פרסומות
spacer
 logoAl seder's homepageSnunit's homepage

?(סקרטנא) תלחגה קדייח והמ

.תלחגה תלחמל םרוגה סקרטנאה קדייחב וקבדנש םישנא םילגתמ םינורחאה םימיב
תורטמ לע יגולויב קשנ ליעפהל ןויסינ םויה הארנ - םירקמ ףוריצ הליחת הארנש המ
םירקמה דיחפהלו גיאדהל םיכירצ המכ דע םיעדוי ןיא ןייידע .תירבה תוצראב
!תישממה הנכסהמ רתוי הלודג הלהבהש יאדוול בורק .קדייחל הפישחה לש םידיחיה

,הלחמה תונכסלו קדייחל עגונב תוצופנ תולאש המכ לע בישהל הסננ תואבה תורושב
.הבחרהב אשונב םיקסועה םירתאל םירושיק איבנ ןכ

?סקרטנאה והמ

.Bacillus anthracis קדייחה הל םרוגש הרומח תקבדימ הלחמ אוה סקרטנאה
.םיגבנ רוציל לגוסמה לודג יבויח םרג גתמ אוה הז קדייח
:השולש םה הז קדייחב הלחמה ימרוג
תקצבל םרוגה (ןיסקוט) ןלער
ינלטק ןלער
.גבנהמ קלח הווהמש ירלוספק ןגיטנאו

םינתיילוח לש תויסולכואב יח סקרטנאה קדייח .רידנ וא "שדח" ונניא הז קדייח
םדא ינב רתויב תורידנ םיתעל .םירחא בשע ילכואו םילמג ,םישבכ ,רקב ןוגכ
םייח ילעב תומקרל וא םילוח םייח ילעבל םיפשחנ םה רשאכ קדייחב םיקבדנ
.םייאלקח םירוזאב רקיעב אופא הצופנ ישונאה (סקרטנאה) תלחגה תלחמ .םיעוגנ
תחתופמ ןיא ןהבש תוחתפתמה תונידמב רקיעב ךא םלועה לכב הצופנ וז הלחמ
.תירנירטווה תואירבה תכרעמ


המידק
pictures

(שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)

פרסומות