רתאב/הז ןווקמ תורישב עדימה תא העיצמ בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע
ןלהל "שמתשמ" חנומה .םיאבה םיאנתל ףופכב (תורישה :ןלהל) טנרטניאה תשרב עדימ
תורישה םע רשקתמ וא רשק רצוי רשא םדא לכ ועמשמ

םירצוי תויוכז

םירצויה תויוכז ,תוימואל-ןיב תונמא יפ לעו ,לארשיב םיפקתה םירצויה תויוכז יניד יפל
.תינונס תתומעל תוכייש ,הז תורישב םימסרפתמה ולא ללוכ ,תינונס תתומע ימוסרפב
,לילצ יעטק ,תופמ ,םירויא ,תונומת ,טסקט לע ,ראשה ןיב ,תושלוח ולא םירצוי תויוכז
שרופמ ןפואב עבקנ ןכ םא אלא ,(ןגומה רמוחה :ןלהל ) הנכות ימושייו הקיפרג ,ואידיו יעטק
.רחא םרוגל תוכייש ןגומה רמוחב םירצויה תויוכז יכ

תואצוהל תוכייש הז רתאב םיעיפומה םירישל םירצויה תויוכז
.ריש לכ יבגל טרופמש יפכ ם"וקאלו םיררושמל ,רואל

ןגוה שומיש ,ןידב םיעובקה םיללכה יפל ,ןגומה רמוחב "ןגוה שומיש" תושעל יאשר שמתשמה
.ןגומה רמוחה ךותמ ריבס טוטיצ ללוכ
,ףוליס לכ ןגומה רמוחב תושעל שמתשמל רוסא .טוטיצל רוקמה תא ןייצל בייח רומאכ טטצמה
הלולעה ,ןגומה רמוחל סחיב ךרע תתחפה םושמ הב שיש הלועפ לכ וא ,רחא יוניש וא המיגפ
רוסא ,םירצוי תויוכז ינידל ףופכב .וב םירצויה תויוכז לעב לש ומשב וא ודובכב עוגפל
שארמ המכסה אלל ,ןגומ רמוח םסרפל וא שדחמ רדשל ,שדחמ ץיפהל ,קיתעהל שמתשמל
.תינונס תתומע תאמ בתכבו
עצבל םיצור הב הריציב םירצויה תויוכז ילעב לש םתמכסהלו םרושיאל הפופכ רומאכ המכסה
.רומאכ םישומישה דחא תא

תוינפ

תינונס תתומעל תועגונה תופסונ תולאשבו הז תוריש תודוא הלאש לכב
. help@mail.snunit.k12.il תבותכל ינורטקלאה ראודה תועצמאב תונפל ןתינ


םירושיק

שומישה לע הנלוחת ןלהלש תוארוהה .םירחא םירתאל (links) םירושיק םיאצמנ הז תורישב
.שומישה יאנת תוארוה ראשמ עורגל ידכ ןהב ןיאו ,ולא םירושיקב

.דבלב שמתשמה תויחונל םידעונ םירושיקה

ירתא) תינונס תתומעל םיכייש םניאש םינוציח םירתאל םירושיק ןיינעל
ןיבל תינונס תתומע ןיב ןיא ,הז רתאב תרחא ןיוצ אל םא :('ג דצ
תינונס תתומעל ןיאו ,םיירחסמ וא םייטפשמ םיסחי 'ג דצ ירתא ילעב
.ולא םירתאב אצמנה רמוחב תוכז וא הטילש לכ

.'ג דצ ירתאב אצמנה רמוחה ןכותל תיארחא תינונס תתומע ןיא

תתומע ידי לע הפדעה וא הצלמה ,רושיא ,הקנפשוג ןתמכ 'ג דצ ירתאל םירושיק שרפל ןיא
םיאצמנה רחא רמוח לכו םיכמסמל תוברל ,םירשוקמה םירתאה םתואל תינונס
.םהב םיגצומה םירצומל וא םירתאה יליעפמל ,םהב

תורטמל םיאתמ וניה רשוקמה רתאב עדימהש אצמנ ,הז תורישב רושיק לכ תללכה תעב
.רשוקמה רתאב םייוניש ולח ,ןמזה ךלהמבש ןכתי ,םלואו .ןיקת וניה ומצע רושיקה יכו ,תורישה
וניא רושיקה יכ אצמנ םא וא ,םימיאתמ רשוקמה רמוחה וא רתאה ןיאש רובס שמתשמה םא
,ןכ ומכ .(help@mail.snunit.k12.il) רתאה להנמל ךכ לע עידוהל שקבתמ אוה ,ןיקת
לע עידוהל שקבתמ אוה ,הז תוריש אשונל יטנוולרש ףסונ רתא שיש רובס שמתשמה םא
".(help@mail.snunit.k12.il) רתאה להנמל ךכ

תוירחא

"As Is" אוהש תומכ" רוביצל עצומ תורישה

,ןכ ומכ .שמתשמה יכרוצל תורישה תמאתהל תוירחאב אשת אל תינונס תתומע
.תורישב גצומה רמוחב תואיגשל וא תויועטל תוירחאב תינונס תתומע אשת אל

לע תורישב גצומה רמוחב ושענש םייונישל תוירחאב תינונס תתומע אשת אל
.'ג דצ לכ ידי לע וא שמתשמה ידי

.תורישב שומיש השוע אוה ובש ןפואל תוירחאב אשי דבלב שמתשמה

האצותכ 'ג דצ לכל וא שמתשמל םרגנש קזנ לכל תוירחאב אשת אל תינונס תתומע
הנכות ימושייב שומישה בקע םרגנש קזנ תוברל ,תורישב שומישה ןמ הפיקע וא הרישי
,תורישב שומישהמ האצותכ ולעפוה וא תורישה תועצמאב תורישי ודרוהש
Active-X ,Java ,JavaScript ימושיי תוברל

.היגיצנו הידבוע תוברל ,עמשמ "תינונס תתומע" ,הז ףיעס ןיינעל1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©