פרסומות
spacer
On The Agenda main pageto the main pageSnunit main page

- םידלי העברא ואיבת ,השולש ואיבת ,םיינש ואיבת
.םינטק םירדח ינשו חבטמו הסינכ ,םינוכיש ולבקת
- םידלי הנומש ואיבת ,העבש ואיבת ,השיש ואיבת
.םידמחנ םיריעצ הכירצ ץראה
.ןכ םג דעסה ,ןתיי רבכ םיהולא - םירשע ואיבת ,רסירת ואיבת
.לכה תא לבקי דחאש לובסל ול השק ,לודג אוה םיהולא
.םידלי ןתונ אוה ינשלו ףיכו חוכו ףסכ ףחוד אוה דחאל
הכרב הז םידלי ,החמש הז םידלי
- ארמגב ילוא ,הרותב בותכ ,בהז לש בל שי םכלו
.ברה תא ולאשת וכלת
לובוס עשוהי                                                       

ץראה ינפ לע םדא-ינב
...רופסל םיכישממו

enter

?דוע תעדל םיצור | דגנ | תואבצקה תאוושה דעב |?תוכיא ןובשח לע תומכ | ?םולה דע ונעגה דציכ | ?שערה המ לע | עקר

Copyright © 2000, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)    (שומיש יאנת האר) תינונס .2000 © תורומש תויוכזה לכ


פרסומות