פרסומות
spacer
The Israeli Societythe Presidency in IsraelShimon PeresMoshe KatzavEzer WeizmanIntroductionOn The Agenda - main pageSnunit main pageFlux 2000 - main page

סרפ ןועמש

קיתווה יאקיטילופהו יאנידמה ,סרפ ןועמש לש ותומד תלאש תא בוש ולעה תואישנל תוריחבה
ויונימ יכ ורעיש ,אישנל סרפ ךופהי יאדווש םיבר ובשח תואישנל תוריחבה ינפל .לארשיב רתויב
םיבר םיילרוטקלא תונולשיכ לחנש ,סרפ .ולש "רזול"ה תימדת תא ץפנל עייסי אישנ דיקפתל
היה ,(תסנכב תובר תועירכמ תועבצהבו '96-בו '88-ב ,'84-ב ,'81 -ב ,'77-ב תויללכ תוריחבב)
.היה ךכ אל ךא .ולש ןוחצינה עגר עיגהש אוה ףא ענכושמ

וא תסנכל ,הלשממה תושארל :תונושה תוריחבב לאמשה חצינ דימת תילארשיה הקיטילופב
תוביסה ןהמ תוהתל אלש השק ךכיפל .שארב סרפ בצינ רשאכ קר דיספה לאמשה .תואישנל
.םעפ רחא םעפ תוריחבב ןוחצינה תא סרפמ תוענומה

                                              

:הז ןיינעב ולעש תורעשההמ המכ הלא
אל אוה תיבה דעוול וליפא .סרפ ןועמש אוה רזול הזיא ,בושו בוש ,םלוכ ודיגי תובורקה תועשב
יגרט רוביגמ רתוי וליפא אוה .רזולמ רתוי אוה סרפ ןועמש לבא .והשמ ךכב שי .רחביהל לוכי
תרשפאמ אלו רוביצה תא הדירטמ ךכ לכש איה ילואש תובכרומ וב שי .רייצל םיבהוא ךכ לכש
ול תורשפאמ אלש יפוא תונוכת ילוא וב שי .הקיטילופב הנש םישימח ירחא םג רחביהל ול
.םישנא לע בבחתהל
2000 טסוגואב 1 , ynet ,יול ןונמא

                                              


ינפל ליחתה הז .ונמז תא דימת םידקה סרפ ,ולש תיאלנ יתלבה (תונרתחה - ןיבר יפל) תוימיטפואה תוכזב
תנבהב םג .תפרצמ לודגה שכרהו לארשי לש יניערגה העתרהה חוכ תיינבב ונמז תא םידקה סרפ ...בר ןמז
חילצה רימש .תילארשיה הקיטילופה לש יזכרמה םרזה תא סרפ םידקה ,םולשל הריתחבו חוכה תולבגמ
שמח רובעכ .'90-ב "חירסמה ליגרתה" תאו '88-ב ןייסוח ךלמה םע ןודנולב חסינש םכסהה תא ףודהל
םג שרפ אל סרפ ,וברו ורומל דוגינב ...ולסוא םכסהל ןיבר תא ךשמ סרפ ,םיחטשב םיגורה תואמו םינש
ןוכמ לש "שדחה ןוכיתה חרזמה" תרושב םע םלועבו ץראב ץצורתה תאז םוקמב .ולש רקוב הדשל םעפה
.םיברעה תא דיחפהו םילארשיה לש םגעל תא ררוע אוה .ונמז תא םידקה םעפה םג .םולשל סרפ
2000 טסוגואב 1 ,ץראה ,רדלא אביקע

                                              

היה אוה .תיטילופה תונקסעה תמרמ קתנתה אל םלועמ סרפ :סרפ ןועמשב ץוענ יתימאה רבסהה
הלא לש םביל םג .םיעבשומ םיביוא םג לבא ,םידהוא רבצ אוה .םיככתהמ דחא לכב ברועמ
ודגנ בצייתהל זעמ היה אל שיא .וילע אלמ םביל - ןילייב יסוי ומכ - םירוסמה ויכמותל םיבשחנש
םינשה 50 לש םיחותפ תונובשח ותיא ורגס םיבר דוגרפה ירוחאמ לבא היולג העבצהב
.תונורחאה
2000 טסוגואב 1 , ynet ,דרא לייא

                                              

הנושאר הבוגתב ,ימע -ןב המלש ,םינפ ןוחטיבל רשה ןתנ סרפ לש םירזוחה וידספהל רחא קומינ
לש הנוחצינ הז היה יכ תואירקה עמשיה םעו ,תואישנל תוריחבה תואצות ועדונ רשאכ תרושקתל
ומכ ,רגהמ אוה םג ירה" :ההימתב קפס החכותב קפס ,סרפ לע דיעה ימע-ןב .היינשה לארשי
רגיה רשא - קיתווה דסממה רודל ךייש סרפ ןועמש ."רגהמ" שיו "רגהמ" שיש ררבתמ ."ונלוכ
תא םיקהל ידכ ,"תונביהלו תונבל" ידכ הזכרממו הפוריא חרזממ 20-ה האמה תישארב לארשיל
תמחלמ ימחולו ח"מלפה ישנא ,םירבצה רוד לבא .ינוליח-ינויצה ןוזחה חורב ידוהיה םעה תנידמ
לש ותוגיהנמ תא םהילעמ וחד הלא - הנידמה םוק רחאל ואבש םירגהמה לש םרודו תואמצעה
.סרפ

                                              

ןיא .םינוש םיאשונב ויתובשחמבו וייח תודלותב דקמתנ – "סרפ תדיח" תא ןחבנ םכינפלש קרפב
תדיח לעו סרפ לש וייח לע רוא םיליטמ םה םלואו ,אקווד תחא הנקסמ לע םיעיבצמ םירבדה
.םהב םירוזש סרפ ייחש ,לארשי תנידמו תונויצה תודלות לע םגו ,םיילרוטקלאה ויתונולשיכ
תוביתה תחא לע וצחל הב תופצל ידכ .סרפ לש היפרגויבה - "וייח תודלות" :םיקלח ינש הז קרפל
.םינוש םיאשונב סרפ ןועמש בתכ וא רמאש םירבד - "...לע ויתובשחמ" .יקפואה לגרסב
Copyright © 1999-2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)    (שומיש יאנת האר) תינונס .1999-2001 © תורומש תויוכזה לכ