1999 - 1943 ,ןיול ךונח

,ביבס טיבמה להקה הנה :הרדנסק
,הרקי המ תוארל
,הפ הצופ אל שיא
!תוומה :ריוואב חותמ טקש
וב תופצל םידמוע םלוכש הז
,הלחלחב ,הלודג תוחיתמב
,העווז תשוחתב ,סואימב ,םימחרב
,םהל םג הרקי הז םעפש ימ לש
,םהל אל ,אל דוע התע תעל ךא
.רחא והשימל ,םהל אל
(ןיול ךונח בתכש ןורחאה הזחמה ,"םינייכבה" :ךותמ)

ןוידה תצובקל

טסוגואב 18 - ב תמ ,ןיול ךונח יאמבהו ררושמה ,רפוסה ,לארשי יאזחמ לודג
השולש ינפל זפשוא ובש ,רמושה לת םילוחה תיבב ןטרסה תלחממ
,רתויב םיירוקמה וירצוימ דחא ילארשיה ןורטאיתל דבא ותומ םע .םישדוח
היווהה יקמעמל רודחל החילצה סומלופה תררועמו תבקונה ותביתכש
.טרפב תילארשיהו ללכב תישונאה

Hanuch Levin

הכז אל ןיול .לארשיב ןורטאיתה תומב לע וגצוה םבור ,תוזחמ 50 בתכ ןיול
תא "ילארשיה ןורטאיתה סרפ" םעטמ לביק 1997 - ב ךא ,לארשי סרפב
.םייח לעפמ לע דחוימ הרקוה סרפו ,"חצר" לע הנשה יאזחמ סרפ

.וייח תא הנייפאש תועינצב ,ותיוולה הכרענ ותומ תרחמל םוי

ןיול לש ותריטפ לע םינווקמ םירמאמו תובתכ

ןהכ זעוב תאמ ;19.8.99 ,תונורחא תועידי ;וכרד יפ לע ךונח

ןרוא סומע תאמ ;19.8.99 ,תונורחא תועידי ךותמ ;םיאזחמה לודג לש ותומ

םילבאתמ םינקחש - "רוחש רוח םע ונרתונ"
רנכייא רמתיאו ןהכ זעוב ,ינלוג ידע ,ןרוא סומע תאמ

תרקוחו הדח ןיע ,לודג ןורשכ
ץיו שוש תאמ

תוחוקפ םייניעב תומל - "הכוב אל דועש הז קחוצ ,ונלש םלועב" ,אמדק-רב לאונמע
המויסקא :ךותמ ,ןיול ךונח לש ותומ לע הכוב ילארשיה ןורטאיתה

1999 טסוגואב 19 ,"ענענ" ,ןמטיירב ירוא ,"ןיול ךונח יאמבהו יאזחמה רטפנ"

תושדחה תרבח רתא :ךותמ ,"56 ליגב רטפנ ,לארשיב םיאזחמה לודג ,ןיול ךונח"
1999 ,טסוגואב 18 ,תילארשיה

תורחבנ תוריצי

היטבמאה תכלמ
,יקסבוקינוא ןמר'ז :םיפתתשמ .ץרווש יקוב :הרואפת .יול רהז :הקיזומ .ןיול דוד :יומיב
םלוא ,ירמאקה ןורטאית :הרוכב .טילש םוחנ ,ןייד יקית ,רברג יסוי ,ןוירוג לארשי
ויהו ,תירוביצ תוחור תרעס הררוע הגצהה .1970 ,לירפא ,ביבא לת ,ינמחנ
דירוהל ןורטאיתה תלהנה הטילחה תאז תובקעב .תועפוהה תעב תויוערפתה ףא
.דבלב תועפוה 19 רחאל ,הגצהה תא
הלשממה תבישי - הזחמה ךותמ תרחבנ הריצי

האבה המחלמהו ינא תא
,ןייטשלימ הרפש :םיפתתשמ .ירגנ ינב ,ןגכ סכלא :הקיזומ .טיבש הנדע :יומיב
לת ,"םירברב" ןודעומ :הרוכב .רניק דג/ןיבור ריאי ,גלפ ימר ,רלזייצ עבש תב
.1968 טסוגוא ,ביבא
טמחש - הזחמה ךותמ תרחבנ הריצי

פושטק
היבוט ,ןייד יקית :םיפתתשמ .ירגנ ינב ,ןגכ סכלא :הקיזומ .ןילי דוד :יומיב
טרבקה" ףתרמ :הרוכב .'ץרט ינד :ינוגריא לוהינ .טכר יבוק ,ירא בל ןועמש/ריפצ
.1969 סראמ ביבא לת ,"יריטאסה
ןוכיתה חרזמב םולש תוחיש - הזחמה ךותמ תרחבנ הריצי

(1970) רופיצל תפכיא המ

(1965) רבכ תרבגו טעמכ ןודא לע הדלב

"הרעסה ןיעב"
תושק תוילאוטקא תויגוס םע דדומתהל ובל ץמוא התייה ןיול לש ברה ומוסרפל תוביסה תחא
.הרצקב ראבמו תאז םיגדמ רניד ןרע .תקולחמ-תוררועמו

ןיול לש ויתוריצי לע םינווקמ םירמאמו תובתכ

"תוומ תובשחמ"
ךז ןתנ :תאמ
.םירומה תורדתסה תאצוהב ,1999 ץרמ-ראורבפ ,ג"ע ןויליג ,ךוניחה דה :ךותמ

"בירעמ" ,1970 ,"היטבמאה תכלמ" לע יאני ןבואר לש ותרוקיב
...תאז המישר םעפה ארקת אלש בטומ ,התא םעט-ןינא םא

ןיזגמ ךותמ ,ןיול ךונחל "הבכשא" לע תרוקיב - ןומדא ירוא ,"המוש םע ןולגע ,הנקזו ןקז"
"ומתיר" ןווקמה תוברתה

"תשריש" רתא ךותמ :"התוממ האור התויח הדליה"

ןיול ךונח
היפרגוילביבו רמאמ רקיעב ללוכ .תינונסב תורפסל םירומה רדח ךותמ
."םייחה תכאלמ" הזחמה תודוא

םירתא

ןיול לש ויתוזחממ םיבר גיצהש ,ירמאקה ןורטאית רתא

ויתוריצי תביתכ לש םיירוטסיהה םירשקהב רתיה ןיב קסועה ,םילגב "ןורכיזו תואמצע" רתא
.(1970) "היטבמאה תכלמ" ןהבו ,ןיול לש

םוגרתו םירושיק ללוכ .ךורב ןב ךורב לש טושפ רתא - ןיול ךונח
.תיסורל ("ץפח" קר ,םייתניב) ןיול לש ויתוריצימ

:הכאלמב םישועה
תילגרמ תרפאו ףולובא לאירוא
08/1999 :ךיראתב בתכנ