קליס סינד :םוליצ
םירבד לש םביטמ
יתבהא לבא
התא
הקיסומה העקששכ
הזה רידנהו
וכפשנ תוחירו
היבליס ,היבליס ,היבליס
  ןויגפ םע דורו
דאמ תרשואמ הדלי
יכלתש דבלבו יכלתש ןאל ,יכל ,יכל
לוחמל הנמזה םוקמב
קחשמ אל הז ,קחשמ אל הז
הרק הז םואתפ
התאו םיסינה לכ
ךממ יל תחא השקב קר
ךל דיגהל קר הצור ינא
בוביסב הניפב
םיעיפומ םימיענ םישוח
רוא והז ,ןכ ,אל
1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©