ןרוא סומע תאמ ;19.8.99 ,תונורחא תועידי ךותמ ;םיאזחמה לודג לש ותומ

ומכ .דבלב 56 ןב אוהשכ ןטרסה תלחממ לומתא רטפנ ןיול ךונח יאמבהו יאזחמה
םג ךכ ,םייתיצמתו םיעונצ ,םיטקש ךא ,תיתריצי הניחבמ תורעס יאלמ ויהש ,וייח
-תיירקב ןימלעה-תיבב ,וירוה דיל ,תועינצבו טקשב רבקיהל: הנורחאה ותשקב
תוחכונ אללו ,ןורטאית ףאב ונורא תא וביציש ילבמ 11 - ב םויה רבקיי ןיול .לואש
.תינורטקלאה תרושקתה
הלחמ רחאל רטפנ ,ילארשיה ןורטאיתב רחא דחא לכמ רתוי תוומב קסעש ,ןיול
תא .ותריצי תא עינכהל החילצה אל ךא - תונורחאה םינשב ופוג תא הלכאש ,השק
ןורטאית ,"ירמאק"ה ןורטאיתב) המב לע הלעוהש ולש ןורחאה הזחמה ,"הבכשא"
תומדקתה חכונל .תפות ירוסיי ידכ ךות םייבו בתכ ,(תובר םינש ךשמב ולש תיבה
בכוש אוהשכ ,עובש ינפל קר םלוא ,ןורחאה והזחמ תויהל רומא היה הז ,הלחמה
הלעוי ,"םינייכבה" ,ולש שדח הזחמ יכ "ירמאק"ה ילהנמ ותיא ומכיס ,יווד שרע לע
.1999-2001 ראוני תישארב

ל"כנמ לומתא רפיס ,"ובצמ המ עדי אוה .תוישפוחב תוומה לע רביד ךונח"
לכה קחד אוהו ויניע ורוא ,השדח הקפה לע טלחוהשכ ךא" .למס םעונ ,"ירמאקה"
קסוע הזחמה ,אל וא ינוריא .םילוחה-תיבב םינשידואה תא השע אוה .הדיצה
ובש םילוחה-תיב ,"אביש" וליפא ."תויחאו םיאפור ,םילוח ןה ויתויומדו ,םילוח-תיבב
.בכש ובש רדחה דיל ,תורזחל דחוימ רדח ותושרל דימעהו ,ותארקל אב ,זפשאתה
,יאקיסומהו תבצעמה ,םינקחשה םע תושיגפו תורזח 15 םש םייקל קיפסה אוה
.רפתשה ובצמש דע ,תועש 5-6 םג הלאה תושיגפל תוכחל םיתיעל וצלאנש
דחא היה ,ןיול לש "הבכשא"ו "ויהואמ הנוזה" תוגצהב עיפוהש ,ינרמע יבג ןקחשה
ךונח .ןורחאה םויה דע ונדבע ,יופצ היה ותומש תורמל" :"םינייכבה" ינקחש תווצמ
.הריציה ,לודגה רבדב קסעתהל שקיבו םיישיאהו םינטקה םירבדה לכמ םלעתה
.רפיס ,"הרוק אל רבד םושו רדסב לכה וליאכ
קחשל םירומא ינרמע דבלמ .הנשה הלעוי "םינייכבה"ש לומתא חיטבה למס םעונ
,ןרק רורד ,ןומרכ ףסוי ,ןיול לש םיבר תוזחמל הארשהכ תבשחנה ,הטנומ הט'ג וב
,"םורק" תא םג הנועה ןורטאיתה הלעי ליבקמב .היקזח קחציו ואד םילס ,ןמיונ ןולא
הסרגה תא םייבש ימ ,ץיברוג יקימ לש ויומיבב ,םימדקומה ויתוזחממ רחא
."המיבה" רובע ןיול לש "םייחה תכאלמ" לש תמדוקה

וגצוה םהמ 22 .תוזחמ 34 - ו ,םישנ שולשמ םינב העברא וירחא ריאשה ןיול ךונח
ויתוגצהמ עברא .ךשמית ולש הריציה ,ותומ רחאל םג .ויומיבב םקלח ,"ירמאק"ב
הלעותש ,"חצר"ו "םייחה תכאלמ" ,הבכשא" ,"ויהואמ הנוזה ":הלא םימיב תוצר
.רבמטפסב 22 -המ הינמרגב

םילבאתמ םינקחש - "רוחש רוח םע ונרתונ"
רנכייא רמתיאו ןהכ זעוב ,ינלוג ידע ,ןרוא סומע תאמ

אוה ותומ .היווח םה ולש תוזחמ .תינקחש ינאש החמש ינא וללגבש שיאה אוה"
."רוחש רוח וירחא ריתומ אוהו ,לודג דספה
תלייח התיה זאמ התוא הוויל ןיולש ,ןייד יקית תינקחשה ןוגיב לומתא הרמא ךכ
.קומע רעצב וביגה ויתוזחמב ועיפוהש םיבר םינקחש .ןוירשה תוסייג תקהלב
יוניש איבה .תילרטאית היווח היה אוה .ןורטאית אבא אוה יליבשב" :ינרמע יבג
."עיגת דוע תונקירה לבא ,לכעמ אל ןיידע ינא .הבישחב ,ילש םייחב יטסרד
,הברה ןיא םתומכש ,הלאכ םישנאש לבח .לבח קר דיגהל לוכי ינא" :אנב יסוי
."תיתוברת הניחבמ לרנג ונדביא .ונל םידבוא
דדועל לוכיש דיחיה רבדה .ילארשיה ןורטאיתב הפוקת לש ףוסה הז " :קלופ יסוי
םתוא ולעיש קפס יל ןיאו ,םיבותכ םירבד הברה וירחא ריאשהש אוה ,הזכ בצמב
."םימעפ תורשע
םייבתה שממ ולש טסקטה .יוטיבה תרוצ לש ףירחה קוידב היה ךונח לש חוכה"
ןורטאית שיא ונתיאמ ךלהש הדבועל רבעמ" .'ץיברוג יקימ יאמבה רמא ,"ומצעמ
תודימ רהוט ןמיסש ,ותיא וצעייתהש םדא .ירסומ ןמס היהש םדא םג ךלה ,לודג
."היישעו
םסריפ ,קרב דוהא ,הלשממה שאר .ןיול לש ותומל וביגה תיטילופה תכרעמב םג
התיה ,תקולחמב םייונשה הלא םג ,בתכש תוזחמה תורשעל" :בתכנ הבש העדוה
."לארשיב ירוביצה חישהו חוכיווה תיירפהל הבושח המורת
ונל הארהו יארב ונמוקמב לכתסהש רצויה אוה ןיול ךונח" :דירש יסוי ,ךוניחה רש
,ונפוג חירמ ונמשבתה ,ונמצעמ ונגגומתה םינש יידמ רתוי .יתימאה ונפוצרפ תא
.ערה חירה הלע זא קרו ,ונייח תואיצמ לש םותסשה תא חתפ ,ןיול ךונח אבש דע
."ונתוא ליצה ןיול ךונח
וירצוימ דחא דבא ילארשיה ןורטאיתל" :יאנליו ןתמ ,טרופסהו עדמה ,תוברתה רש
ינפב דימעמ אוה רשאכ ,תונכבו ץמואב םירבדה תא רמא ןיול .םיירוקמהו םיזעונה
."דח יאר ילארשיה

תרקוחו הדח ןיע ,לודג ןורשכ
ץיו שוש תאמ

הרכהל הכז ןפודה-אצויו לודגה ונורשכ .ונייחמ קלח ןיול ךונח היה הנש םישולש
המחלמהו ינא תא" םע הרעסב ןורטאיתה םלועל ץרפשכ ,וכרד תישארב רבכ
הדח ןיעב ןחבו ונתוא הוויל אוה םויה דעו זאמ ."היטבמאה תכלמ"ו "האבה
.תילארשיה הרבחהו ישונאה ןימה יילוח תא תרקוחו
"ויהואמ הנוזה" דעו "ץפח"ב הרגופמ - ןיול לש תוקיחצמ-תוארונה תויומדה תיירלג
הלא תויומד .תילארשי-תירבעה תוברתה לש יביטקלוקה ןורכיזהמ קלח םויה םה -
יאזחמ לודג ראותה תא ,קדצב ,ול ונקה ,יאמבכו יאזחמכ ידוחייה ונונגס םע דחי
.לארשי
םייוניש ונלוכ ונרבע הלאה םינשה ךלהמב .ןמז דאמ הברה הז הנש םישולש
דחא רבד לבא .הנתשה ןיול לש תויקסטורגה תויומדה ולעפ ובש םלועה םגו ,םיבר
,תוזחמב העובק תוחכונ תוומל שי ןיול לש ותריצי תישארמ .תוומה .ראשנ דימת
,ןחובה ןבא אוה .םדאה תאו םייחה תא ויפ לע טופשל דיחי הדימ הנק הווהמ אוהו
תבהא וא ,השיא תבהא ,תונמאנ ,קדצ ומכ םיישונא םיכרע םידדמנ התועצמאבש
שקבמה ,הנבל הנקזה םאה תרמואש ומכ .תוומה חכונל םיגגופתמ םלוכו ,םא
לומ לבא .תשייבתמ ךכ לכ ינא ,ילש דלי" :"תויחל םיצור םלוכ"ב ומוקמב תומתש
דוע שמשה תונקזה יתומצעל םגו ,אמא התיה יל םג .תקונית קר ינא םג תוומה
."הקותמ
תיצמת םה ,םייחל תועמשמ קינעיש רתוי בוט והשמל םיעוגעגה ,תוומהמ דחפה
.םדא תבהא רדענו ךכ לכ ירזכא ומלועש ךכל הביסה םה .ןיול ירוביג לש היווהה
עיגמ ,"הבכשא"בו "ךשוחב םיכלוה"ב רקיעב ,ותריצילו וייחל תונורחאה םינשב קר
הריש איהש ,הבכשא"בו .םדאה ינב יפלכ דסחלו תוומה םע המלשהל ןיול
ךינייע לא תותמה יניע תא יבאש ,יניע הנכשחתשכ" :רמאנ ,האלפומ תינורטאית
דוע לכ ,תא םג ייחת דוע לכ ,טעמ דוע תויח תותמה יניע ,תויחה ךיניעב ...תוחוקפה
."ירכזת
.רוכזנ ונחנא