פרסומות
spacer
לדף ראשי של סנוניתלדף ראשי של על סדר היום
בין אתיופיה לישראל

לארשי תנידמב היפויתא ידוהי

רופיס אוה םרופיס .תובר תונכסו תואלת רחאל הצרא ולע היפויתא ידוהי
,םויכ .םתטילקבו םתיילעב ועייסש םיברה םילארשיה לש םגו םילועה לש םתרובג
ילועמ םיבר ,השמ עצבמ רחאל הנש 20 טעמכו המלש עצבמ רחאל םינש רשע
הכאלמהו ,השק הנדועו התייה ךרדה ךא .תילארשיה הרבחב וטלקנ לארשי אתיב
.הבורמ ןיידע

-תחתפתמ הנידמ - היפויתאמ דחה רבעמה בקע יתוברת םלה הפיצ םילועהמ םיברל
,למשחב םהייחב הנושארה םעפב ולקתנ םהמ םיבר .תינרדומה לארשי תנידמל
תאז םע .ונייחמ דרפנ יתלב קלח םהש םייגולונכט םיעצמא ראשבו םימרוז םימב
ומכ ינרדומ םייח חרוא וריכה תולודגה םירעהמ ועיגהש םילוע יכ ןייצל בושח
.לארשיב

םעפב ושגפנ ןאכ .םילארשיה םע םתשיגפב םילועל הפיצ תוחפ אל לודג םלה
ץראב וריכהש הממ הנוש אוהש ידוהי םייח חרוא םע ,םינבל םידוהי םע הנושארה
תבז ץרא" קוידב התארנ אל ,םיבר תורוד הילע ומלח רשא ,לארשי ץרא .םאצומ
הארמלו תרוסמ ירמוש םניאש םידוהי םע השיגפב םלה ופקתנש שי ."שבדו בלח
ולבסש םילועה ,ןכ לע רתי .םילשורי שדוקה ריעב תבשב תועסונ תוינוכמ
םידוהיב םיתעל ןאכ ולקתנ ,םידוהי םתויה לשב תונעזגמו הילפאמ היפויתאב
.רוע ימוחש םידוהי םתויה לשב - תונעזגבו הילפאב םהב וגהנש םירחא

משפחה אתיופית במרכז קליטה
ימואלה תונומתה רצוא תובידאב הז רתאב םימוליצה©

ךשמה *


סרגל קישוריםהקדמההיסטוריהעליית יהודי אתיופיהעדויותיהודי אתיופיה במדינההפינה שלכםמקורות מידע
הבלשים הצעירים מגלים את היופי


תינונס | םויה רדס לע | עדימ תורוקמ | םכלש הניפה | הנידמב היפויתא ידוהי | תויודע | היפויתא ידוהי תיילע | הירוטסה | המדקה
יפויה תא םילגמ םיריעצה םישלבה


(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)

פרסומות