצלו ץראב םיררושמה בטימ ופתתשה ומייקתה רבכש הרישה יברעב
.דהואו םח ,בר להק םיכשומ םיברעה .םכרד תישארב םיריעצ

.טנרטניאב 'ןוקילה'ו 'תינונס' לש הרישה רתא :תשריש .5

"תיוושכע הרישל תיגולותנאה הרדס"
1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©