יפב .םימב ךוסחל םיבייחש םיעמוש ונחנא ,ונמצע תא םירכוז ונחנא זאמ
לכ לע לבח" :םימ זובזבמ ענמיהל תוארוקה תואמסיסה תורוגש ונלוכ
תא םירגוס םייתניב"- תושדחה תואמסיסהו ,"רסחי אלש ךוסח" ,"הפיט
."ונתוא לבלבי אל ףרוחהש"ו "!!!םימה
חרכה ןיא אלה. בושח דיקפת ןאכ שי תימצעה תעמשמלש קפס ןיא
!םיינישה חוצחצ וא םילכה תחדה תעב ןמזה לכ םימרוז םימה תא ריאשהל
תועשב אלו) ברעה תועשב םהיתוניג תא תוקשהל םידיפקמ דואמ םיבר
.רוניצב אלו םימ יילדב תינוכמה תא םיקנמו, תיטמוטוא היקשהב (!םוחה
תורמל !ליעוה-םימב ןוכסיחה אשונב ונב רידחהל וסינש ךוניחהש ררבתמ
היילע המשרנ אל טעמכ, םייחה תמרב היילעהו לארשי תייסולכואב לודיגה
עונמל ידכ השוע דחאו דחא לכש םיצמאמה תוכזב תאז לכ .םימה תכירצב
.הז רקי באשמ לש זובזב

תמונת הכנרת

.תולאש המכ תולוע -דימת ומכ ,לבא
יתיישעתה רזגמה ,םייתיבה םינכרצה :םימה תא םיכרוצ םירזגמ השולש
,םימה תומכמ שילשכ םיכרוצ ,םייתיבה םינכרצה ,ונחנא .יאלקחה רזגמהו
.םישילש ינשכ - תומכה רקיע תא םיכרוצ םיניישעתהו םיאלקחה וליאו
לא אקווד הנפומ ןוכסיחה וצ עודמ :הלאשה תלאשנ הלא תודבוע חכונל
: לואשלו ףיסוהל רשפא ?םיירקיעה םימה ינכרצ לא אלו ,םייתיבה םינכרצה
ללכ לע עיפשי הז םאה -םימ זובזבמ ענמיהל דיפקי ונתאמ דחא לכ םא םג
?ץראב םימה קשמ
תחרפה" היה םייזכרמה םיכרעה דחא ,לארשי ץראב תונויצה תישאר זאמ
הקידצמש הבושח הרטמ תבשחנ ןיידעו הבשחנ תואלקחה ."הממשה
,הברעב תוינבגעה ילודיג הארמל ונחמש .תוידיסבוסו םיבאשמ תאצקה
ונצראש איה היעבה .הנתוכב בגנה תאו םיסדרפב ףוחה רושימ תא וניסיכ
תודוא לע םידסיימה תובאה לש םהיתומולח םאה .שבי רוזאב תאצמנ
דומעל ונתלוכיב ןיאש תורתומ הלא ןיא םאה ?םייתואיצמ תבחרנ תואלקח
ןוזמ אוביל רובעלו תואלקח לע תומולחה תא שוטנל ןמזה עיגה ילוא ?םהב
?לוז םדא חוכבו םימב הרישעה ,לשמל ,היקרוטמ
הניא לארשי תנידמש הדבועל הבר תובישח שיש ןועטל םג רשפא דגנמ
הפיאשב לזלזל ןיא :דועו תאז. הנוזמ תקפסא םשל תרחא הנידמב היולת
םג הבושח הייחמצהש ורמאי םיפרגואגה .תחרופו הקורי הנידמב תויחל
,ןכ ומכ. רבדמה לובגבש םירוזאל (רובדמ) רבדמה תוטשפתה תעינמל
התמורת תא תמרות רבדמה לובגבש םירוזאב הייחמצש םידיעמ םירקחמ
םהב תואלקחהו ,םידדונ תולוח ויה ץראב םימיוסמ םירוזאב. םילקאל םג
הזיחאה תובישח לע .עקרקה תוחתפתה ידיל האיבהו תולוחה תא הבציי
תא תתל שי ךכ לע םגש ףא ,הז םורופב טרפנ אל הילא רשקהו המדאב
.תעדה
ינוגראל שיש יטילופה חוכה תא רוכזל ךירצ יכרעה טביהה דבלמ
ךוסחל רוביצהמ שקבל רתוי הברה לק .םיצוביקלו םיבשומל ,םיאלקחה
לש עפש םיכרוצש תואלקח יפנע לסחל יאלקחהמ שקבלמ ותיבב םימ
!םימ בוק לכ דעב רתוי םלשל ונממ שקבל וא ,םימ
אל םלועל יכ ןעטש ןקיניצ וידרב יתעמש ?הזה ןוידה לכב דסממה הפיאו
םילעפמ תיינבל תודחא םינש תושרדנש ןוויכמ ,הלפתה ילעפמ ץראב ומיקי
תא ףוטקתש איה השדחה הלשממהו ,ףלחתת הלשממה םייתניבו ,הלא
הנידמב םייח ונחנאש תוינידמה יבצעמל עדונ וישכע קר םאה ...תוריפה
םא םילאוש ןהבש תודעו םימיקמו םיחכוותמו םינד ןיידע עודמ !?םימב היינע
?םיכחמ המל ?םיישעמ םידעצ וטקננ אל ןיידע עודמ ?אבייל וא ליפתהל
איה הטושפה הדבועה .תילכלכ היעב םימה תייעבב תוארל ןמזה עיגה ילוא
תוצראמ םאבייל וא םייגולונכט םיעצמאב םימ קיפהל רשפא !םימ םירסחש
רובעש ןויערל לגרתהל ונילע היהי ןכ לעו ,ףסכ הלוע לוכה .םימב תורישע
תרומת םיילאיר םיריחמ םלשל םיאלקחה ןמ שרדיי םא !םלשל ךירצ םימ
לע ונילעהש םירוהרההמ המכש ןכתיי ,תואלקחל םיכרוצ םהש םימה
.ולש תא השעי ישפוחה קושהו ,םייטנוולר ויהי אל רבכ תואלקחה תובישח
ותעד תא עיבמה ,"תורוקמ" תרבחב ריכב םע ןויאיר אורקל םינמזומ םתא
...הלא תולאשל עגונב

ןוכסיחל תוירחאה תא ונרבעהש ירחא... הלחתהה תדוקנל רוזחל ןמזה הזו
,םייתיבה םינכרצה, ונחנא םג: רוכזנש בושח ,םירחא םירזגמל םג םימב
.הז רידנו ינויח באשמ תרימשב טעמב ולו עייסל םילוכי

םימב ןוכסיחל תוישעמ תוצע

קישור לחברת מקורות וללשכת הפרסופ הממשלתית

תודוא | טוונ | ןויאיר | םימב ןוכסיח | תונורתפו תויעב | םימה תורוקמ | המדקה


(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)

הקדמה מקורות המים בעיות ופתרונות חיסכון במים ראיון נווט אודות לעמוד הראשי לסנונית על סדר היום