פרסומות
spacer
לדף ראשי של סנוניתלדף ראשי של על סדר היום
בין אתיופיה לישראל

היפויתא ידוהי תליהק תודלות

תולוע ןהילאמ טעמכ ,היפויתא ידוהי תליהק לש היתודלותב ןודל ונאובב
"?יתמו ,םשל ועיגה ןכיהמ ?היפויתא ידוהי םה ימ" :תולאשה
תרשעמ דחא ,ןד טבש יאצאצ םה היפויתא ידוהיש תסרוג תחא העד .תונוש תועדה
,תרחא העד יפ לע .הריפסה ינפל 719 תנשב הברחנש ,לארשי תכלממ לש םיטבשה
תוריבס ,תורחא תונעט םג שיו .ןמיתמ וא םירצממ םידוהי םירגהמ יאצאצ הלא
האמב ורייגתהש הקירפאמ ואגאה טבש ינבב םרוקמ היפויתא ידוהי ןהיפלו ,תוחפ
.אבש תכלמו ךלמה המלש יאצאצ םהש וא ,15-ה
םיעוריא לע םירבדמו ,תועדה תוקולח וז הלאשב םג ?היפויתאל ועיגה יתמו
תפוקת ,הכלממה גוליפ ימי ,ןושאר תיב תפוקת ,םירצמ תאיצי :םינוש םידעומו
הבש ,היפויתאל ןמית ןיב המחלמה תעב - הריפסה ינפל תישישה האמה ,ינש תיב
,הנעטה יפ לע ,הבש ,15-ה האמה דעו - היפויתא יבשב םינמית םידוהי וחקלנ
.ואגאה טבש ינב רומאכ ורייגתה

ילד אתיופי
ימואלה תונומתה רצוא תובידאב הז רתאב םימוליצה©

ופסונ תורודה תצורמבו ,ןד טבשמ היפויתא ידוהי לש םאצומש העדה תחוור םויכ
ןתינ" :הדעה תודלות תא רקחש ,ןמדלו םחנמ ברה ירבדכ .םירחא םג םהילא
םילגו ,ןושארה תיבה ימי יהלשב רבכ [היפויתא=] שבחל ועיגה םידוהיש חינהל
.סולינה הלעמב םירצמ ךרד ינשה תיבה ימיבו ןברוחה םע אובל ופיסוה םיפסונ
תא וביחרהו וקזיח ,ןמיתמ ועיגהש םיפסונ םידוהי ףא ילואו ,םירויגש ןכתיי
ביבסמש םירוזאב העפשה תלעבו תססובמ רבכ התייהש תידוהיה תובשייתהה
".הנאט םגאל

ךשמה *


סרגל קישוריםהקדמההיסטוריהעליית יהודי אתיופיהעדויותיהודי אתיופיה במדינההפינה שלכםמקורות מידע
הבלשים הצעירים מגלים את היופי


תינונס | םויה רדס לע | עדימ תורוקמ | םכלש הניפה | הנידמב היפויתא ידוהי | תויודע | היפויתא ידוהי תיילע | הירוטסה | המדקה
יפויה תא םילגמ םיריעצה םישלבה


(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)

פרסומות