1997 ,ןוקילה גת תאצוה ,ךז ןתנ תכירעב ,"הנה" תרבוח ךותמ
1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©