פרסומות
spacer
לדף ראשי של סנוניתלדף ראשי של על סדר היום
בין אתיופיה לישראל

:המדקה

םירשע טעמכו ,המלש עצבמב היפויתאמ םידוהי יפלא ולע זאמ ופלח םינש רשע
וחיגה םהבש םיאלפומה םיעגרה תא םירכוז ונלוכ .השמ עצבמ זאמ ורבע הנש
ץרא תמדא תא קשנל םירהממ ,ןבל םישובל ,םישגרנ םילוע ינומה סוטמה ןטבמ
ושעש השקה ךרדה לע םישגרמהו םיקתרמה םירופיסה תא חוכשל השק .שדוקה
.הצרא עיגהלו תוכזל ידכ

המוני עולים יושבים במטוס
ימואלה תונומתה רצוא תובידאב הז רתאב םימוליצה©

לע ונל עודי המ ?וז ןימוי-תקיתע הדע לש היתודלות לע םיעדוי ונתאמ המכ
םויה וז הליהק לש הבצמ המו ?םאצומ ץרא ,היפויתאב "לארשי אתיב" לש םהייח
הרבחב תוטלקיהל ךרדב םהינפל ובצינ םיישק ולא ?םילועה וטלקנ םאה ?לארשיב
?תויעבה לכ ורתפנ םאה ?תילארשיה
וז תדחוימ הדע לעמ ךסמה תא טעמ ריסהל ונטלחה ,המלש עצבמל רושע ןויצל
."תינונס"ב רתא הל דחיילו

:הלאה םיאשונה תא ואצמת רתאב
היפויתא ידוהי תליהק תודלות *
הצרא היפויתא ידוהי תיילע *
תויודע *
לארשיב היפויתא ידוהי *
םיישיא םירופיס חולשמל הניפ *
היפרגוילביבו םירתא טוונ *

ימואלה תונומתה רצוא תובידאב הז רתאב םימוליצה

ןב 'ג לש ורפס ךותמ םיעטק םסרפל תושרה לע סמ ןבואר תאצוהל םידומ ונא
.היפויתא ידוהי לש םתטילקו םתיילע - דכב רוא ומכ ,רזע

:הכאלמב ושע
רגניטא ןרק :הביתכ
תנע ןציפשו ילינ ןדע :ןושל תכירע
דלפנזור ןיראק :הקפה


סרגל קישוריםהקדמההיסטוריהעליית יהודי אתיופיהעדויותיהודי אתיופיה במדינההפינה שלכםמקורות מידע
הבלשים הצעירים מגלים את היופי


תינונס | םויה רדס לע | עדימ תורוקמ | םכלש הניפה | הנידמב היפויתא ידוהי | תויודע | היפויתא ידוהי תיילע | הירוטסה | המדקה
יפויה תא םילגמ םיריעצה םישלבה


(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)

פרסומות