אדמה חרבה


םויה רדס לעל הרזח | תודוא | טוונ | ןויאיר | םימב ןוכסיח | תונורתפו תויעב | םימה תורוקמ | המדקה


(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)

הקדמה מקורות המים בעיות ופתרונות חיסכון במים ראיון נווט אודות לסנונית על סדר היום