פרסומות
spacer
לדף ראשי של סנוניתלדף ראשי של על סדר היום
בין אתיופיה לישראל

רתאה ישלוג וחלשש תויודע


.90-ה תונשב עקב לחנ םינוורקה רתאב בדנתהש קיתוו ילארשי טנדוטס לש תויווח - בל ץיבוקזיא *

תוחותפ תוריד תובדנתה תינכתב טנדוטס יתייה-90 ,ה תונש לש הלודגה היילעה ימי ,םימי םתואב
תירבמ םילועב אלמ היהו םימי םתואב םייח קקש רתאה .עבש ראבב עקב לחנ לש םינוורקב
.םהלש תא ושע דחי םייחהו הברקה תאז םע דחי .הז תא הז ובביח דימת אלש היפויתאו תוצעומה
ר'צנפ םע יפויתא דלי הבול האר תחא םעפ. הבול םשב ,רנויסנפ ,הניארקואמ הלוע רג ונתונכשב
הרהמ דעו ,םיכסה יפויתאה דליה .םתוא ול ןקתל ןכומ אוהש ול זמר םיידי תפשבו םיינפואב
.החרפ תודידיהו םיפויתא םידלי ןומה הבול ותוא ביבס וצבקתה
לש ופוסבו, םיטעמ אל םירשק ורצונ היפויתאמ םילועהו םיקיתווה םילארשיה םיטנדוטסה ןיב םג
ראבב םויה םיררוגתמש היפויתאמ הריעצ הלועו םיטנדוטסה דחא ןיב םיאושינ רשק רצונ ףא רבד
.עבש
היילעה לש םייתייעבה םג ךא םיפיה םידדצב םג לקתיהל םעפ אל אצי ,תינכתה זכר יתייהש ,יל
גוז יתאצמו רעונה ןודעומל יתסנכנ זכרכ יתוליעפ תליחתב דחא םוי דציכ רכוז ינא .היפויתאמ
,םירובש ויה ןודעומב םיעוצעצה לכ .העורפ םיפויתא םידלי תרובח םע םישאוימ םיטנדוטס
הצוחה וצפקו החמשב וגאשש םיאבחתמ םידלי השולש םש יתאצמ ,תונוראה דחא תא יתחתפשכו
תושעל המ םיעדוי םניא טושפ םהש יל ורפיס םיטנדוטסה .קחשמ תויבוקב האלמ הלגע םכפוהב
הנבהה רסוחו ןויסינה רסוח .ותוא רובשל ילבמ רבד םושב קחשל םילגוסמ םניאש, םידליה םע
ידכ תושעל ונילע המ ןיבהל ונלחתהש דע ןמז ונל חקלו ,םעפ אל ולאכ םיכיבמ םיעגרל ואיבה
.בצמה תא תונשל
,דחוימב לבלובמ הארנכ היהש לוגנרתה .לוגנרת הלדיגש תיפויתא החפשמ הרג ונתונכשב :לשמל
דחוימב ול עירפה רבדהש, םיטנדוטסה דחא .תוחונ דימת אלו תורזומ תועשב אורקל גהונ היה
החפשמה לא ךלהו םינכשה םיטנדוטסה לכל ארק הצוחה אצי אוה .השעמ השע ,ורדחב דמלשכ
לוגנרתל תושעל ,תירבע טעמכ העדי אלש החפשמל עיצה ףא אוה. םהב רועגל ידכ תיפויתאה
לוגנרתלש ריבסהל יפויתא טנדוטס תרזעב חילצה תיפויתאה החפשמה בא .לוקה ירתימב חותינ
.הרזומה היצאוטיסהמ דואמ םיכובנ ונדמע םיפוצה ונחנאו ,םהיבגל השודק לש תועמשמ שי
אל םויה דעש, תיפויתאה החפשמה תיבב הדועס הכרענ הז ירחא םויו לוגנרתה םלענ תרחמל
.ישאר דיקפת הב היה ןכסמה לוגנרתלו ,הביט לע יתדמע
רתאה לע הכרבב

בל ץיבוקזיא

הרזח *


:רוחאמ החפשמ ינב ריאשה ךא המלש עצבמב הלע , ןומולס ןוהפסט *

.םש ןיידע ילש אמיא לש אמיא
.(םולהי) תולעמב 'ד התיכמ דומלל יתלחתהו "המלש עצבמב" םינש יצחו 10 ינפל ץראל יתילע
'ז התיכמ םילשוריב רעונ-תיירק תיימינפב יתכשמה תולעממ 'ו התיכ דע םידומלה תא םש יתמייס
.בל-ןוכמב ,םילשוריב הללכמב דומלל ךישממ ינא וישכע .ב"י דע

תועמד םע ילש אמיא תא אצומ יתייה םייעובש וא עובש רחאל תיבל רזוח יתייהשכ םינשה לכ
ילש אתבס) הלש אמיא תא קבחל הצור התייה איהש ומכ יתוא תקבחמ התייה איה ,םיעוגעגו
.(הנממ הקוחר תצק תאצמנ הלש אמיא איהש
רבכ ילש אמיאש הצור יתייה וישכע לבא .ילש אמיאל תוגאד םע ורבע ןוכיתב ילש םינשה לכ
דומלל הסנמ ינאשכ, אמיאל גואדל ךישמהל ןכומ אל ינא. הנש 20 רחאל הלש אמיא תא שוגפת
.תילארשיה הרבחב בלתשהל וא
-סידאב הרטפנ אבא דצמ אתבס לבא ,ילש תותבסה יתש תא תולעהל הסינ ילש אבא םינש 7 ינפל
אתבס" דיגהל יתיכז אל ךא ",הדוד", "דוד", "אמא", "אבא" דיגהל יתיכז םינש יצחו 10 ךות .הבבא
ויה ילש םירוההשכ יתוא ולדיג םה, לארשי-ץראל ךייש ינאש שיגרמ ינא םללגב ."אבס וא
אתבסה עגרכ לבא ,םתוכזב ץראל עיגהל יתיכז. ץראה לעו םילשורי לע יל ורפיס םה .תודשב
אתבסל תוגאדו םיעוגעגמ םילבוס ונחנאו, ילש אמיא םע ינא ...היפויתאב תלבוס הנורחאה
.היפויתאבש
ילש אמיאל רפסל ידכ עדימה תא יל וחלשת אנא ,היפויתא ידוהיל רשקב עדימ םכל שי םא
...ונומכ ץראל עיגת הלש אמיאש

םכבל תמושת לע םכל הבר-הדות

ןומולס ןוהפסט
םילשורי, בל-ןוכמ

הרזח *הרזח *     ךשמה *


סרגל קישוריםהקדמההיסטוריהעליית יהודי אתיופיהעדויותיהודי אתיופיה במדינההפינה שלכםמקורות מידע
הבלשים הצעירים מגלים את היופי


תינונס | םויה רדס לע | עדימ תורוקמ | םכלש הניפה | הנידמב היפויתא ידוהי | תויודע | היפויתא ידוהי תיילע | הירוטסה | המדקה
יפויה תא םילגמ םיריעצה םישלבה


(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)

פרסומות