פרסומות
spacer
לדף ראשי של סנוניתלדף ראשי של על סדר היום
בין אתיופיה לישראל

הצרא היפויתא ידוהי תיילע


1984 תנש דע .היפויתא ידוהימ םיפלא תורשע ץראל ולע תונורחאה םינשה האמב
אתיב" תדע ינבמ תיברמ הצרא ועיגה 1984 זאמ םלואו ,דבלב םיטעמ ועיגה
טרפנש ינפל .המלש עצבמו אבש תכלמ עצבמ ,השמ עצבמ :םיעצבמ המכב "לארשי
ידוהי לש םתיילע תא בכיע המ :לאשנ היפויתא ידוהי לש םתיילע תודוא לע
םוק ימיב ,תוינומהה תוילעה םע ולע אל םה עודמ ?השמ עצבמ דע היפויתא
?הנידמה

עליית יהודי אתיופיה
ימואלה תונומתה רצוא תובידאב הז רתאב םימוליצה©

תודהי .השק היה וז תדדובמו הקוחר תולג םע רשקה ,תישאר .תובר ךכל תוביסה
תובר םינשו ,תמדוקה האמה תליחתב קר םלועה ידוהי ראשל "התלגתנ" היפויתא
ישפנה ישוקה התייה תפסונ הביס .םיטעומ המע רשקהו הדעה לע עדימה ויה
רשפא-יאש ונימאה םה תובר םינש .םצרא תא בוזעל היפויתא ידוהי לש יזיפהו
19-ה האמה ףוסב ירהמ אבא לש לשוכה ונויסינ .היפויתא תולובג תא בוזעל
זאמ .תומי - לארשיל תאצל הסניש ימש השוחתה תא םברקב קזיח הצרא תולעל
האיציהו ,ורגסנ היפויתא תולובג :ישוק דוע ףסונ היפויתאב 1974 לש הכפהמה
לש התוהז רבדב תוריהבה-יא םג .קוחה לע הרומח הרבע הבשחנ הנידמה םוחתמ
.ןמית ידוהי ואבוהש יפכ ,תינומה היילעב םידוהיה תאבה תא הענמ וז הליהק
תדע יכ עבקש ,1973 תנשב ףסוי הידבוע ברה לש הכלהה קספ תובקעב לח יונישה
תובשה קוח תא ליחהל לארשי תלשממ הטילחה ךכיפל .םה םידוהי "לארשי אתיב"
.היפויתא ידוהי לע ואולמב

ךשמה *


סרגל קישוריםהקדמההיסטוריהעליית יהודי אתיופיהעדויותיהודי אתיופיה במדינההפינה שלכםמקורות מידע
הבלשים הצעירים מגלים את היופי


תינונס | םויה רדס לע | עדימ תורוקמ | םכלש הניפה | הנידמב היפויתא ידוהי | תויודע | היפויתא ידוהי תיילע | הירוטסה | המדקה
יפויה תא םילגמ םיריעצה םישלבה


(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)

פרסומות