"תוומ תובשחמ"
ךז ןתנ :תאמ
.םירומה תורדתסה תאצוהב ,1999 ץרמ-ראורבפ ,ג"ע ןויליג ,ךוניחה דה :ךותמ


םג .ויתוזחמ תא םייבמ םג בורלש יאזחמ .יאזחמכ בחרה רוביצב רכומ ןיול ךונח
-תידוהיה :ורמאיש שי - תיטסיליהינה הרושבה ןמ רבעב וגייתסהש ימ
םהבש םיאזחמב לודגה אוה יכ םויה ומיכסי ,ולש ראוטרפרה לש - תיטסיכוזאמה
songs -ה דבלמ ,םיריש בתוכ םג אוהש ועדי םיטעמ קר .ירבעה ןורטאיתה הכז
,"רחשה תוכרב" המאופה ,ןושארה וריש יכו ,ויתוזחמב בלישש םייטראבקה
.1967 ילויב דוע ספדנ
רתומ םא - םלוככ םבורש ,"ויריש לכ"כ ראותמש המ תא ןיול סניכ הלא םימיב
תינורומיסכוא תרתוכ ,"םיתמה ייח" רפסה םש .ןורחאה ןמזב ובתכנ - שחנל
ללכ ךרדב ספתנ תוומה ירהש .םיכפה ינש תגווזמש תאזכ רמולכ ,תקהבומ
.ךפהלו ,םייחה לש םתריתסכ וא םכופיהכלש רסמהש ךכ לע דומעל ידכ ,רפסבש 87 - ה ךותמ םידומע המכ אורקל יד
הדוסיב הנוש הניא ,יוטיב ידיל םהב האבש םייחה תפקשה ,בטומ ,וא ,םירישה
אלו הקיזומ אל,תוצלחמ אלו הרואפת אל ןיא ןאכ :דחא לדבהב ,תוזחמבש וזמ
המב ילולעפו תואתחנתא רדעיה .ירודיב טנמלא םוש אלו םיגולאיד אל ,םינקחש
תא רומג יוהיז תוהזל ןיא םלועל - ןאכ רבודש ימ לש ולוק תא םיצעמו קזחמ
יכ ענכושמש םדא לש ולוק - ורבחמ לש יפארגויבה "ינא"ה םע רישב רבודה
םייק וב / יאבצה אסיכה-תיב תינבתב הבצוע ושפנ יכו ...םלועה ידיב המור"
."טלאוט ריינב יחצנ רוסחמתא לוקה קעוז ,וירחא ריתומ אוהש הבוהאל הדירפ יזורחכ םיראותמה םירישב
:םיארוק להק םעפה ,להקל תינפומ ןיידע ןאכ וליפאש ,ינפוסה םולכ-אלה תנקסמ
ונל חינמ אוהש ףא ."ודבאש םיסואמה וייח לע השונא הקעצ קעצ תמה שיאהו"
?םהמ הדירפה לע רעטצהל םעט המ ,ךכ-לכ םיסואמ ויה םנמא םא :תוהתל- ןאכ תעבומה - תישפנה הדמעה תנבהל חתפמה הארנכ ןומט וז הדוקנב
רתוי הברה :התוא םיזבמ לוכיבכ םירישהש העשב םג ,ןאכ שי תישפנ הדמעו
אב הנה" :ענמנ יתלבה םציק לע םינואניא םעז ןאכ שי ,םייחה בועית ןאכ שישמ
תויהל לוכי אל רתוי ער ."תויהל לוכי אל רתוי ערו / ונבשחשמ רחוי ער אוהו/ ,ףוסה
.רבודה לש ותעדל םוקמ לכמ ,םולכ אלו ןיא תוומה ירחאש םושמ טושפ
ומייתסי וייח יכ ,בשח אלש םדאה לש םינואניא ןורח לש וז טבמ תדוקנמ ,ןאכמ
לכב תוומה תא גיצהל ,םייחב םוקנל הזה ןוצרה אב ,םימייתסמ םהש ךרדכ
לתוחמ אוהו ,/םינוא-ןיא ןובלעמ רוויח / הלגעב בכש תמה שיאהו" :ורועיכו ונובלע
/:השוב תיוועב תוחותמ ויתפשו /,םינותחת אלב ,םייסנכמ אלל / וילותיחב קוניתכ
ץמש דוע ןיאו ןסר לכ רתוה "תובצמה תוברק"שכ ."השא קפסל דוע לוכי ינניא
.םינפ תדמעהתחתה" תלעב הבוהאה /השאה תאנשל םג ותוא איבמ "םינוא ןיא ןובלע" ותוא
ילב היה ,ידוה ה'גאראהמ היה וליא !וירחא םייחב רתוויהל הל תוכז המ :"קותמה
,ול ןתינ אל הז ושקובמ ,הלזמל .ולש ופוג םע דחיב םייח התוא ףורשל הווצמ קפס
.רישב אל וליפא
-היידוהיה תררושמה תבתוכ ,"יירישבש םימוגעב םג יתניימד אל הזכ ףוס"
לש הדירפ איה םייחה ןמ התדירפ לבא .רליש-רקסאל הזלא הלודגה היינמרגה
םהילא האוושהב .ןיול ךונח לש ויריש ןכ אל .םייטויפ םימודמד יפופא המלשהו רעצ
.ימיטפוא רפס אוה תלהוק
.םלועה תרישב והומכ םיטעמו תירבעה הרישב עיפוה אל ןיידע הזכ םיריש ץבוק
ןורחאה ורפס לע טוילא ס"ת ררושמה רמאש המ וילע רמול ןתינ ,ותמצוע לכ םע
יתרחב ןאכ .והומכ דחא קר שיש בוט המכ לבא ינואג רפס :סיו'ג סמיי'ג לש
.רתויב םיטובב אקווד ואלו, רתוי םירצקה םירישהמ המכב