תינמרג םידלי תורפסב האושה

.ינרדומה םדאה תא ףודרל הכישממ ,היינשה םלועה תמחלמ ןמזב הפוריא ידוהי תאוש
אורקל ולכות םכינפלש דומעבו ,הלגרהמ םעפה גורחת "םוי רדס לע" תניפ
תועידי" ןותיעה לש םירפסה ףסומב הנורחאב המסרפתהש הבתכ
הבתכש ,טיבש רהז 'פורפ תא ןרוק הדוהי ןייארמ הזכרמבו ,"תונורחא
תורפס תקסוע ובש ןפואה וניינעש רפס ,"לצ אלל רבע" תא הנורחאל
העד ןיאש הרכהב הז ןויאר אורקל שי ,ןבומ .יצאנה רבעב תינמרגה םידליה
איהש יפכ) טיבש לש היאצממ לע םיקלוח שי ;"שדקו האר הזכ" תקזחב וז
.טפשמ ץורחנש ינפל רוקח קימעהל םוקמ שיו ,(הדיעמ המצע
...הבתכה םכינפל

"האושה לע הינמרג ידליל םירפסמ ךכ"
.7.1.00 ,תבשל ףסומה ,'ו םוי ,תונורחא תועידי ךותמ ,ןרוק הדוהי תאמ

אל הפי היירטפב םג ,תמאה תא דיגהל [...] .אל םירחאהו - םיליערמ םידוהיה"
רחא ,ץניייה-לרק ומצע ןיבל וניב רהרהמ ךכ ."לער הברה רתתסמש ללכב םיאור
רוא האר רפסה .קאונ גרואיג סנה תאמ 'רבו תחפשמ' ינמרגה םידליה רפס ירוביגמ
םידוהיהש הנעטה תא החוד רענה .שדחמ ספדוה םינש שולש ינפלו 1962 - ב
םג ירה :תפסונ הבשחמ וחומב תפלוח זא לבא .הזב לקתנ אל ודועמ יכ ,םיליערמ
.ןיחבהל השק לער תוירטפב
.עשפ לע אטח תופיסומ אלא ,והותב ולעש קר אל רבחמה לש תובוטה ויתונווכ ,ךכו"
,"ףקות הנשמ הל ןתינ דועו ,תשחכומ הניא םיליערמה םידוהיה לע רקשה תלומעת
רבעה רייטצמ הבש ךרדה לע ,'לצ אלל רבע' הרפסש ,טיבש רהז 'פורפ תרמוא
:ךרוע םיקפא תיירפס ,דבוע םע) עובשה רוא האר הינמרגב םידליה תורפסב יצאנה
הלומעתב חיכש יומיד ,'ליעגמ שמר'ל ידוהי רענ םימדמ ךשמהב" .(לאיתלאש ילא
.הפיסומ איה ,"הלהבב םיצצורתמה םישורבכעה יטרס תא הציפהש ,תיצאנה

הדיעמ ,התונגל ילבמ תיצאנה הלומעתה לע םירזוח 1996 - בש ,הדבועה םאה
דע ,תינמרגה הייווהה םצעמ תעבונ איה ילואו ?הצמואו המינפ הלחלח איהש
?הלוספ איהש ךכב םיניחבמ םה ןיאש

.תינונאקה תינמרגה םידליה תורפס תא אלא תיצאנ-ואינ םידלי תורפס יתרקח אל"
רכמ יבר םירפס ,הנושארה הרושהמ םירצוי ידי לע ובתכנש םירפס 350 יתארק
יארוק ,םינשדח ,םיצימא םירפוס הלא .םידליל רפס בותכל ךיא םהמ דומלל רשפאש
ילעבו םיחותפ םישנא םה םירצויה .תיתוכמס הרבחו יתוכמס ךוניח דגנ ובתכש ,רגת
רופיסה תא רפסל וחילצה אל תיצאנה הינמרג לע םתביתכב לבא ,תורואנ תועד
וחיצנהו ובש םה לבא ,היתוויע תא ןקתל תוימשיטנאב םחליהל ושקיב םה .יתימאה
יבאת ,םיעשורמ ,םימומרעכ םלצא םיראותמ םידוהיה :תימשיטנאה תרוסמה תא
לשמ רתוי בוט ילכלכה םבצמו ,םינדחפו םיעובצ ,םיאשנתמ ,םיאמר ,םינדגוב ,עצב
בורל תגצומ םידוהיה לש םתוחכונ .םהב תורחתהל םילגוסמ םניאש ,םינמרגה
הדיעמ םידליה תורפס .קזנ םורגל תיתימ תלוכי טעמכ םהל שיו ,םייאמ םרוגכ
.ךכל םירע םניא םינמרגה לבא ,דואמ הפירח הינמרגב תוימשיטנאה :שרופמב
תא תוקנל ,רבעה תא רובקל ,ימשיטנאה רופיסה תא הידליל רפסל הכישממ הינמרג
."המחלמה לש ירקיעה ןברוקכ המצע תא הגיצמ ףאו היעשפל תוירחאמ המצע


:לארשיב םידליה תורפס רקח ךותמ טיבש 'פורפ העיגה תינמרגה םידליה תורפס לא
.תינמרגה תוברתהמ תירבעה םידליה תורפס הקני הכרד תישארבש יל ררבתה"
- הו 40 - ה תונשב וילע ולדג ץראב םידלי לש תורודש ,לשמל ,'דוד תיבל תונורכז'
."תמדוקה האמה עצמאמ ינמרג רפס לש דוביע היה ,50
תא רוקחל תיתרקויה טדלובמוה ןרקמ הגלימ הלביק 1986 -בו ,תינמרג הדמל איה
לכ אלל ,הבר החמשב ןלקל יתעסנ" .הינמרגב תידוהיה םידליה תורפס תחימצ
קר יתעדי .האושב םתחפשמ לרוג לע רבדל וטעימ ירוה .תויוטבחתה וא תובכע
תבכרהמ חרבשכ הרונ ימא לש היחאו ,היילתב גרוהל האצוה יבא לש ותחפשמש
ךרוצה ינממ וכסחנ ךכבש יתנמאהו ,ירוה לש םתקיתש תא יתמנפה .הנחמל ךרדב
,אשונב יתניינעתה אל ,האג תירבצ יתייה .ילש היפרגויבה ךותל האושה תא ץמאל
.חצנל דומעת האושה םינמרגה ןיבל יניבש יתבשח אל ,דיפל ימוט ידידיל דוגינבו
."שדח ףד חותפלו רבעה לע וק חותמל ךירצש יתנמאה
ירפס רחא תוירפסבו תסנכ יתבב הרבנ ,הינמרג יבחרב העסנ איה םיכורא םישדוח
ידוהי' רוציל ןויסינלו תינמרגל תידוהיה תוברתה ןיב םיעגמל תודע ,םינשיה תודליה
םירפס הלא" .םינמרגה םידליה ירפס לא םג העדוותה ךכ .ותביבסב בלתשיש 'שדח
יאדכ המ ןיימל יתלחתה .םהמ הנהי ילארשיה ארוקה םגש יתיצרו ,םלועב םיבוטהמ
.תחנ יא יתשגרה המחלמה תונשב וקסעש םירפסל יתעגהשכו ,תירבעל םגרתל
תופידר .יתודליב יתארקש האושה ירפסמ יתרכזש רבעה תנומת התיה אל תאז
."םע חצרו הדמשה לע הלמ התיה אלו ילוש םוקמל וקחדנ םידוהיה

.היתועווזו המחלמ לע םידליל רפסל השק ירה ?עיתפמ הז עודמ

אל םידחפלו העווז תומולחל םיריעצה םיארוקל ומרגי םירואיתה אמש ששחה"
תחפשמ'ב .העווז תונומת האלמ םתביתכ .הינמרגב םידליה ירפוס תא הדירטה
תעדומ הניא איהו ,עגפנש הקונית הבו הלגע הליבומה םא תראותמ ,לשמל ,'רבו
םישנא שי הלאה םירפסב .הלגעהמ ףטפטמ םדש בל םש םידליה דחא קר .ךכל
ירואיתב וכסח אל םיבתוכה .םישטורמ ,םיאלכנ ,םישרוגמ ,בערב םיעווג ,םילפשומ
יארחאה לשו לבוסה לש תיתימאה ותוהז איה םיארוקהמ 'וכסח'ש המ .באכו לבס
וניא ןברוקה לבא ,גרוהל תואצוהו םייוניע ,םיטרופסנרט ,זוכיר תונחמ ויה .לבסל
הלא םה םינמרגה םיטילפה ?אשמ תובכר ?שוריג ?בער .ינמרגה ...אלא ידוהיה
תוומ .םינמרג םה תונברוקה לכ ?םיריסא לוצינ ?סנוא .םהיתב תא בוזעל וצלאנש
יסוטמ ?סרה .םיצאנה ידיל לופיל אלש ידכ ,םמצע תא ותימהש םה םידוהיה ?זגב
,רופיסה יביכרמ לכ תא וחקל םינמרגה .הינמרג ירע תא וציצפהש םה תירבה תולעב
.םמצעל ותוא ועיקפה לבא
תא םירמה השראו וטגמ ידוהיה דליה לש העודיה הנומתה :תרחא תטלוב המגוד"
ילייחב אלו םיצאנב ףקומ אוה םעפה .'סייו הזור' םידליה רפסב 'דוביע' הרבע וידי
."םישרוגמהו םילהובמה םידוהיל רכז ןיא וביבסמו ,טכאמרווה

Roza Weiss Source
.םילהובמ םידלי ןיאו טכאמרו ןיא :"דוביע"ה
"סייו הזור" רפסב רויא
.השרו וטגמ דליה :רוקמה
.דרמה אכדמ ,SS - ה דקפמ לש ומובלאמב רבכ הינמרגב רוא תוארל ולחה היינשה םלועה תמחלמ לע רעונהו םידליה ירפס
הינמרגב םסרפל וכישמהו ומרחוה אל רלטיה תפוקתב רכמה יבר ירבחמ .1947
תטמשה ךות םנמוא ,ספדיהל וכישמה יצאנה ןדיעב ואציש םירפס םג .תילארדפה
הלאה םירפסהש םיכרעה לבא ,'םדה וצ' וא 'ינמרגה םדה' ומכ םינועט םייוטיב
.םנכ לע וראשנ םהל ופיטה
רופיסב רבודמ ,טיבש תרמוא ,"יטילופ-או יקנ רבד םה םידלי ירפסש בושחל תועט"
,רבעה לש שדחמ היינב התיה הרטמה ,המחלמה המייתסהשכ .יטילופ דואמ
.תיתרוסמה םיכרעה תכרעמ םע תויכשמהו ףצר לע רומשל בושח היה הינמרגלו
םיפיטמ ררהיפה ןחלופ םוקמבו ,הבסה ורבע וא וטמשוה רלטיה תפוקת לש םיכרעה
."הנידמל תורישלו תימואל תויראדילוסל ,הוואגל
,טרופקנרפב ץיוושוא טפשימו ץראב ןמכייא טפשימ תובקעב ,םישישה תונש תליחתב
'ךירדירפ היה ומש' היה ליבומה רפסה .םידליה תורפסל םג העווזה תויודע ורדח
ןויליממ רתויב רכמנו תורודהמ 36 -ב םויה דע ספדוהש ,רטכיר רטפ סנה תאמ
.םיקתוע
ודגבי ובש בצמל עיגהל םילוכי םינוגהו םיטפמיס םישנא דציכ רופיס הז הרואכל"
ותונוכנו םדאה תושלוח לע רפס" ,טיבש תרמוא ,"חצריהל םהל וחיני וא ,םירחאב
הינמרגב הרקש המ תא ךפה רטכירש אלא .יראטילטוט רטשימל ומצע תא םיאתהל
םירפוסה לש היעבה .רחא םוקמ לכב תורקל היה לוכי הז :ילסרבינוא ןיינעל
הז עודמ ןיבהל תוסנלו ינמרגה רבעה םע ןובשח אובל םינכומ םניאש איה םינמרגה
."םהל אקווד הרק

לבא ,רלטיהל תודגנתהה תעונת תא םיצעמ הידליל םויה תרפסמ הינמרגש רופיסה
,דחא דצמ :ויתוצק ינשמ קזחומ לקמה .םינוא ירסחכ םינמרגה תא ראתמ םג
תועווזה לע רבד ועדי אל םינמרגהש רפוסמ ינש דצמו ,רטשימל תודגנתה תראותמ
טועימ ,םיצאנ לש הנטק הצובקו רלטיה ,םירפסה יפל ,ללכב .תודגנתה וליג אל ןכלו
התוא וסכינ ,הינמרג לע הבר המצועב וטלתשה ,םש יאמ וצצ ,ינמרג-אלו ףרוטמ
.והובו והותל התוא וררגו םמצעל


שע םיצאנהשו רלטיה ומשש םדא היהש ךכל תשחכתמ הניא םידליה תורפס"
ויה אל םינמרגהש ררבתמ םירפס םתואמש אלא" ,טיבש תרמוא ,"םיארונ םישעמ
.המחלמה םות םע ומלענ םיצאנה ,ער םולח ומכו .םינמרג ויה אל םיצאנהו םיצאנ
םיצאנה רואיתל הבשחמ הברה ךכ לכ ושידקה םה .יתעדמ יתוא איצומ הז ףוליס
:םידוהיל םיצאנה ןיב עיווזמ ןוימיד ,ןווכתמב אל יכ םא ,ורציש דע ,םינמרגהמ םינושכ
,םיינפוג םיתוויעמ םילבוס ,םיירטסיה ,דחוימב םינטק ,םיהכו םירוחש הלאו הלא
םיאמר םה .םיסקטלו שובל ירזבאל ,םיצפחל ,ןחלופ יניינעל תובישח םיסחיימ
םידוהיל םיצאנה ןיב הזה ןוימידה .התוא םילצנמו הינמרגב םיטלוש ,םימומרעו
הקוצמל ומרגו הינמרג לרוג תא וצרח םידוהיה :םהיניב ףילחהל םהל רשפאמ
ויה בוש המחלמה ירחאו ,הינמרג לרוג תא ביתכהו רלטיה אב ךכ רחא .תילכלכ
הינמרג תא ושבכש תירבה תולעב ילייח יכ ,םידוהיה ידסחב םייולת םינמרגה
הנתינ קר וליאש ,םיזמר םיקזחמ תאזה הארונה היגולנאה תא .םידוהיכ םיראותמ
תויומד הלא םירפסב שי .תיצאנה הגלפמל םיפרטצמ ויה םה ,תורשפאה םידוהיל
וא תעבטב םיאגתמה םידוהי םידלי ,'רלטיה לייה'ב די לעומב םיכרבמה םידוהי לש
,תיארלטיהה רעונה תעונתל ףרטצהל ןנחתמ רחא ידוהי דלי ,סרק בלצ םע ןולגדב
םידלי רחא תקלודש הרובחל ףרטצמה דלי וליפא שיו ,יצאנ ריש הרש היידוהי הדלי
."יאנג תומשב םהל ארוק אוה םגו םירחא םידוהי

תא ןתמל ךילע וצחל םאה .תינמרגה ןמסלטרב ןרק ידי לע ןמומ ךלש רקחמה
?ךתרוקיב

הצצפ וזש ךכל םיעדומ ונייה אל .ימדקא היהי אוהש ונבשח ,רשוא רקחמהשכ"
םע דחי ועדעדזה םה ,םינושארה םיאצמימה תא הינמרגב יתמסריפשכ .תיטילופ
תא וקיספה אל לבא ,ןש וקרח ,ילש םיחותינהמ וגייתסה ,תיעדמה הליהקב םיבר
."ןומימה

תא תארקו רקוחה לש תויביטקייבואה תא תדביא רחא וא הז בלשב ילוא
?היידוהיכו תילארשיכ רופיסה

,הבהאמ ואב ילש םירחאה םירקחמה לכ .תברועמ תויהל אל רשפא יאש הדומ ינא"
יל שי .םיזג-יאתל יתוא םיפחודש יתמלח תולילב .םיטויס יל םרג הזה רקחמה לבא
אל ידכ .יל הרק אל הזש םירעטצמ ,יאצמימ תא וארקש םיבר םינמרגש השגרה
םירפסה לע ולדגש ,םינמרג םיטנדוטס םג רקחמה תווצב ויהיש יתגאד ,תועטל
וליצה םהו יתיא חכוותהל םתוא יתדדוע .םהלש םלועה תסיפת תא וריכהו הלאה
לעמ הרד היידוהיה החפשמהש בתכנ ,לשמל ,דחא רופיסב .תויועטמ יתוא
תונוילע תא תניוע הרוצב עיבהל ךרד דוע וזש יתבשח ינא .תינמרגה החפשמה
םלצא תבשחנ הניא הנוילע הרידש ,יל וריבסה םינמרגה םיטנדוטסה לבא ,םידוהיה
."רתוי הבוט

אוה םגש ,'ןוויס תישופיח יפוע' רפסה תירבעל םגרות ךתצלמהבש יריבסת ךיא
?םיאולחת םתואב עוגנ

,רגנילטסנ הגיטסירכ ,תרבחמה .ובש רומוההו הינוריאה ללגב רפסב יתבהאתה"
תוינבתל תעדומ יתייה אל הפוקת התואב .רתויב תובושחה םידליה תורפוסמ איה
,ןפוצה תא יתפשחשכ ,םויה .רלטיה תפוקת לע םידליל הביתכה לכ תא תוולמה
יללכ יפל ראותמ ידוהיה חבטה :ותוא ץמאמ הזה רפסה םגש יתמהדתל יתיאר
הפ ,תומוקע םיילגר ,תחרוז תחרק ,רודכ ומכ הלוגע ןטב םע ,דואמ ןטק - 'רמריטש'ה
.תורוקז םיינזא ירוחאמ לזרוקמו רוחש רעיש ,ינונמשו בוהצ רוע ,םייניש לוטנ טעמכ
,םנוצרכ םינמרגב ושעש םיצאנה לש תטלחומה םתורז תא השיגדמ רגליטסנ םג
ידגנתמ ויה תראתמ איהש םינמרגה לכ טעמכ .םלועהמ ומלענו וחרב ךכ רחאו
רפסה תא ריסהל ךירצש ךירצש תבושח אל ינא .ארונ ףוליס ןבומכ הזו ,רטשימה
םינמרגה תא ררחשמש רפסכ ותוא אורקל ךירצ לבא ,ץראב תוירפסה יפדמ לעמ
."המשאמו תוירחאמ


שי םידליה תורפסל ,טנרטניאהו בשחמה יקחשימ ,ואדיווה ,היזיוולטה ןדיעב
?יזכרמ ךכ לכ דיקפת ןיידע

רשאמ הברהב קזח הדמעמו ,יזכרמ םוקמ תספות םידליה תורפס הינמרגב"
םיספדומ םירפסו ,האירקה דודיעל תובר תועש םישידקמ רפסה יתב .לארשיב
וכז םהמ המכש ,הלאה םירפסה ררד קר ,םיבר םירקימב .םיקתוע יפלא תואמב
םניא ללכ םהמ םיברש ןוויכ ,םרבעל הינמרג ידלי םיעדוותמ ,םייתרקוי םיסרפב
,ינמרגה דליה תייווהב םייסיסב הלאה םירפסה .הירוטסיהה ירועישב ותוא םידמול
םירפסה לכש הדבועה איה דחאכ דירטמהו םיהדמה .ונלצא 'ילינ תרוביג הרש' ומכ
יתבצהש יארב ףקתשמש המ תא לבקל םינמרגל לק אל .דחא רועמ ורזגנ ומכ
.'טיבש לש הירואתה' םהיפב הנוכמש המ תא רערעל םיסנמו םיפקות םהו .םלומ
ךכל יתמרג תוחפלש החמש יינאו ,יניצר ירוביצ ןויד םש ליחתיש הווקמ ינא לבא
םהו ודמעמ תא דביא רתכבש םולהיה היהש ,'ךרדי'רפ היה ומש' ,דחא רפסש
."יתייעב רפסכ ותוא םיאור

,תומחלמה םע ,רבעה םע דדומתהל החילצמ ונלש םידליה תורפס םאה
?הדאפיתניאה ,םיחטשה ,םיטילפה

םע הכלהכ םידדומתמ אל ונחנא םא םג ,תממוקמ םינמרגה ןיבל וניניב האוושהה"
תוחפל ונלצא לבא ,ונלש םידליה ירפסב םג תמייק רבעה - רופיס תיינב .רבעה
,םינאידניאה חבט םע תירבה תוצרא לש תודדומתהל האוושהב וליפא .יוניש ליחתמ
ומכ ,ונרכה אלש םינכת וב םיסנכנו חתפנו ךלוה םיברעה שוריג יבגל ונלש רופיסה
איה ,האושה דומילב םיקוסע ונידליו ונחנא ,ינש דצמ .ימרכ הלאינד לצא לשמל
,האושב שומישה יבגל תיתרוקיב ינא .ונלש םלועה ןוגראב ידמ יזכרמ םוקמ תספות
לש תועסמ דגנ ינא .קידצהל רוסאש םירבד התועצמאב קידצהל םיסנמ ונחנא יכ
הז לבא ,הלש הירוטסיהב םירחא םיקרפו ץראה תא וריכיש בטומ .ץיוושואל םידלי
1933 - 1945 תפוקת ,םינשה תופלוחש לככ ,םינמרגה לצא .רחא רופיס רבכ
המל זא ,ןמזמ היה רבעה ,הינמרגב םידוהי ןיא רבכ .תמצמטצמו תרגסנ ,תקחרתמ
."וב שודל

?תרחא הינמרג ןיאש איה הנקסמה

אל .הלוח הרבח וז לבא ,םייטרקומד תונורקע לע תתשומה ,תרחא הינמרג שי"
ונתוא הרשק הירוטסיהה .םרבע םע תודדומתהמ קמחתהל וחילצי םה ןמז ךרואל
תויהל קיספנש ןמזה עיגה ,ונחנאו .ונלוכ ייח תא בצעמה ,ףתושמ רופיסל םתואו
הדמשה לש העדותב היח ןמזה לכש ,תילארשיה הרבחל ער השוע הז .ןברוקה
.םהל אל לבא ,רבעה לע וק חותמל תוכז שי ונל .ומצע לע רוזחי רבדהש תששוחו
ראתלו םמצע תא רהטל וקיספישו .הזה עיווזמה קרפל םתוירחאב ריכהל םהילע
םהל ועיצהש הרזעה תא לצנל ועדי אלש ימכ םידוהיה תא םהלש םידליה ירפסב
."הניתשלפל ועסנו דעומב םמצע תא וליצה אלו ,םינמרגה

תא תאשל םיכירצ ונחנא ,ואטח וניתובא' :םירמוא רבכ םינמרגה םיאקיטילופה
.'המשאה תא אל לבא ,השובה

תיטילופה תוניקתל וליפא .אטחה והמ רוריבב םירמוא םניא םהש ,איה היעבה"
ןחבמה יניעב הזו ,םידליה תורפסב יוטיב ןיא ,ץוח יכרוצל האשילקכ תרמאנש ,תאזה
םא .תאזה הסרומה תא ץצופי םהלש ריעצה רודהו םויה בורקש הווקמ ינא .יתימאה
לע םלועב הקזחה המצעמכ םינבנ םהש הז םע םילשהל היהי רוסא ,הרקי אל הז
."ונלשו םהלש רבעה לוטיבו ףוליס ידי

תרתוכה תחת "ץראה" ןותיעב רמאמ ןמרמיצ השמ םסריפ 2000 ,סראמב 10 - ב
היאצממ תיברמ לע תרוקיב חתמ וב ,"השחכה ןויסינ אקוד ואלו ,ובאטה תמיא"
אוה ,טיבש לש היאצמממ יתועמשמ קלחל םיכסמ ןמרמיצש םגה .טיבש 'פורפ לש
לע םידמלמ םה ןיא ,ותעדל .הלא םיאצממ תועמשמל סחיב התכרעה לע קלוח
תחוורה ,ובאטה תמיא תחת הביתכ לע אלא ,םינמרגה לש םדצמ השחכה ןויסינ
.האושל סחיב ,טרפב תורפסבו ללכב תינמרגה תוברתב

:הכאלמב םישועה
ףולובא לאירוא

02/2000 :ךיראתב בתכנ