רתאה תודוא לע

םירתא-תת ללוכה הריציו הריש ינינעל לע-רתא אוה 'תשריש' רתא
:םיבר

Real - תטישב לוק יצבוק ללוכ רגאמה - םהירישמ םיאירקמ םיררושמ רגאמ
אירקמה ררושמה לש ולוקל ןיזאהל ןכו םיטסקטה תא אורקל רשפאמו Audio
. ויריש תא
בתכב ןכו ,ותנומתב תופצל ,ררושמ לכ לע יפרגויב עדימ הפ אוצמל ולכות ףסונב
ינורטקלא ראוד תועצמאב םינושה םיררושמה םע בתכתהל םג ולכות .ודי
. הרישל רושקו םכתעדב הלעיש המ לכ לע םהל בותכלו
םיבורקה םישדוחבו ,תוחפ םירכומו רתוי םירכומ םיררושמ ללוכ רגאמה
ןיב בולישמ תעבונ םיררושמה תריחב .םיפסונ םיררושמ םעפ ידמ וילא ופסוותי
לש הלועפה ףותישלו םירצוי תויוכזל םירושקה םיצוליאל םייתונמא םילוקיש
.םירפסה תואצוה

ןוגינ ןפוא ןיבש רשקה ןניינעש תומגדהו םירמאמ לש ףסוא - "רובידבש ןוגינה"
.ארקומה טסקטה ןכות ןיבל הארקהב לוקה
.תומגדה רגאמ םג ללוכ רתאה

םיקסועה תשרה יבחרב םינוש םירתאל תוינפה לש ףסוא - הריש ירתאל טוונ
. םייפיצפס םירצויבו הרישב

. הריש תביתכב םיליגרתל תועצהו תויחנה םיללוכה הדובע יפד - תימצע הריצי
ומסרופי הריציה יפד לש םירצות .ןוקילה תתומע ישנא ידי לע ובתכנ םיליגרתה
.רתאב ךכל דחויתש הניפב דיתעב

.ךשמהב ומסרופי םיטרפ - תיביטקארטניא הנדס

לש תואנדסה יפתתשמ ןיב גולאידה ךשמהל שדקותש הביבס - ןוקילה םורופ
. םיננאש תונכשמב ןוקילה

םירכומו רתוי םירכומ םירישב תושדח האירק יכרדל תועצה - הרומל ךירדמ
. ןוקילה תתומעמ רוא רימא רביח האירקה תועצה תא .תוחפ

םיירוקמ הריש ירפס לש רואל םתאיצי לע ינכדע עדימ - הרישה םלועמ תושדח
תואנדסו הריש יברע לעו הרישב םיקסועה רקחמ ירפס לע ,םימגרותמו
.ץראה יבחרב םימייקתמה

:תודות
. הז רתא תמקה לע בל ברקמ הדות םיבח ונא םיבר םישנאל
תא לולכל םתמכסה תא וקינעהו הלועפ ופתיש, החמשב ונענש םיברה םיררושמל
,הכימתה לע קמוס ינורל תדחוימ הדות .רתאב םהיריש
.הבשקההו דודיעה
לע ,ןהכ הילד 'פורפל ,םיטסקטה תא קורסל ונל וריתהש םירפסה תואצוהל
םודיקל ןוקילה תתומע לש להנמה דעול ,ימדקאה ץועייה
לש ותדלוהל ואיבהש בוטה ןוצרהו הלועפה ףותיש לע ,לארשיב הרישה
.טקייורפה
.ם"וקאל
לע טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמב תונמואלו תוברתל ףגאל
טקייורפב הבידנה ותכימת
,רבטצהש ברה רמוחה תא ודביעו ורדיס ,וקרסש תינונס ידבוע לכל
.ופחדו ורקיב ,וכמת

יתשר ודוד :ירוקמ ןויער
.ןלפק תאילו רוא רימא ,טרמלוא הנד ,אנהכ הנד :יוגיה תווצ
טרמלוא הנדו אנהכ הנד :םיררושמ תוטלקה
.טרמלוא הנדו אנהכ הנד :טקיורפה לוהינו םירמוחה ףוסיא
.הברה הרזעה לע תג המענל תדחוימ הדות
בטימ ,ןהכ תינליא ,אנהכ הנד ,טרמלוא הנד ,אריעז ןר :שמתשמ קשנמ ןונכית
.ןמרקא
ןהכ תינליא :יפארג בוציע
ןהכ תינליא ,ףולובא לאירוא ,ןמרקא בטימ :דוביעו הקירס
,ףולובא לאירוא ,ןמרקא בטימ ,טרמלוא הנד ,אריעז ןר :Audio דוביע
ילאכימ ביני ,לביא ינש
ינש ,אריעז ןר ,ןמרקא בטימ ,ףולובא לאירוא ,ילאכימ ביני :html תיינב
.לביא
ןהכ הילד 'פורפ :'רובידבש ןוגינה' רתאל ימדקא ץועי
ןציפש תנע :רתאל ןושל תכירע
ןלוד דוד 'פורפ :'רובידבש ןוגינה' תביתכ
:תימצעה הריציה יפדו תוילאוטריוה תואנדסה תביתכ
. ןוקילה תתומע - ןלפק תאילו רוא רימא
לביא ינש ,ןתיא רהז :הרישה טוונל םירתא שופיח

!החמשב ולבקתי תועצהו תובוגת ,תורעה


1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©