Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
linksהקדמהתמונת מצבמפי יהודים באירופהגלגולה של שנאההאנטישמיות באלף השלישיבמבט נוסף...למורה ולמדריךקבוצות דיוןמקורות מידעמפת האתרVersion françaisEnglish versionלדף הראשי של סנוניתהסוכנות היהודית לארץ ישראללדף הראשי חזרה לדף הראשי

גלגולה של שנאה

שנאת ישראל לדורותיה

מעובד על פי ספרו של ד' מכמן, בימי שואה ופקודה, קורס בתולדות עם ישראל בתקופת השואה, האוניברסיטה הפתוחה - יחידה 2, 1983.
צ' בכרך, אנטישמיות מודרנית, ספריית האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון, 1979.

שנאת ישראל על צורותיה השונות קיימת בעולם מדורי דורות. אפשר למצוא לכך עדויות מתקופת המקרא ועד לימינו אנו.

לפני שנגיע לסקירת ההיסטוריה של שנאת ישראל, מן הראוי לבחון - מהי בדיוק אותה שנאה? האם שנאת ישראל או 'אנטישמיות' היא תופעה רגילה של שנאת זרים - 'קסנופוביה'? מה מעורר את השנאה ליהודים דווקא - ולמה השנאה עזה כל כך, חוזרת בתקופות שונות בהיסטוריה ובאזורים שונים בעולם?

באנציקלופדיה למדעי החברה (ספריית הפועלים, 1970) הערך 'שנאת זרים' מתחיל כך: 'שנאת זרים, [קסנופוביה] יחס עוין מצד חברי קבוצה (חברה, תרבות) מסוימת אל חברי קבוצה (חברה, תרבות) אחרת'.

בערך 'אנטישמיות' באנציקלופדיה העברית מוסברות סיבותיה של האנטישמיות: 'שורשיה של האנטישמיות כשנאת יהודים נעוצים בגורמים פסיכולוגיים וסוצילוגיים, שמשמשים יסוד לתופעה של שנאת קיבוצים. בתחומיה של תופעה זו יש לראות אותה כצורה חריפה של שנאת מיעוטים, ובתור שכזה יש להבחין בה את פעולתם של שלושה גורמים: שנאת השונה, שנאת החלש ושנאת הזר. יחידותה של האנטישמיות בסוג של שנאת מיעוטים היא מה שכללה את שלושת הגורמים הנזכרים בצורה מתמדת ותקיפה יותר מכל שאר תופעת השנאה למיעוטים.' אם כן, גישת האנציקלופדיה העברית היא ששנאת ישראל היא סוג של שנאת זרים, אם כי עוצמת השנאה ליהודים 'מתמדת ותקיפה יותר מכל שאר תופעת השנאה למיעוטים'.

לא כולם מסכימים עם הגדרה זו - למשל, ההיסטוריון פרופ' שמואל אטינגר טוען שהשנאה ליהודים איננה נובעת בהכרח משנאת הזר - ההוכחה החותכת, לטענתו, היא שגם במקומות שבהם אין חיים יהודים, ישנה אנטישמיות. אין שונאים את היהודים משום שהם שונים - מכיוון שלעתים דווקא גברה השנאה כאשר היהודים נטמעו בחברה ודמו לחלוטין לאוכלוסיה הלא-יהודית. גם הטיעון ששנאו את היהודים משום שהיו חלשים אין לו אחיזה במציאות, שכן במקרים רבים מאוד היהודי היה שנוא דווקא משום שלחברה הכללית הייתה תחושה שהוא בעל עוצמה וכוח בין לאומי.

ואולי הדרך לענות על השאלה 'מהי אנטישמיות ומדוע עוצמתה גדולה כל כך?' היא לשפוט בעצמכם! נביא לפניכם סקירה של שנאת ישראל במרוצת הדורות, ותוכלו לשפוט בעצמכם בשאלה שהצגנו קודם לכן.

נוסף על כך - בזמן קריאת הסקירה - חשבו - האם גל האלימות שיהודי העולם חווים בימים אלה הוא המשך ישיר לאנטישמיות שתוצג לפניכם? האם מדובר בסוג חדש של אנטישמיות? או שמא לא מדובר בשנאת יהודים כלל אלא בשנאה למדינת ישראל?

linkForwardBackלדף הראשי | הקדמה | תמונת מצב | מפי יהודים באירופה | גלגולה של שנאה | האנטישמיות באלף השלישי
Français | English | במבט נוסף... | למורה ולמדריך | קבוצות דיון | מקורות מידע | מפת האתר

Copyright © 2002, Snunit. All Rights Reserved (Terms of Use)
    (כל הזכויות שמורות © 2002, סנונית (ראה תנאי שימוש