ןהכ זעוב תאמ ;19.8.99 ,תונורחא תועידי ;וכרד יפ לע ךונח

היה הז .לארשי יאזחמ לודג ,ןיול ךונח דלונ הפוריא ידוהי תדמשה לש המוציעב
רוזיאבש ,רגיא אביקע תניפ הניפ שאר בוחרב תיבב 1943 רבמצדב ,ףרוחב
םג ,םירדחה תשולש תב ,הרוכשה הרידב .ביבא לתב הנשיה תיזכרמה הנחתה
תירב תא ,םתסנרפ לע וקבאנש 37 ינב ןילופמ םילוע ,לארשיו הכלמ ,םירוהה וכרע
.שדחה קוניתל הלימה
היהש ,דוד רוכבה םנב םע דחי 1935 - ב ןילופבש 'זדולמ הצרא ולע ןיול גוזה ינב
לודגה ןוסאה ינפל ,תישימחה היילעה תרגסמב היה הז .םישדוח העשת ןב זא
ןורתפה םע קר קתונ 'זדולב תיבה םע ורמשש רשקה .ידוהיה םעה לע דריש
.תוחפשמה דוחיא םולח לע ךסמה תא דירוהש ,יפוסה

בצעו ןדבוא לש הננע תחת :תודליה

לע עדימ גישהל וירוה לש תונויסנה לצב ורבע טועפה ןיול לש תונושארה ויתונש
ילש ,לוח אלמ ולש הפה" .בצעו ןדבא לש הננע תחתו םיל רבעמ ורתונש םיריקיה
לש המשאה תשוחתל עזעזמ יוטיב היה הז .ןכ ירחא םינש ןיול בתכ ,"לכוא אלמ
.םילוצינה
ןיול תחפשמ תיבבו ביבא-לת תא וציצפה םיירצמ םיסוטמשכ ,רורחשה תמחלמב
תויתואב ,יצחו שמח ןב זא ,ךונח בתכ ,םהידלי םע םינכש ופסאנ עקרקה תמוקבש
.ולש ןושארה רישה תא תויתודלי סופד
רפסה-תיבל ךלה ןטקה ךונח .לארשי תרוסמ לעו תורשכ לע ורמש ןיול תיבב
םירומה .םימיה תשש תמחלמב רגסנש ,12 ןנאש הונב "ץבעי" יתד- יתכלממה
לש םירציוושהמ הנוש ,טקשב התיכב בשיש ,םנפומ דלי" היהש םידיעמ להנמהו
.הנש םישימח ול ואלמ םרטב בל ףקתהמ ויבא תמ הווצמ-רב גגח םרטב ."רוזיאה
תוומה .באה תומ תא עבוק אפורה תא הארש ,דליה לע העיפשה המוארטה
ךונח לש ויתוריצי לכב טעמכ עיפוי לכמ ךל רקיה תא תוירזכאב לזוגו ףטחב עיפומה
.ררושמהו רפוסה ,יאזחמה ןיול

"חוכיו ןיא ,רפוס היהי דליה" :תורגבתהה

תובקעב עסמל הנרס לאגי רפוסהו יאנותיעה אצי ,"תושדח" ןותיעב ,'84 סרמב
ללש לכו םינכשה לא ,ןיול לש וירומ לא עיגה הנרס .ןיול ךונח לש היפרגויבה
.לודגה רצויה לש ויתוזחממ ואציש ימכ וארנש ,הנוכשהמ םירחאה םיסופיטה
ןבה ,דודמ" :רתיה ןיב הרמאש ,הכלמ ,םאה תא טעמ בבודל חילצה םג הנרס
וניכיח אל ךונחמ .ןורטאית לש ךרדב ךלוה אוהש ונעדי .תויפיצ ונל ויה ,לודגה
וז .האור אוהש שיגרהל ילב לכה האור אוה .דואמ הדח ןיע ול שי .הזכ היהיש
הצור אלש ימ ,רבד םוש דיגהל הלוכי אל ינא ולש תוגצהה לע .םיהולאמ הנתמ
."ךליי אלש
עדי רבכ בילטוג תורפסל הרומה ."ןילטייצ" יתדה ןוכיתב לחה אוה ןוכיתה ידומיל תא
םאל רמא ,"חוכיו ןיא הז לע ,לדגישכ רפוס היהי אוה" :רענה ינפ תודעומ ןאל
לבא ,קרב רענה תביתכב האר הרומה ."יתד שיא היהי אל אוה לבא" ,ןיול הכלמ
.םיהולאב הנומא אל
היה לוכי אל םייתדה וישרושל לבא ,ןוכיתה תפוקתב ריסה אוה הפיכה תא
,("הבכשא" ,"בויא ירוסיי" ,"לטנדילו יבקעי") ןומרכ ףסוי קיתווה ןקחשה .שחכתהל
יטנא םג היהי הזכ ינלאמשש הפצמ התא" :רמוא ,ןיול לש בוטה ורבח םג היהש
.םיגהנמל ,תידוהיה תרוסמל רתויב קזח רבוחמ היה אוה .היה אל אוה לבא ,יתד
."תוליפת םיריכזמש םימלש םיעטק שי ולש םירישבו ,שדוקה יבתכב טלש אוה
רצוי אוה ןיול" :םידחא םישדוח ינפל הרמא ,תועובקה ויתוינקחשמ ,יאפירח הרירהז
םייחל דואמ רצ רשג אוה ולוכ םלועה לכש ךכ לע תרברמ תדה םא. יתד אל
םלועה ייחל קרו ךא ףיטמ אוה .ךפיהה תא רמוא ךונח זא ,תוומה ירחאש םירחא
ךותמ האבש השיג וז .תומדא ילע ונלש םירופסה םימיה תא םימיענב לצנל ,הזה
."הבהא

רכש תא םלשל םאל רשפיא אל השקה ילכלכה בצמה ."ןילטייצ" תא םייס אל ןיול
דע םיירהצה רחא שמחמ ,ברע ידומיל .'א ינוריע ןוכיתב ,םניחב ,דמל אוה. דומילה
.ריעה םורדמ םיפסונ םיינע םירענ םע ,הלילב עשת

תוינבצע תובוגתו תויצקובורפ :םינושאר םימוסרפ

םשרנ ,ריוואה ליח ידמ תא טשפשכ .אבצל סייגתהו ןוכיתה תא םייס אוה '61 ינויב
ןתנ היה ולש םיצרמה ןיב .ביבא-לת תטיסרבינואב תורפסה תרותל גוחב םידומילל
."ינכוי" יתורפסה תעה בתכב ולש םיטסקט הנושארל םסריפ םגש ,ךז
יריטאס רודמ לביק אוה .דחו ןונש בתוככ ולש הריירקה תא ןיול לחה הטיסרבינואב
םסריפ - 1965-7 םינשב - םשו ,"ןברד" םיטנדוטסה ןותיעב "םיירוחאה ףד" םשב
תחיתפ לע העידי ,והילא אתבס לש תכשוממה התסיסג לע תועדומ ,םילייח יריש
יברעה ריעצל הארקש הנטק העדומו "ןוברח לת תיקנעה תירוביצה הארחמה"
.ביבא-לת תייריע לש תירטינסה הקלחמב ול םיפצמה םירגתאל סייגתהל
רודמב ביגה ןיול .םהיתושגרב ןיול עגפ וזה העדומבש ונעט םימעוז םיטנרוטס 400
תובוגתהו ולש תוילאוטסקטה תויצקובורפה ."יתנווכתה ךכל ,םכל הדות"ב אבה
תכלמ"מ ,לודגה יאזחמה לש הריירקהמ דרפנ יתלב קלחל וכפהי ןהילע תוינבצעה
.(השק הליחב םהל םרג יכ ונעטש ויהש) "שאר תתירכ" דעו "היטבמאה
םג םסריפ אוה ."ןורטאיתה ןודעומ"ב יאפוקכ הרובעמ ןיול סנרפתה וידומיל ןמזב
"גוג" ידרגנוואה ןיגמב "םיירפסמ ירדוא" םשב הרזומ המאופ ,"ץראה"ב םיריש
המחלמהו ינא ,תא" תביתכ תא םילשה '68 טסוגואבו ,ריטלזיו ריאמ ךרעש
תורוש םינקחשה ומלקיד "םירב-רב" ןודעומ תמב לע .יריטאס טרבק - "האבה
למס ברו/ למס בר םע ןושאר יארוט רגו" :ומכ
ןזאל" ,וירבדכ ,ןיול ןווכתה טרבקב ."םיפוגה תא הסכמ ןוטק רענו/ לרנג םע ץברי
תמחלמ תובקעב הנידמב ללוחתהש ,"ינועבצה ןוחצנה לבנרק לש ולקשמ תא
להקהש ינפל אל ,תומבהמ רהמ דרי ,האבה המחלמהו ינא ,תא" .םימיה תשש
."טסינומוק"ו "חור הלוח" ,"ערפומ" םיראתב ןיול תא ריתכהל קיפסה

המבה לע ןוחריס תצצפ :"היטבמאה תכלמ"

תא הלעה ירמאקה ןורטאיתשכ ,'70 לירפאב האישל העיגה ןיול ביבס הרעסה
קרמיונ הביר המשו השיא הקרז תוגצהה תחאב ."היטבמאה תכלמ" והזחמ
,ןורבחמ לחנתמ (רצענו) ערפתה םילשוריב העפוהב .המבה לע ןוחריס תצצפ
דגנ תינוציק הבוגתב םייא ,ינוציק-ינמי יתרתחמ ןוגרא ,"םיבאז ירוג" .ןמדלוג םולש
.הכלמה
גוחב 'ג הנש רימלת זא ,רנקנד ןונמא רמא םיטנדוטס ברקב ךרענש לאשמב
רתוי דגנתמ לבא "היטבמאה תכלמ"ב וגצוהש תועדל דגנתמ אוהש ,םיטפשמל
םולשתב העדומ "ץראה"ב םסריפ םולבלג הירא. עוריאה יצצופמ לש תוילדנוול
."הנידמה תא סורהיו חתפל סייגתיש - הזחמהמ הנהנש ימ לכ" :הארקש
הגצהה תא דירוה ירמאקהש ,תוינוציק הכ ויה "היטבמאה תכלמ"ל תובוגתה
,הנוש ןיול ךונח לש םיאולימה ץוביש וליפא .להקהמ ודחפ םינקחשה. תוריהמב
."היטבמאה תכלמ"ב הפצ ןייד השמ ןוחטיבה רשש ירחא

היבשוי תלכוא ץראל עסמ :הנושארה החלצהה

לש הנושארה הלודגה החלצהה היה ,1972 - ב המבל הלעש "ץפח" הזחמה
לימא ר"ד בתכ "הפוצה" ןותיעב קר .ולליה םירקבמה ,אב להקה .ןיול ךונח
יואר וניא תכחוגמה ותלילע לעו םינושמה ויסופיט לע הזה לבהה"ש ןייטשריופ
ןיא .ותוא םיבבוסה תא בל לכב אנושה ריעצ לש טופטפ םתס הז .הזחמ ארקיהל
."ולולונוהב שחרתהל הלוכי וזה הלילעה .ימוקמ עבצ לש ץמש ןאכ
תויומד ראיתשכ םגש ,ןיול ךונחמ רתוי ימוקמ תויהל רשפא יא .ןוכנ אל ןבומכ הז
תא דעיתו וניניב רבעש שיא .תילארשיה היווהה בלב עגנ םינושמ תומש םע תובולע
,םיירזכא ,םיינצקוע םירבצ ,חצמ-יזע םיריעצ - הווהתמה השדחה הרבחה ינפ
תלכוא ץרא ,תקתרמ ץרא ,תיניטנבלה ץראב םירגהמ חצנל ויהיש םהירוהו
.היבשוי
."לטנדילו יבקעי" והזחמ תא - הנושארל ןיול םייב םג ,1972 ,הנש התואב
.יתוכזב םייב אוה" :תרכזנ ,ישאר דיקפת הקחישש ,יאפירח הרירהז תינקחשה
אוה .רדסב היהיש החוטב ינא ,ותוא הסנת ,םייבל ול ןת' ירמאקה להנמל יתרמא
ךונח ולש הנושארה הקפהב רבכו '.תלוכיה תא םינגב ול שי לבא ,הז תא דמל אל
."תונימאו בצקל םיאלפנ םישוחו ליגר יתלב םעט לעבכ הלגתה

"םנפומו ןשייב" :יטרפה םדאה

הכפה זאמ .םינורחאה תונויארה תא ןיול ןתנ "ץפח" לש החלצהה תפוקתב
.תילארשיה תונותיעה לש םיהובג יכה םירגתאה דחאל ולש תונויארה תונברס
ענכשלו תוסנל ץמאמה לע ורתיו םיינחוכו םיינשקע היזיוולט ישנאו םיאנותיע וליפא
.רבדל ותוא
היה אלו ,ולש תוזחמב רמא אוה דיגהל ול היהש המ" :ריבסמ ןומרכ ףסוי ןקחשה
,ונל ומכ ,הזב ישפנה ךרוצה תא ול היה אל .ומצע תא ףושחל ןוצר םוש ול
."םנפומ ,ךונח ,ןשייב היה אוה .םינקחשה
םיעדוי םיטעמ קר .ירפ ואשנ רוביצה יניעמ קחרה וייח לע רומשל םיריבכה ויצמאמ
,ליגרו טושפ תוריד תיבב ,הילצרהב תמיוסמ הפוקת רג אוה .וילע םהשלכ םיטרפ
ןרהאו לאפר ,לארשי) םינב העברא םלועל איבה אוה .ביבא-לתל ךכ-רחא רזחו
תינקחשה ,הנורחאה) תונוש םישנ ם שולשמ (שולשה ןב רדנסכלאו ,םירגובה
.(ןטקה ונב םא איה ,וטרב ןאיליל
בוט רתוי םירבג םע רדתסה ןיול ,יאפירח ירבדל .הדיפקב רחב םיבורקה וירבח תא
םוש התיה אל" תורזח לש תופוקתבש ריבסה ןומרכ ףסוי .םישנ םע רשאמ
לע םילכתסמ ,הפק תיבב דחי םיבשוי ונייה הגצהל הגצה ןיב לבא ,תורבח
."םיקחוצ ,תוכיתח
תווצה ישנאו וינקחש םע ןגראל ,ןחלוש חותפל ןיול גהנ הגצה לע הדובע לכ ףוסב
וא ןיי ,חולמ גד - "והשמ איבהל" שקבתה דחא לכ .תפתושמ הלודג החורא
ותיא ודבעש םינקחשה .שערו החמש בורב ךרענ היה לודגה התשמהו - םיסקרוב
תדבע" .תווצה לש שוביגל ןומה הנתנש ,תמלשומ תוקרפתה םש התיהש ורפיס
."ןקרופה הנהו", וריבסה ,"תדבעו

ןורחאה עגרה דע דבע :גוליפא

םלוכ אלש תורמל ,ולש הזחמ לכ ביבס ןיינע רצי ,והומכ ןיאמ הרופ בתוכ ,ןיול
וא "לבבמ הלודגה הנוזה" ,"ימוג ירחוס" ,"תודווזמ יזרוא" ומכ תילכלכ וחילצה
ויתוריצי ,70 - ה תונשב ויתוזחמ וררועש תומוהמל תיסחי לבא ."בויא ירוסיי"
המבהמ דרוה ('82) "טוירטפה" יכ םא ,תונותמ תואחמ ורצק ךליאו 80 - ה תונשמ
,תממוקמו תירזכא ,השק בצמ תנומת גיצהש ('97) "חצר"ו הרוזנצה תארוהב
.תוזגרנ תובוגת ררוע
ישנאו םירקבמה ,רוביצה דצמ - הלודג הבהאב ןיול ףטענ תונורחאה םינשב
ויתוגצהו ,לארשי יאזחמ לודג לש רערועמ יתלבה דמעמהמ הנהנ אוה .ןורטאית
.תפומ תוריציכ ורתכוה
םגו "ךשוחב םיכלוהה"ו שאר תתירכ") ויתוזחממ םיבר וגצוה תונורחאה םייתנשב
-ררחסמ בצקב רואל ואצי ויבתכ לכו ,(םיגצומ ןיידעש ,"םייחה תכאלמ"ו "הבכשא"
הדליה" ריואמה רפסב ,םידליל סנסנונה יריש וליפאו םירצקה םירופיסה ,תוזחמה
."התוממ האור התויח
וליאכ ."םינייכב"ה והזחמ שוטיל לע דבע ןיידע לומתא .ןורחאה עגרה דע דבע ןיול
לע רתוומ אל אוהש ,ויתוריצימ הברה ךכ-לכב בכיכש הז ,תוומל תוארהל שקיב
םינש שולש ןב ךשוממ קבאמ רחאל ,ברע תונפל לומתא .תולקב הזה םלועה
ותריציו תיניול-ךונחה חורה ,שפנה לבא ,ףוגה תוחוכ וספא ,השקה הלחמב
.21 - ה האמה ךותל קומע ונתוא תוולל חטבל ךישמת ,האלפומה