"בירעמ" ,1970 ,"היטבמאה תכלמ" לע יאני ןבואר לש ותרוקיב
דמוע ינא םעפה ,ןכש .תאז המישר םעפה ארקת אלש בטומ ,התא םעט-ןינא םא
םישחורה םיבובזה יננע לעו ןהיתוחיר לע ,ןהינימל תויגולויסיפ תושרפהב קוסעל
.ןהילעמ
םידמוע ונאש ,ומצעמ רבכ ןיבה יאדו - הנה דע עיגה יתרהזא תורמל רשא ארוקה
- - - .תידרגנאוואה תילארשיה תואזחמב קוסעל
לש וסיכמ ,תורישי ,ול אב ומויקו ,ומצע תא דסביס ירמאקה ןורטאיתש רחאל
ירהש .ירוקמ הזחמ ףוס-ףוס להקל קינעהל טילחה ,ךסיכמו יסיכמ - חרזאה
תואזחמ לש דודיע רסוח איה ,תוארטאיתה דגנכ ,תיחצנ-טעמכה הנעטה
…תימצע תרצותמ
,ןכאו ."וטועימב ערה" איה היטרקומדהו - םלועב ילאידיא רטשמ ןיא יכ םירמוא
-ןג איהש - לודגה הנורסח .רתוי וא תוחפ ןגוהמ רובצב הפי תלעופ היטרקומדה
תושעל ,לוכיבכ ,רתומ - "חרזאה לש ותשודק"ו "רובידה שפוח" םשב .םילכונל ןדע
ר ב העיגפ .הנידמה תוישא תחת הריתח ,שוריפב ,אוה םא םג ,הלבנ-השעמ לכ
הצצפ תנמטהמ המכ יפ הרומח איה ,ומויק לע המחלמב ןותנה םע לש ו ח ו
."טקרמרפוס"ב
סלעתמו - הלעתב לפנ הלעבש ,הריעצ הנמלא ןייארל אבה ,יאנותיע לע הניצס
- לפנש לייח ,ןב .חור הלוח וא ,ינטש חומ קר איצמהל לוכי - םיבהאב המע
יפלאב תינודז תוללעתה יהוז - תוומל וחלש רשא אוה יכ ויבא תא םישאמה
שרפ תכיפש ךות תאז לכו .םהילע ברח םמלועו ,םד תתוש םבילש ,םילוכש םירוה
?ינואג רבחמ ותוא ררוגתמ ימימש םרג הזיא לע - - - םיה-ליחו ריוואה-ליח לע
הנובתב תאז התשעו - הזחמה תא הריתה תוזחמו םיטרס תרוקיבל הצעומה
ןמ המכ יפ ןכוסמ הז היהי ,לוכיבכ "תויפ תמיתס" לע חוכיוו םוקי םא יכ .הבר
םיפוצה להק ,ונחנאש תנמ לע תאז הריתה הרוזנצה ךא .ללמואה הזחמה
אל :הזמ טושפ רבד ךל ןיאו .המבה לעמ תאזה המהוזה תא אטאטנ ,ליגרה
.םיקיר תומלוא ינפל גיצי אל רתויב דסבוסמה ןורטאיתה םג .הגצהל תכלל
תא םילטונ ? ןולסב ויכרצ השעש בלבלכ חקל םידמלמ דציכ םעפ-יא םתיארה
.זמרה תא ןיבי יטנגילטניא בלכ לכ .וירוחא השעמב הפי-הפי ותוא םילבוטו ושאר
ידכ - המרע התוא ךותב ועיקשיו רבחמה לש ושאר תיציצב זחאיש ימ ירשא
.תירוביצ המב אלו םיירטינס תודסומ םדאה דעיי ,שרפ תלטה ןעמל יכ ןיביש