פרסומות
spacer
Main page of Snunit Discussin Group Catalog About ... Write to us Back to Main Page
   


!טנרטניא תוריהזםיריכמ יאדוו .טנרטניאה תא םיריכמ רבכ חטב םתא ,הזה רתאל םתעגה םא
םירקבמ ,יפוס ןיא עדימ םיאצומ טנרטניאב- וב םירדהנה םירבדה תא
.םיקתרמ םיקחשמב םיעשעתשמ ,םישדח םישנא םיריכמ ,םינוש תומלועב
...לעפתהל ,קוחצל ,טנרטניאב דומלל רשפא

ל - ב - א
שי וב םג ,לודגה םלועב ומכו .ואולמו םלוע אוה טנרטניאה .רהזיהל םג ךירצ
.תוכושח תוניפ

תושרה ימוחתב האצמנ ותפוגו םוחר ריפוא רענה חצרנ רבעש עובשה ףוסב
ריפוא עיגה ,הרטשמה ידיבש עדימה יפל .הללאמר ריעה דיל ,תיניטסלפה
םיט'צב 'ריכה'ש ,הרוחב שוגפל אצי רשאכ חצרנו ףקתוה ובש םוקמל
'שפנה תוחיש' תרטמ .תדוכלמ ריפואל ונימטה ,םויה הארנש יפכ .טנרטניאב
!ותומ לא - תיניטסלפה תושרה ימוחתל ותוא תותפל - תחא התייה טנרטניאב

השעש ןימ תוריבע ןוועב דבוכמו רכומ ימלשורי ןיד ךרוע רצענ הנשכ ינפל
ךרוע .םיט'צ ירדחב תוחישב םקרנ םיינשה ןיב רשקה ,הז הרקמב םג .ןיטקב
םוקמב טנרטניאב וחיש ןב םע שגפיהל עבק ,ריעצ רענל ט'צב הזחתה ןידה
.וממז תא וב עציב השיגפה תעבו ,םילשוריב טקש

עוציבב ילכה תא וא הידמה תא םישאהל השק ?םשאה אוה טנרטניאה םאה
ןירקהל רשפאש ינפמ ואדיו ירישכמב שומיש רוסאל רשפא יאש יפכ .עשפ
ןוויכמ םירפס תאירק רוסאל רשפא יאש יפכו ,השק היפרגונרופ יטרס םהב
.םיינעזג םירפס םג םנשיש

תא ליבגהל םאה ?ןויד תוצובקבו םיט'צב תופתתשה לע רוסאל ךירצ םאה
שומישה תא ליבגהל רשפא םאה ללכבו ?םיוסמ ליגל טנרטניאב שומישה
?טנרטניאב טרפבו תרושקתה יעצמאב
רשפא ךיא ?םישוע המ ,ןכ םא .תילילש איה הלא לכל הבושתהש הארנ
המ לע תרוקיב אוה ןורתפה- םירחא תרושקת ילכל המודב ,בוש ?ןנוגתהל
יאדוו ,תרושקת יעצמאב שומישה תא רוצעל רשפא יא .םיארוק וא םיאורש
וב תונומטה תונכסל םירע תויהל ,הבוח וליפאו ,רשפא לבא ,טנרטניאב אל
.ןנוגתהל דציכ תעדלו
.טנרטניאב םינוש םימוחת יפל ,תוריהז יעצמאב שומישל תוצע המכ ונפסא
.החוטבו הבוט הרוצב טנרטניאהמ תונהיל םכל רוזעל תולוכי תוצעה

טנרטניאב םירתא
םיט'צ ירדח
ינורטקלא ראוד

יוכיסה יכ רוכזל בושח .ןהינפב ןנוגתהל םיכרדו ,תונכסהמ קלח ןאכ ונגצה
ךרדהו .ןנוגתהל יאדכ תאז לכבו ,דואמ ןטק אוה םכל הרקי ער והשמש
.םיריהז תויהלו תונכסל םירע תויהל איה ןנוגתהל רתויב הבוטה
.החוטבו המיענ השילג

טנרטניאב תוחיטב אשונב םיפסונ םירתא

http://galim.org.il/peoples/safety
!עגפהל ילב שולגל
.תשרב תוריהז לע םירוהו םידליל רתא

http://www.theguestbook.com/vgbook/270203.gbook?0
.םוחר ריפוא לש ורכזל ילאוטריווה םימוחנתה רפס

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,S-445948,FF.html#top
.םוחר ריפוא חצר לע חווידה ynet - רתאה ךותמ

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,S-452928,FF.html
.רומ ליג תאמ "טנרטניא לע יארחאה :לא" :ynet רתאה ךותמ רמאמ
הז היה םוידמה םנמאה" :הלאשב ןדו םוחר ריפוא רענה חצרב קסוע רמאמה
"?תרושקתה תאז הגיצמש ומכ ,ל"ז םוחר ריפוא רענ לש וחצריהל איבהש

http://perkol.itgo.com/safekids.htm
רמאמב .בירעמב ,לוקרפ תירש לש ןיוצמ רמאמ "םידלי קחשמ אל הז טנרטניא"
תצלמומ םירתא תמישר - "תומימת לש םייא"ו םירוהל תוצע ,היעבה רואית
.םידליל

http://disney.go.com/cybersafety/index.html
תשרב החוטב השילג אשונב (תילגנאב) שאלפ תגצמ - ינסיד לש רתאה ךותמ
דבכ אוה - הרהזא לבא ,דואמ דמחנ רתאה .ינסיד יטרס ךותמ תויומד תועיפומש
.וב שולגל ושקתת ההובג טנרטניא תוריהמ םכל ןיא םא ,יטיאו דואמ

http://www.fbi.gov/publications/pguide/pguidee.htm
לאו םישלוגה לא הנופ רתאה .טנרטניאה תשרב תוחיטבל - FBI ה ךירדמ
רתאה .הנורתפלו היעבה תעינמל םיכרד עיצמו תונכסה ינפמ ריהזמ ,םהירוה
.תילגנאב

http://www.missingkids.com/html/ncmec_default_teensafety.html
ןוכנ אל שומישבש תונכסה לע רבסה ובו רעונ ינבל הנופה ינקירמא רתא
.תוננוגתהל תוצעו טנרניאב

http://familyinternet.miningco.com/parenting/familyinternet/library/game/blgame.htm
רתאב ?החוטב השילגל םיכרדלו תונכסל רע התא המכ דע - ךמצע תא ןחב
.(!השק אל) תילגנאב ,טנרטניאב תוחיטב ןולאש

http://www.safekids.com/child_safety.htm
ןוגראהמ) דיגמ סנרול לש רמאמ ,"עדימה תדרטסוטואב םידלי תוחיטב"
תונורתי םיטרופמ רמאמב .(תירבה תוצראב םידלי לוצינ תעינמל ימואלה
.תילגנאב רתאה .תוישעמ תוצע םג וב שיו היתונורסחו תשרה

http://noar.education.gov.il/nethics/me.html
תשרב הקיתאב קסועה (טנרטניאה תשרב הקיתא) "הקיטנ" רתא ךותמ
רעונ ינב שומיש אשונב ןולאש ףדב .רעונהו הרבח להנמ לש טנרטניאה
.ןויד תצובקלו םירמאמל הינפהו ,תשרב

http://galim.org.il/parents/safe.html
השילגה ילגרה לע הרקבב ןד ףדה .תינונס תיבמ "םילג"ב תורוה רתא ךותמ
םידחוימ םיננסמ לשמל - חוקיפ יעצמאל תועצה וב תואבומו .םיריעצה לש
.תשרב םיילילש םירתא ינפמ םיריעצה םישלוגל ןגמ םישמשמה
רוזח

תינונסל | ןויד תצובק | גולטק | תודוא | ונל ובתכ
Copyright © 1999-2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)    (שומיש יאנת האר) תינונס .1999-2001 © תורומש תויוכזה לכ
פרסומות